Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 12

Jaargang
54

Nieuws

 • Cranberry’s tegen blaasontsteking

  Antibiotica voorkomen een blaasontsteking beter dan cranberry’s, maar leiden tot meer resistentie. De helft van de vrouwen maakt minstens één keer gedurende haar leven een urineweginfectie door, en ongeveer een kwart houdt klachten na een infectie. Vrouwen met recidiverende…

 • Wie niet horen wil…

  Mijn eerste jaren pianoles kreeg ik van een oudere mejuffrouw voor wie ik een half uur in de tram moest zitten en wier naam ik hier niet zal noemen, omdat haar nabestaanden wellicht nog dierbare herinneringen aan haar hebben. Jarenlang heeft het domweg achter de piano gaan zitten alleen al mij de…

 • Dementie bij diabetes type 2 onvermijdelijk

  Het is bekend dat mensen met type 2 diabetes (DM2) een tweemaal verhoogd risico hebben op dementie. Utrechtse onderzoekers konden geen relatie vinden tussen risicofactoren en dementie. Preventie is vooralsnog dus niet mogelijk. Beeldvormend onderzoek toont relatief meer uitgesproken…

 • Recidiverende BLWI: geen adenotomie

  Bovensteluchtweginfecties (BWLI) komen veel voor in de huisartsenpraktijk. Zo diagnosticeerden huisartsen in 2007 in Nederland ruim een miljoen keer een nieuw geval van verkoudheid. Bijna de helft hiervan betreft kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar en het is daarmee de meest gestelde…

 • World Wide Weight Watchers

  Een multicentre onderzoek in Australië, Duitsland en Engeland laat zien dat verwijzing vanuit de eerste lijn naar een commercieel gewichtreductieprogramma een zinvolle en kosteneffectieve manier lijkt om grote groepen patiënten af te laten vallen. Zwaarlijvigheid is een wereldwijd probleem…

 • Intensieve behandeling bij DM2

  Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) geeft intensieve behandeling van verschillende risicofactoren een aanzienlijke vermindering van het risico van complicaties op de lange termijn. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 adviseert dan ook een multifactoriële aanpak van…

 • Chocolade voorkomt CVA

  Een hoge chocoladeconsumptie verlaagt de kans op cardiometabole aandoeningen en CVA. Toch is dit geen vrijbrief voor het onbelemmerd nuttigen van deze lekkernij. De positieve medicinale effecten van chocolade waren al bekend bij de Maya en Azteken. Door hun ontstekingsremmende werking…

 • Ibuprofen remt werking acetylsalicylzuur

  Vraagstelling In de huisartsenpraktijk zijn er veel patiënten die acetylsalicylzuur gebruiken als secundaire cardiovasculaire preventie. Pijnbestrijding in de vorm van paracetamol is niet altijd even toereikend. De volgende stap zijn NSAID’s. Het is bekend dat de combinatie acetylsalicylzuur…

 • Stoppen met roken met je mobieltje

  Moderne communicatietechnologie biedt ook nieuwe therapeutische mogelijkheden aan dokters. Engelse onderzoekers verdeelden in de txt2stop-trial 5800 rokers met stopplannen over een interventiegroep die werd voorzien van motiverende sms-berichten en een controlegroep die teksten toegezonden…

 • PDE4-remmers niet interessant bij COPD

  Context COPD wordt gekenmerkt door een verlies van longfunctie, met als gevolg invaliditeit, verminderde kwaliteit van leven en (vroegtijdige) sterfte. Alleen stoppen met roken kan verder verlies van longfunctie voorkomen. Bij COPD komen zowel ontsteking als bronchoconstrictie in de luchtwegen…

 • Excideer ruim en diep

  Huisartsen beperken zich bij het excideren van onschuldig lijkende gepigmenteerde plekjes vooral tot de romp en de extremiteiten. Dat gebeurt meer bij vrouwen dan bij mannen. Toch blijken die niet-verdachte plekjes nogal eens onverwacht een melanoom te bevatten. In het onderzoek van Van…

 • Consulttoets

  ‘Vijf consulten achter elkaar opnemen. Je mag niet selecteren: laat de video gewoon een uur achter elkaar aanstaan.’ De stem van mijn terugkomdagbegeleider galmt in mijn oor, terwijl ik de videocamera opstel in mijn spreekkamer. Ik haat video-opnames: zodra ik de opnameknop heb ingedrukt,…

 • Erover lezen en meemaken blijft een wereld van verschil

  Doelgroep De auteurs stellen dat Conflicten en agressie in de medische praktijk voor een brede groep beroepsbeoefenaren geschikt is: huisartsen, medisch specialisten, assistenten, apothekers of maatschappelijk werkers. Maar de casuïstiek komt hoofdzakelijk uit de huisartsenpraktijk. Het is…

 • Toepassing CCQ bij COPD

  Op 1 juni 2011 promoveerde Janwillem Kocks aan het UMCG op zijn proefschrift over de toepassing van de Clinical COPD Questionnaire (CCQ) in de zorg voor eerstelijns-COPD-patiënten. In diverse onderzoeken betoogt de nieuwbakken doctor en voormalig aiotho Kocks dat de CCQ een goed alternatief…

 • Sneltests: hoop of hype? 1

  Mijn complimenten gaan uit naar Cals en Van Weert voor hun uitstekende beschouwing van sneltesten in het diagnostisch landschap van de huisarts. Wetenschappelijke onderbouwing van het nut van de sneltest voor de huisartsenpopulatie en kwaliteitsaspecten van procedure en testgebruik zijn daarbij…

 • Nooit meer slapen

  Het is alweer december. Traditioneel een maand van lijstjes maken, terugblikken op het jaar dat voorbij is en voorzichtig vooruitkijken naar het jaar dat eraan komt. In deze donkere decembermaand heeft de mens van nature de neiging zich terug te trekken en langer te slapen, maar de moderne mens…

 • Indicatoren: meten ze zorg of registratie?

  Huisartsen die deelnemen aan de NHG-Praktijkaccreditering® en zorggroepen worden geacht om gegevens over hun diabeteszorg aan te leveren. Vervolgens ontvangen zij hierover feedback op basis van kwaliteitsindicatoren: de eigen praktijkscores worden vergeleken met de scores van andere…

 • Sneltests: hoop of hype? 2

  In uw oktobernummer staat een bijzonder lezenswaardige bijdrage van de heren Cals en Van Weert. Zij bespreken op heldere wijze de problemen en mogelijkheden van diagnostiek. Ook benoemen zij, op een in mijn optiek juiste wijze, de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan wil je tot diagnostiek…

Wetenschap

 • Patiëntervaringen met palliatievezorghuisartsen tijdens weekenddiensten

  Nederlanders met kanker sterven het liefst thuis en bij 45% van hen gebeurt dit ook. Palliatieve patiënten oordelen erg positief over de huisartsenzorg, waarbij ze de 7 x 24 uur beschikbare eigen huisarts erg belangrijk vinden. Rond 30% van de huisartsen is buiten kantoortijd niet…

 • ADHD in de eerste lijn

  De diagnostiek en behandeling van ADHD worden nog te veel overgelaten aan de tweede lijn. ‘Simpele’ ADHD zonder complicaties – bijna een derde van de betrokken kinderen – is in de huisartsenpraktijk relatief eenvoudig te diagnosticeren en goed te behandelen. Voor de…

 • Inzet POH ggz bij chronisch slaapmiddelengebruik

  Een op de drie volwassen Nederlanders heeft problemen met slapen; ongeveer 2% van alle Nederlanders gebruikt langdurig slaapmedicatie. Cognitieve behandelmethoden blijken effectief bij de behandeling van slaapstoornissen. Huisartsen zetten cognitieve…

Praktijk

 • Bij de NHG-Standaard Anticonceptie

  De nieuwe NHG-Standaard Anticonceptie bespreekt naast de hormonale vormen ook andere vormen van anticonceptie. Het is een lijvig document dat vanwege de huisartsgeneeskundige relevantie vraagt om grondige lezing. Met H&W 12 verschijnt verder de LESA Overspanning en burn-out die is geactualiseerd…

 • Moeie voeten

  De gewone medisch specialist begint met het gezondheidsprobleem, de vraag van de patiënt. Daar wordt een oplossing bij gezocht. De patiënt krijgt antwoord op zijn vraag. De privékliniekspecialist doet het andersom. Die heeft een oplossing en daar worden patiënten bij gezocht. Neem nu spataderen…

 • Winden laten

  Als iemand meer dan 25 winden per etmaal produceert spreekt men van winderigheid of flatulentie. Winden bestaan voor 99% uit reukloze gassen (onder andere stikstof, zuurstof en methaan) en voor 1% uit stinkende gassen (onder andere zwavelwaterstof). Het laten van winden is in onze…

Richtlijn