Alle nummers
Archief tijdschrift

2007, nummer 12

Jaargang
50

Nieuws

 • Medicatieveiligheid voor thuiswonende chronisch zieken verdient aandacht

  Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van patiëntveiligheid. Daarbij is meestal de aandacht gericht op ziekenhuizen. Maar naar schatting worden er jaarlijks 19.000 mensen opgenomen vanwege verkeerd medicijngebruik thuis. Het contact met de huisarts en de onderlinge afstemming tussen…

 • Gegevens uit huisartsenregistraties als bron voor morbiditeitscijfers

  Gijsen en Poos concluderen in hun belangrijke artikel1 over de mogelijkheden van de verschillende huisartsregistratiesystemen om de morbiditeit in de bevolking te schatten dat de grote variatie in de gemeten morbiditeit het gevolg zou kunnen zijn van de kwaliteit van de geregistreerde gegevens…

 • Redactioneel

  Dit keer extra dik themanummer vanwege het NHG-Congres ‘Spil in de zorg. Huisarts en farmacotherapie’ op vrijdag 23 november. Alle artikelen in dit nummer hebben iets met farmacotherapie te maken. In een beschouwing bespreekt Knottnerus de belangrijkste troeven, maar ook aandachtspunten voor de…

 • Gonokok haalt NHG-Standaard in

  Het journaalbericht ‘Gonokok haalt NHG-Standaard in’ (Huisarts Wet 2007;50:402) wijst ons op de zorgwekkende toename van chinolonenresistentie onder gonokokken. Om die reden raadt de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie ciprofloxacine niet langer aan. Ook het Amerikaanse Center…

 • NS3

  Terwijl gegevens die verzameld zijn in de Tweede Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de Huisartspraktijk nog volop hun weg vinden naar congrespresentaties, publicaties en proefschriften, treft men al de eerste voorbereidingen voor een volgende Nationale Studie. Deze bouwt voort op…

 • Geïnhaleerde corticosteroïden bij acute bronchiolitis als preventie voor postbroncholitisch piepen

  Achtergrond Acute bronchiolitis bij zuigelingen en peuters hangt samen met langdurige longproblemen, met name postbronchiolitisch piepen. Er zijn twee hypothesen voor de verklaring van deze samenhang. De eerste hypothese ziet bronchiolitis als de eerste uiting van steeds terugkerend piepen bij…

 • Invloedrijke macroliden

  In de NHG-Standaarden wordt een macrolide doorgaans alleen aanbevolen als behandeling met penicilline niet mogelijk is vanwege een bekende overgevoeligheid voor penicilline. Het belang van terughoudend gebruik van macroliden wordt onderstreept door de resultaten van een gerandomiseerd dubbelblind…

 • Echinaforce werkt wel degelijk tegen verkoudheid

  Verkoudheid is een van de meest voorkomende ziekten in onze wereld. In de VS krijgt elke inwoner gemiddeld 3 keer per jaar een verkoudheid, wat leidt tot 40% van alle ziekmeldingen op het werk. Omdat de dokter weinig aan een verkoudheid kan doen, grijpen veel mensen naar alternatieve middelen…

 • Preventie op leeftijd stelt arts voor lastig dilemma

  Huisartsen schrijven veel minder vlug statinen voor aan een 75-jarige dan aan een 50-jarige met verhoogd cardiovasculair risico. Deze aarzeling is vreemd, want juist op hoge leeftijd verminderen statinen het absolute risico op cardiovasculaire aandoeningen. Waarom dan deze twijfel, die, zo blijkt…

 • Nog een zakboekje?

  De behandeling van symptomen bij mensen met kanker is een belangrijke palliatieve taak van de huisarts. Amper twintig jaar geleden wist de huisarts niet hoe hij zijn patiënt het beste kon helpen omdat er weinig literatuur over deze klachten bestond. Gelukkig is onze kennis op dit gebied…

 • Hoeveel statinegebruikers stopte Radar?

  Begin maart 2007 besteedde het tv-programma Radar aandacht aan ‘The International Network of Cholesterol Skeptics’. Aan het woord kwamen de Zweedse ‘onafhankelijke wetenschapper’ Uffe Ravnskov en de Nederlandse gepensioneerde cardioloog Paul de Groot. De boodschap: het nut van…

 • Gifmenger tegen wil en dank

  Dit boek bevat een vijftal ziekte- en overlijdensgeschiedenissen die een beeld moeten geven van de euthanasiepraktijk van zo’n twintig tot dertig jaar geleden. Het laat met name de emotionele problemen van de dokters zien die bij de uitvoering betrokken waren. In deze periode was euthanasie nog…

 • What’s in a name?

  Namen van geneesmiddelen zijn notoir moeilijk te onthouden en verwarring ligt op de loer. Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid – actiepunt van de Geneeskundige Inspectie – is dat uiteraard een slechte zaak. Goede naamgeving is van levensbelang. Het is fijn om te lezen dat er al veel geregeld…

 • Behandeling vleesboom door radioloog zinvol?

  In Canada zijn de huisartsen via hun maandblad Canadian Family Physician uitvoerig geïnformeerd over een nieuwe methode van behandeling van myomen via embolisatie door de interventie-radioloog. Een methode die in vergelijking met hysterectomie minder belastend is voor de patiënt en goedkoper is…

 • Abuis

  In H&W nummer 11 is een foutje geslopen in het redactioneel. Over de NHG-Standaard Astma bij volwassenen stond er dat het afkappunt voor reversibiliteit was gewijzigd ‘van 9% naar 12% van de voorspelde FEV1 ’. De juiste formulering is dat het afkappunt voor reversibiliteit gewijzigd is in ‘een…

Wetenschap

 • Lagere dosis inhalatiesteroïden bij behandeling van astma en COPD met fluticason/salmeterol

  Recente onderzoeken duiden erop dat de combinatie van een inhalatiesteroïde met een langwerkende bèta-2-agonist in één inhalator betere behandelresultaten oplevert bij astma en ernstig COPD. De eventuele meerwaarde van deze combinatiebehandeling is tot nu toe niet onderzocht voor de (grote…

 • Onderzoeksresultaten optimale behandeling “COPD” in de huisartsenpraktijk

  Met interesse las ik het artikel van Schermer et al. over een onderzoek naar de combinatiebehandeling van astma en COPD. Op een aantal punten wil ik graag, daartoe uitgenodigd door de redactie, commentaar leveren. De NHG-Standaarden Astma en COPD adviseren bij astma een andere medicamenteuze…

 • Sublinguale immunotherapie met graspollen is niet effectief bij jongeren met hooikoorts

  Kinderen met hooikoorts hebben tijdens het pollenseizoen een verminderde kwaliteit van leven. Subcutane immunotherapie vermindert klachten van rhinoconjunctivitis bij allergische volwassenen. Door het gunstige veiligheidsprofiel wordt sublinguale immunotherapie aanbevolen bij kinderen…

 • De behandeling van acute infectieuze conjunctivitis met fusidinezuur ooggel 1%

  Hoewel huisartsen veelvuldig lokale antibiotica (voornamelijk fusidinezuur) voorschrijven aan patiënten met infectieuze conjunctivitis, is niet bewezen dat deze behandeling in de huisartsenpraktijk effectief is. Lokaal toegepaste fusidinezuurgel bij een acute infectieuze…

 • Statines: is bloeddrukverlaging een relevant effect?

  In de recente NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement is de indicatie voor cholesterolverlagers verruimd. Statines verlagen het cholesterol, maar hebben ook andere effecten. Bloeddrukverlaging is een regelmatig beschreven effect in grote onderzoeken. Een direct bloeddrukverlagend…

 • Vaccinatie tegen het rotavirus?

  In dit onderzoek werd gekeken of het pentavalente rotavirusvaccin veilig, effectief en voldoende immunogeen is bij toediening aan kinderen tussen 6 en 12 weken oud. Na 3 orale doseringen blijkt de variant van het rotavirus, welke een ernstige gastro-enteritis kan veroorzaken, zelfs niet…

 • Zet evidence-based medicine de deur open voor polyfarmacie?

  Frans is 63 en voelt zich prima, hij heeft wel hypertensie en sinds enkele jaren ook diabetes. Met evidence-based richtlijnen in de hand zet u het optimale beleid uit voor deze patiënt. Hij krijgt acetylsalicylzuur, een diureticum, een ACE-inhibitor, een statine, metformine en een…

 • Huisarts en farmacotherapie: noblesse oblige

  Het belang van een sterke eerste lijn voor de gezondheidszorg, inclusief een sleutelrol voor de huisartsgeneeskunde, blijkt duidelijk uit internationaal vergelijkende analyses. In Nederland staat de positie van de huisarts dan ook niet ter discussie. Maar dat mag niet leiden tot zelfgenoegzaam…

 • Risicomanagement in de zorgpraktijk van de openbare apotheker

  Het ‘HARM-onderzoek’, een recent multicentrisch, prospectief onderzoek naar geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen in Nederland, laat zien dat een betere balans mogelijk is tussen werkzaamheid en veiligheid van de individuele geneesmiddelentherapie in de dagelijkse praktijk. In dit…

Praktijk

 • Genomineerden Heert Dokter-prijs 2007

  De Heert Dokter-prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de auteur(s) van het beste onderzoeksartikel in H&W. De winnaar wordt bekendgemaakt op het NHG-Congres in Maastricht. De genomineerden voor dit jaar zijn, in alfabetische volgorde: Brouwers EPM, Tiemens BG, Terluin B, Verhaak PFM. De…

 • Striae

  Striae worden gekenmerkt door lijnvormige huidafwijkingen. In de puberteit komen striae veelvuldig voor. Ongeveer 70% van de meisjes in de leeftijdsgroep van 10-16 jaar heeft er last van, terwijl 40% van de jongens in de leeftijdsgroep van 14-20 jaar er problemen mee heeft. Ongeveer 50% van de…

 • Met de paplepel ingegoten?

  Sanne is 1 jaar oud en weegt 11 kilo. Ze is weinig ziek, maar haar moeder en zusje hebben astma, in wisselende ernst. Nu heeft Sanne al twee dagen koorts. Ze drinkt redelijk, slaapt onrustig vanwege haar verstopte neus, maar is niet echt ziek. Haar moeder heeft twee- tot driemaal daags een…

 • Polyfarmacie: een veelvoorkomend probleem

  Dit is de tweede aflevering in een serie van vijf artikelen over het NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen , een uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012. De aanbevelingen uit het Standpunt richten zich vooral op ouderen met complexe problematiek, dat wil zeggen ouderen met…

 • Voortdurend in beweging

  Als huisarts wordt u geconfronteerd met relatief veel ‘kleine kwalen’ bij uw patiënten: ziektebeelden of aandoeningen die in de praktijk regelmatig voorkomen en niet voldoen aan de criteria voor het maken van een NHG-Standaard. Het zijn vaak aandoeningen met een heel relevante…

 • Hé, de premies stijgen…!?

  Dit stukje schrijf ik in het holst van de nacht in een erg warm land. De slapeloosheid van thuis reisde natuurlijk gewoon mee in de koffer. Lekker tussen de stapeltjes kleren die ik altijd weer inpak en die ik na afloop van de vakantie niet gebruikt maar wel gekreukeld in de kast terugleg. Nou…

 • Cor van der Ree en de farmacotherapie

  In een serie geeft In de praktijk aandacht aan het perspectief van de huisarts die toe is aan een nieuwe stap in zijn carrière. Hoe houd je het vak leuk en interessant? En hoe zorg je ervoor dat je talenten voldoende uit de verf komen? Je kunt op zoek gaan naar je sterke kanten met behulp van…

 • Preventie van hoogteziekte met acetazolamide bij gezonde toeristen

  De heer Reitsma, 48 jaar, een goed getrainde toerist, staat op het punt de Kilimanjaro (5896 meter) te beklimmen. Hij heeft vaak gelopen in de Alpen en had nooit last van de hoogte. De Kilimanjaro is erg populair omdat hij technisch eenvoudig te beklimmen is. De heer Reitsma start op een van de…

 • Wat moet de huisarts ervan weten?

  In artikel 67 wordt het voorschrijven van geneesmiddelen verboden als een van de volgende omstandigheden zich voordoet: de voorschrijver heeft de desbetreffende persoon nog nooit ontmoet; de voorschrijver kent de persoon niet; de voorschrijver heeft de medicatiehistorie niet…

Richtlijn

 • Off-label voorschrijven van geneesmiddelen

  Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het off-label voorschrijven van geneesmiddelen als deze niet worden geadviseerd in NHG-Standaarden. De richtlijnen van het NHG vermelden het zoveel mogelijk expliciet als een geadviseerd middel niet voor de besproken indicatie is geregistreerd. Off…

NHG Forum

 • Over medicijnverstrekking, bijwerkingen en therapieontrouw

  In een reeks artikelen over de huisarts en diens vak kan een stuk over het verstrekken van medicijnen vanzelfsprekend niet ontbreken. Dat is namelijk wat de patiënt verwacht en wat de huisarts veelal ook doet. Maar de veelheid aan medicijnen, de snelheid waarmee nieuwe medicijnen op de markt…