Alle nummers
Archief tijdschrift

2007, nummer 6

Jaargang
50

Nieuws

 • Cranberry’s

  Kunnen cranberry’s en bepaalde lactobacillen een alternatief vormen voor een onderhoudsantibioticum bij recidiverende urineweginfecties (UWI’s) bij vrouwen? Het NAPRUTI-onderzoek (non-antibiotic versus antibiotic prophylaxis for recurrent urinary tract infections) zal dit nagaan bij vrouwen met…

 • Huisartsgeneeskunde en huisartsenzorg

  Als je langer in een bepaalde sector werkt, ben je bekend met namen en jargon. In het begin wil je een woord nog wel eens ‘proeven’ om je vervolgens af te vragen waar het vandaan komt. Neem bijvoorbeeld de begrippen ‘huisartsgeneeskunde’ en ‘huisartsenzorg’. Twee namen die nagenoeg dezelfde…

 • Behandeling van obstipatie met laxantia in de palliatieve zorg

  Achtergrond Obstipatie is een bekend probleem in de palliatieve zorg. Over de beste medicamenteuze behandeling bestaat onduidelijkheid. Doel van deze review was vast te stellen wat de effectiviteit is van laxantia bij obstipatie in de palliatieve fase en of er verschil in werkzaamheid bestaat…

 • Dementíé?

  Woorden op -entie hebben de klemtoon op -en: abséntie, cleméntie, frequéntie, preténtie, urgéntie, en dus ook het medische begrip deméntie. Ze komen uit het Latijn. Ook in het Engels en Frans ligt de klemtoon op -en: dementia en démence. Bijna alle woorden op -ie met een medische achtergrond…

 • Integrale zorg voor kwetsbare patiënten

  Anders dan de bibliografische gegevens doen vermoeden is dit een boek van zo’n 240 pagina’s over integrale zorg voor patiënten met complexe problemen, bestaande uit 12 bijdragen van Nederlandse en buitenlandse experts. In de integrale zorg staat niet het medische maar het biopsychosociale…

 • Hoe meer hoe leuker

  Bijna twintigduizend Canadese huisartsen vulden een vragenlijst in waarin gevraagd werd naar de verrichtingen die ze uitvoerden en naar de tevredenheid met het werk. Dertig procent was erg tevreden, maar dat varieerde met de variatie aan verrichtingen: van de groep die minder dan 5 verschillende…

 • Jongeren met overgewicht op kamp

  Victory Camp is een twee weken durend zomerkamp voor Nederlandse jongeren (11-17 jaar) met overgewicht. Gedurende het kamp leren de deelnemers hoe ze hun energie-inname kunnen verminderen, hun fysieke activiteit verhogen en hun zelfvertrouwen vergroten. Bij 67 van de 95 deelnemers van wie…

 • Transculturele psychiatrie

  Patiënten en hulpverleners uit verschillende culturen vinden elkaars denkbeelden en gedrag vreemd en afkeurenswaardig, kennen elkaars leefwereld slecht en hanteren vooroordelen en negatieve overdrachtsgevoelens in hun contacten. Dat levert relationele moeilijkheden en professionele problemen op…

 • Redactioneel

  De ggz gaat veranderen. Kortdurende zorg gaat in 2008 waarschijnlijk van de AWBZ naar de zorgverzekering en zou bovendien moeten verschuiven van de tweede naar de eerste lijn. Huisartsen, maatschappelijk werkers en eerstelijns-psychologen moeten die zorg gaan leveren, en de huisartsenpraktijk zou…

 • Minder medicatie voor chronische aandoeningen tijdens de zwangerschap

  Geneesmiddelen kunnen schadelijke invloeden hebben op het ongeboren kind. Dit pleit voor een terughoudend voorschrijfbeleid tijdens de zwangerschap. Daar staat tegenover dat het staken van medicatie ook schadelijk kan zijn voor de aanstaande moeder en haar kind, vooral als het gaat om chronische…

 • Grieppandemie

  Bij dit nummer van H&W is een exemplaar ingesloten van de publieksfolder over grieppandemie. Deze brochure is ontwikkeld door het RIVM en VWS, in samenwerking met het NHG, met name de Redactie Voorlichting. De tekst van de brochure sluit aan op de recent verschenen NHG-Standaard Influenzapandemie…

 • Longkanker eerder diagnosticeren?

  De diagnose longkanker wordt meestal gesteld op een moment dat curatieve behandeling niet meer mogelijk is. Huisartsen zouden eerder de diagnose willen stellen, maar hoe dat zou moeten plaatsvinden, is weinig onderzocht. In Denemarken is retrospectief onderzoek gedaan via interviews met…

 • De zonnige zijde van zonlicht

  Zonlicht heeft positieve en negatieve kanten. Rond deze tijd van het jaar neemt het aantal zonuren per dag weer toe. En als de zon eenmaal schijnt, dan genieten we daar maar al te graag van. Dat te veel blootstelling aan zonlicht schadelijk is, is genoegzaam bekend, maar dat zonlicht ook…

 • Ervaringen medicijngebruikers beschikbaar

  Sinds kort kunnen medicijngebruikers hun ervaringen delen op de website www.meldpuntmedicijnen.nl. Deze site is een initiatief van het onafhankelijke DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, en een nieuw onderdeel van het Meldpunt Medicijnen dat sinds 2004 bestaat. Gebruikers…

 • Gezondheidspolitie

  Zwangeren zijn een gewild doelwit van de gezondheidspolitie. Om niet geheel opgehelderde redenen staat het een ieder vrij er ongezonde leefgewoonten op na te houden, maar voor de ongeborene dienen zelfs hypothetische risico’s te worden geminimaliseerd. Nu dreigt de koffieconsumptie eraan te…

 • Fraaie astmatrials wringen met dagelijkse praktijk

  In de praktijk van alledag zien wij astma in verschillende uitingsvormen en mate van ernst. Het is van belang de kennis, die in RCT’s is opgedaan, toe te kunnen passen op de patiënten met astma die ons spreekuur bezoeken. Het bewijs uit de grote trials is echter niet altijd gemakkelijk te…

Wetenschap

Praktijk

 • Slechtnieuwsgradaties

  De man is mij al jaren bekend. Ruime zeventiger, handwerkman, wonend in een klein dorp buiten de stad. Behalve een hoge bloeddruk mankeerde hem de afgelopen jaren nauwelijks iets. Zoals bijna elke ambachtsman heeft hij lang gerookt, maar daar stopte hij mee, nu bijna tien jaar geleden. Vorig jaar…

 • ‘Gezondheid is besmettelijk’

  ‘Bewegen is deel van de nieuwe werkwijze die wij in onze Overvechtse praktijken willen doorvoeren’, aldus huisarts Jacqueline van Riet. ‘Voor mij begon dat al in 1987, toen ik me ging afvragen wat gezondheid eigenlijk is. Want mensen kunnen ziek zijn, maar zich toch gezond voelen, én vice versa…

 • Optimale procedure, minimale inspanningen

  In de rubriek Aios doen verslag geeft In de praktijk ruimte aan artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde die willen berichten over het onderzoek of verbeteringsproject dat zij in hun stagepraktijk hebben uitgevoerd. De artikelen worden wel geredigeerd, maar de inhoud ervan…

 • Mensen zijn suckers for compliments

  Met dit adagium zijn we allemaal grootgebracht. En natuurlijk, er zit veel leerzaams in het analyseren van wat we verkeerd hebben gedaan en het daar vervolgens op afstemmen van onze verbeteringsplannen. Maar als het gaat om gedragsverandering lijken gemaakte fouten uitsluitend ontmoedigend te…

 • Het beoordelingsgesprek (vervolg)

  Deze serie gaat over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk, over vakmanschap en meesterschap. Het mes snijdt aan twee kanten: studenten en huisartsen-in-opleiding (aios) leren van uw expertise en uw deskundigheidsontwikkeling krijgt nieuwe impulsen. We volgen de opleider op zijn weg als…

 • NHG-Wetenschapsdag

  Het NHG organiseert samen met de Afdeling Huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam de NHG-Wetenschapsdag op vrijdag 15 juni te Amsterdam. Het gaat dit jaar over diagnostiek in de huisartsenpraktijk. Bij heel veel NHG-Standaarden blijkt er maar weinig wetenschappelijke…

 • Vasomotore rinitis

  Aan een rinitis kunnen verschillende verklaringen ten grondslag liggen. Een infectie (bacterieel of viraal) kan de oorzaak zijn of een allergie. Als de rinitisklachten niet te herleiden zijn tot een infectieuze, allergische of andere specifieke oorzaak, spreken we van vasomotore rinitis. De…