Alle nummers
Archief tijdschrift

2001, nummer 10

Jaargang
44

Nieuws

 • Woudschoten in Canada

  Het College of Family Phycisians in Canada, CFPC, benadrukt in een nota over de toekomst van de huisarts dat de huisarts de patiënt centraal moet stellen door integrale en continue zorg aan te bieden. Voor een breed vakgebied als de huisartsgeneeskunde is samenwerking van meerdere huisartsen met…

 • NHG-Standaard Jicht

  In de NHG-Standaard Jicht worden onder de niet-medicamenteuze therapie, voedingsmaatregelen genuanceerd weergegeven. Purinevrije voeding valt alleen bij frequent optredende jichtaanvallen te overwegen. Een ruim gebruik van vocht en matiging in het gebruik van alcohol staan meer op de voorgrond. …

 • Zieken denken slechter

  Is het zinvol om echt zieke mensen uitgebreide uitleg te geven? Zijn echt zieke mensen in staat om mee te beslissen over een ingewikkelde behandeling? Een verontrustend ‘nee’ lijkt het antwoord te moeten zijn indien de resultaten van een onderzoek van Cassell et al. algemene geldigheid hebben. …

 • Betahistine voor de ziekte van Menière

  Achtergrond De ziekte van Menière wordt gekarakteriseerd door aanvallen van invaliderende duizeligheid, gehoorverlies en oorsuizen. Betahistine wordt vaak voorgeschreven en gebruikt om de frequentie en ernst van de aanvallen te verminderen. Methode Er werd uitgebreid gezocht naar…

 • Handelen wij evidence-based?

  Van rationeel voorschrijven van medicamenten is sprake als, bij een duidelijk pathofysiologisch werkingsmechanisme, randomized controlled trials van goede kwaliteit en voldoende grootte klinisch relevante effectiviteit aantonen. Dit houdt in dat in de periode voordat effectiviteit is aangetoond,…

 • Digitalis bij hartfalen

  Achtergrond Digitalis wordt al meer dan 200 jaar gebruikt voor de behandeling van hartfalen. Recent zijn enkele nieuwe trials verschenen zodat een review nuttig is. Doel Nagaan wat het effect van digitalis is bij patiënten met een normaal sinusritme. Speciale aandacht ging uit naar het…

 • Virtuele nascholing

  Het NHG heeft PIN's die je per post moet opsturen. In Nieuw-Zeeland gaat een deel van de nascholing via het net. Er zijn nascholingspunten te verdienen met virtuele cursussen op http://cmeclub.auckland.ac.nz. Iedereen kan gratis registreren. Het is uitstekende nascholing onder andere over pijn…

 • Plaswekker bij kinderen met bedplassen helpt

  Achtergrond Enuresis nocturna komt bij 15-20% van de kinderen van 5 jaar en tot 2% van de volwassenen voor. Hoewel de aandoening vaak spontaan verdwijnt, kan de belasting voor kinderen en ouders groot zijn. Methode Er werd in diverse databases gezocht naar gerandomiseerde onderzoeken waarin…

 • Helpt cannabis bij pijn en misselijkheid?

  Veel huisartsen zullen patiënten kennen, die tegen de pijn of misselijkheid af en toe een ‘blowtje’ gebruiken. Medicinale cannabis kon zelfs tot voor kort worden afgeleverd door Nederlandse apotheken. Twee recente reviews dragen enig feitenmateriaal aan: het pijnstillend effect van cannabis…

 • Orale versus vaginale behandeling van vaginale Candida-infectie

  Achtergrond Vaginale Candida -infecties komen vaak voor: 75% van de vrouwen voor de menopauze heeft wel eens een infectie. In deze review werden orale antimycotica vergeleken met vaginale middelen. Methoden Er werd gezocht naar gerandomiseerde trials waarin orale middelen met vaginale…

 • Het medisch jaar 2000

  Vijfentwintig jaar lang bood de jaarlijkse uitgave Het Medisch Jaar steeds binnen enkele jaren een min of meer compleet beeld van de geneeskundige ontwikkelingen van de tijd. De redactie nodigde daar, goed gespreid vanuit de verschillende specialismen, auteurs voor uit. Doelstelling daarbij was…

 • Gedaanteverwisseling

  Sinds 1957 is H&W al enige keren op de schop gegaan. In 1968 verdween de ‘Kaaskleur’, de gekartonneerde omslag en de advertentie op de voorpagina. Zes jaar later kwam er weer een nieuwe omslag en stapte men over van een twee- op een driekoloms opmaak. Daarna veranderde jarenlang voornamelijk de…

 • Prenatale screening

  Op verzoek van de Minister van VWS heeft de Gezondheidsraad aanbevelingen geformuleerd over prenatale screening op Downsyndroom en neuralebuisdefecten, en over routine-echoscopie. Dit op basis van uitgebreide literatuurstudie en doelmatigheidsonderzoek. Naast medisch-technische aspecten zijn ook…

 • Zelfzorg

  Mensen halen overal zelfzorgpillen, ze lenen van de buren, gaan naar de drogist of apotheek. In 2000 werd volgens Neprofarma 76% van de zelfzorgartikelen bij de drogist gekocht; 7% bij de supermarkt en de rest dus bij de apotheek. Al die pillen bij elkaar kosten de Nederlanders een miljard gulden…

 • De overgang breidt uit

  In deze H&W wordt de NHG-standaard menopauze gepubliceerd. De medicalisering van de overgang loopt in Nederland gelukkig wat achter. In de VS hield de North American Menopause Society een consensusbijeenkomst over de periode voor de menopauze. De perimenopauze is nog te weinig onderzocht. Zowel…

 • Een Amerikaans Woudschoten

  Toen in 1969 ‘huisartsgeneeskunde’ in de USA als specialisme werd erkend, stonden sociaal-geneeskundige hervormingen hoog op de politieke agenda. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg moest voor iedereen gegarandeerd zijn en huisartsen zagen zichzelf in de positie van eerstelijnsarts. Vanaf…

 • Wonca 2002

  Van 19 tot 23 juni 2002 is het WONCA-Europe congres ‘Promoting excellence in family medicine’ in Londen. Belangrijke thema's zijn: internationale samenwerking in het onderzoek, kernbegrippen in de huisartsgeneeskunde, patiëntenparticipatie, huisartsgeneeskunde als carrière, informatica, kwaliteit…

Wetenschap

 • Polyfarmacie bij ouderen. Een probleem?

  Polyfarmacie – het gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen – zou verantwoordelijk zijn voor veel door geneesmiddelen geïnduceerde problemen bij ouderen, de zogenaamde adverse effects . Publicaties met provocerende titels als ‘Need we poison the elderly so often?’ of ‘Suboptimal…

 • Continuïteit tijdens de waarneemdienst: de behoefte aan het medisch dossier

  Persoonlijke continuïteit door één huisarts wordt binnen kantooruren minder vanzelfsprekend. De verwachting is dat de huisartsenzorg van de toekomst wordt geleverd door teams waarin huisartsen, assistentes en ander hulppersoneel samenwerken, ieder vanuit hun eigen specifieke deskundigheid. Ook…

 • De vraag naar huisartsenzorg buiten kantooruren: een rekenmodel

  Een van de oplossingen voor het beperken van de werkdruk van huisartsen is het grootschalig organiseren van de diensten. In Engeland en in de Scandinavische landen heeft men reeds een aantal jaren ervaring met grootschalige dienstenstructuren. In ons land staan we nog aan het begin van deze…

 • Menorrhagie en metrorrhagie in vier huisartspraktijken: behandeling, beloop en enkele patiëntkenmerken

  In de huisartspraktijk is hevig en/of onregelmatig bloedverlies een veel voorkomende klacht; de NHG-Standaard noemt een incidentie van 15 per 1000 vrouwen per jaar. Metrorrhagie komt met name voor aan het begin en einde van de fertiele levensfase, bij menorrhagie neemt de incidentie toe tot…

 • Rituele besnijdenis van jongens in Nederland

  De auteur, chirurg, geeft een aardig overzicht van de rituele besnijdenis door de eeuwen heen. In een aantal hoofdstukken komen achtergronden, betekenissen en uitvoeringswijzen van de rituele circumcisie aan bod. Drie hoofdstukken zijn gewijd aan het onderzoek dat hijzelf heeft uitgevoerd…

 • Depressie<
  /KO>

  Het onderzoek van Weel had als doel meer te weten te komen over het lange-termijnbeloop van depressie bij patiënten in de huisartspraktijk. Dat is voortreffelijk gelukt. Van Weel maakt meer dan waarschijnlijk dat het beloop van depressie in de huisartspraktijk afwijkt van dat in psychiatrische…

 • Ontvangen proefschriften

  160 bladzijden. ISBN 90-393-272-1 Promotie: 1 juni 2001, Universiteit Utrecht Promovendus: J.M. Kemmeren (1966) Promotor: prof.dr. D.E. Grobbee copromotor: dr. A. Algra 136 bladzijden. Promotie: 6 juni 2001, Katholieke Universiteit Nijmegen Promovendus: E.J.A. Kroot (1969) Promotoren:…

Praktijk

 • De geboorte van een ideologie: Woudschoten en de huisartsgeneeskunde

  Halverwege de jaren vijftig culmineerde de onvrede van huisartsen over hun positie in de gezondheidszorg in de oprichting van het NHG. Niet dat men bij de aanvang van de discussies over een studiegenootschap precies wist wat men wilde: ‘de een dacht bijvoorbeeld aan wetenschappelijk onderzoek,…

 • Vitamine-D-deficiëntie, niet alleen bij migrantenvrouwen

  Patiënte is een 40-jarige vrouw van Nederlandse afkomst. Ze woont samen met een vriendin en heeft een dochter van 19 jaar. Ze werkt zowel op kantoor als thuis als schrijfster. Zij rookt en gebruikt matig alcohol. Tot nu toe is zij altijd gezond geweest. Haar moeder heeft diabetes en hypertensie…

 • Patiënten met hart- en vaatziekten: is het cholesterol bekend?

  De herziene cholesterolstandaard geeft aparte richtlijnen voor de groep patiënten met ischemische hart- en vaatziekten in de anamnese (HVZ). Elk cholesterolgehalte =5,0 mmol/l bij mannen onder 70 jaar en vrouwen onder 75 jaar dient behandeld vanwege het hoge risico op een nieuw vaataccident…

NHG Forum

 • Frans Huygen-lezing

  Bij deze vierde Frans Huygen-lezing zal het woord worden gegeven aan Sir Dennis Pereira Gray, hoogleraar huisartsgeneeskunde te Exeter en voormalig president of the College of General Practitioners in Engeland. De lezing zal de verhouding tussen universiteit en huisartsgeneeskunde tot thema…

 • Nieuwe NHG-afdeling

  Kernpunt van de in 1999 verschenen NHG/LHV-Beleidsnota ‘Kwaliteit op Koers’ was de accentverschuiving van aanbod naar vraag. Veel meer dan voorheen wilde het NHG aanhaken bij initiatieven in het veld op het gebied van kwaliteitsverbetering. En de behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering van…

 • Refractieafwijkingen gemeten door de huisarts

  In juli van dit jaar verscheen de NHG-Standaard Refractieafwijkingen als vervanging van de vroegere standaard Oogheelkundige diagnostiek. De belangrijkste richtlijn van de nieuwe standaard is dat de huisarts zelf ‘diagnostisch refractioneert’ om bij visusklachten onderscheid te kunnen maken…

 • Wat huisartsen moeten weten over virushepatitis

  Ongetwijfeld stuit u ook af en toe op een vraag over hepatitis (of een andere leveraandoening) waarop u het antwoord schuldig moet blijven. Het is ook bijna onmogelijk dat u alle kennis over het onderwerp steeds paraat heeft en dat hoeft ook niet. Met het cahier beschikt u over een…

 • Huisartsenzorg van de toekomst:

  Inmiddels heeft de projectgroep een groot aantal recepten ontvangen. Blijkbaar zijn veel huisartsen van mening dat het afwachten van een natuurlijk beloop van de verontrustende situatie in huisartsenland niet wenselijk is. De klachten gaan niet vanzelf over, ingrijpen is gewenst. Maar, zo stelt…

 • Interview met

  ‘Ik kreeg de gelegenheid nog een keertje te kunnen kiezen en dat is een luxe op mijn leeftijd. Op de universiteit had ik net het opstellen van het curriculum voor de basisarts afgesloten. Deze vacature kwam dus op het goede moment en hield een begeerde combinatie van activiteiten in: werken aan…

 • Uw broeders hoeder?

  Langzamerhand hebben we als huisartsen het gevoel gekregen dat we te veel moeten doen. Te veel ook moeten we ons bezighouden met zaken waarvan we vinden dat we daar niet voor zijn, zoals administratieve handelingen, automatisering en consulten over schimmelnagels door reclame op televisie…