Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 3

Jaargang
58

Nieuws

 • In Memoriam Karel Gill

  Op 5 januari 2015 overleed Karel Gill, 91 jaar oud, in Gorinchem. Karel was van 1953 tot 1995 huisarts in Zwammerdam (bij Bodegraven) en promoveerde in 1973 op Sociaal Verloskundige Verkenningen bij Jan van Es in Utrecht. Dat proefschrift was gebaseerd op de eerste 1000 door hemzelf geleide en…

 • Microspirometrie om COPD uit te sluiten

  Omdat spirometrie niet direct tijdens het consult kan worden toegepast, wordt de diagnose COPD vaak gemist. Een microspirometer heeft een hoge negatief voorspellende waarde voor COPD en kan worden gebruikt om patiënten met verdenking op COPD te selecteren…

 • Veertig jaar na ‘Van Es’: een nieuw leerboek

  Doelgroep Huisartsen (-in-opleiding), docenten huisartsopleiding, geneeskundestudenten, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Inhoud De huisartsgeneeskunde heeft zich in de vier decennia die verstreken zijn sinds het verschijnen van het eerste leerboek huisartsgeneeskunde van Jan van…

 • Bekkenbodemspiertraining mogelijk effectief bij verzakking

  Veel oudere vrouwen hebben een verzakking die gepaard gaat met klachten. Groningse onderzoekers gingen na of spieroefeningen helpen. Vrouwen van 55 jaar en ouder die bekkenbodemspieroefeningen kregen meldden na 3 maanden minder klachten dan de vrouwen bij wie…

 • Substitutie van zorg voor astma in 2008-2010

  Substitutie van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn is een belangrijk onderdeel van het akkoord over financiering van ee rstelijnszorg van 2014 tot en met 2017. De eerste lijn mag iets meer gaan kosten als patiënten in de tweede lijn aantoonbaar minder zorg gebruiken. Zorgverleners en…

 • Bacteriële conjunctivitis

  Graag reageer ik op het artikel van Ter Riet et al. over een nieuwe diagnostische index voor bacteriële conjunctivitis, met als discriminerende symptomen leeftijd en ‘beide ogen dichtgeplakt’.1 Mijn commentaar richt zich niet op het predictiemodel zelf, maar op de relatie met de kliniek. Leidraad…

 • Het lot van chirurgische trials

  Bijna de helft van de randomised controlled trials in de chirurgie wordt voortijdig gestaakt, of de uitkomsten van de RCT’s worden niet gepubliceerd. Dit lijkt zonde van het geld, en schept onduidelijkheid over de representativiteit van het gepubliceerde…

 • DPP-4-remmers en het risico op hartfalen

  De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 ruimt slechts een beperkte plaats in voor DPP-4-remmers. Vooral omdat het bewijs ontbreekt dat deze middelen de cardiovasculaire morbiditeit of mortaliteit verlagen. Deze afwachtende houding lijkt terecht omdat er…

 • ‘Huisartsen zien de vrouwen met de grootste gezondheidsrisico’s heel vaak’

  Afgelopen zomer promoveerde Hedwig Vos op haar proefschrift Risk factors in women’s health in different stages of life. In een interview vertelt zij over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • Tegels

  Ik houd van tegelwijsheden. Of eigenlijk, ik houd van tegelwijsheden die bij andere mensen aan de muur hangen. Wanneer ik tijdens een visite bij iemand kom met een tegeltje aan de muur is mijn dag geslaagd. Ik weet niet zo goed wat het is. Aan de ene kant zijn het vaak nietszeggende clichés, maar…

 • Schrale oude wijn in nieuwe zakken

  De wens om prostaatkanker effectief te bestrijden vormt een belangrijke drijfveer voor veel wetenschappelijk onderzoek. Vroege opsporing moet de uitgroei van prostaatkanker tot een dodelijke ziekte voorkomen. Recent verscheen de derde publicatie van de ERSPC-trial, het…

 • Thuis voelen in verandering

  ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’ . Deze campagne van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt u waarschijnlijk wel bekend voor. Hoewel de primaire motivatie vooral kostenbesparing is, brengt de overheid het als iets logisch: doordat Nederland dynamisch is, verandert de…

 • Praten over het levenseinde?

  In de westerse maatschappij wordt in toenemende mate waarde gehecht aan autonomie, zelfbeschikking en betrokkenheid bij de besluitvorming rond levenseindezorg. Zeker in de palliatieve zorg wordt het belang gezien van advance care planning in de laatste levensfase, en het…

 • Primair hyperaldosteronisme en hypertensie

  Wat is de prevalentie van primair hyperaldosteronisme (PHA) als oorzaak van hypertensie in de eerste lijn? De NHG-Standaard CVRM adviseert diagnostiek naar secundaire hypertensie bij: klinische aanwijzingen voor secundaire hypertensie,…

 • Abortus: risico vroeggeboorte bij volgende zwangerschap?

  Vraagstelling Abortus provocatus lege artis (APLA) kan gepaard gaan met complicaties, zoals weefselbeschadiging met littekenvorming aan cervix of uterus, of infectie. Deze schade zou bij een volgende zwangerschap kunnen leiden tot cervixinsufficiëntie en daarmee vroeggeboorte (zwangerschapsduur …

 • Een goed ontbijt: minder kans op DM2?

  Het adagium ‘het ontbijt is het belangrijkste maaltijd van de dag’ wordt regelmatig aangehaald in de spreekkamer. Maar helpt deze stelregel ook om diabetes mellitus type 2 te voorkomen? Het lijkt zo te zijn dat regelmatig en gezonder ontbijten door kinderen…

 • Pas toch op met humor ;)

  Wetenschappers schrijven onbedaarlijk saai - er kan zelden een lachje af, een aardige anekdote of een mooie metafoor is ver te zoeken. En dat is maar goed ook, betogen Maryam Ronagh en Lawrence Souder van de Drexel-universiteit in Philadelphia.1 Sterker nog, zij vinden dat geestigheden strijdig…

 • Keuzehulpen effectiever dan traditionele voorlichting

  Context Bij gedeelde besluitvorming (shared decison making) nemen arts en patiënt samen een beslissing over (onder andere) screening of behandeling. Wetenschappelijke bewijsvoering en aansluiten bij de voorkeuren van de patiënt staan hierin centraal. Keuzehulpen (decision aids; zie bijvoorbeeld…

 • Chirurgisch afvallen, beste optie bij morbide obesitas

  Onafhankelijk van de chirurgische procedure is bariatrische chirurgie de beste manier om bij morbide obesitas (BMI > 40) veel gewicht kwijt te raken. Dit heeft het bijkomende voordeel dat ook de kans op comorbiditeit bij deze aandoening vermindert. In hoeverre…

Wetenschap

 • Stelselwijziging ggz: uitdaging voor de huisarts

  Sinds 1 januari 2014 hebben huisartsen een prominente rol in de ggz.1 Als poortwachter hebben zij een belangrijke taak in de diagnostiek, behandeling en nazorg of preventie van psychische problemen. De huisartsenpraktijk is de meest aangewezen plek om hieraan invulling te geven. Om deze taak te…

 • Lasten en risico’s van wijzigingen ggz-zorg

  De herstructurering van de ggz bevestigt de centrale rol van de huisarts in de zorg.1 Voor de minister, die deze transitie in de ggz heeft aangejaagd, staat kostenbesparing centraal. Huisartsen, die massaal medewerking verleenden,2 worden echter zwaarder belast en moeten elkaar, patiënten en…

 • Het beroepsgeheim van de huisarts

  In 2013 had 3% van de door Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (RTG’s) en 2% van de door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) afgehandelde klachten tegen alle BIG-beroepsbeoefenaren betrekking op schending van het beroepsgeheim. …

 • Huisarts versus psychiater bij depressieve klachten

  Vergeleken met psychiaters zijn huisartsen terughoudender in het vaststellen van depressieve klachten, maar schrijven ze toch veel meer medicatie voor. Met de herinrichting van de eerstelijns-ggz vallen er nieuwe taken toe aan de huisarts en de basis-ggz. Er is nog weinig…

 • Zorgbehoeften van kwetsbare ouderen

  Kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk hebben vaak meerdere zorgbehoeften. Door adequaat in te gaan op zorgbehoeften van kwetsbare ouderen kunnen negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals ziekenhuisopnames,…

 • Optimaliseren geneesmiddelengebruik door ouderen

  Medicatiebeoordeling lost een aanzienlijk aantal farmacotherapiegerelateerde problemen op. Dit vertaalt zich echter in beperkte mate in meetbare klinische uitkomsten. De farmacotherapeutische anamnese en…

Praktijk

 • Vitamine D-suppletie

  Algemene risicogroepen voor vitamine D-gebrek zijn kleine kinderen, mensen met een donkere huid, mensen met een bedekte huid of die (’s middags) niet buiten komen, postmenopauzale vrouwen en ouderen. Deze…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Juist Gezien het natuurlijke beloop van de aandoening is bij asymptomatische ganglia afwachten geoorloofd. Ongeveer de helft van de ganglia verdwijnen spontaan. In het algemeen is de niet-chirurgische behandeling minder effectief dan radicale excisie. Aspiratie van de…

 • Kennistoets: vragen

  Mevrouw Farouk, 34 jaar, komt op het spreekuur van de huisarts met een bobbel aan de dorsale zijde van de rechterpols. Ze heeft er last van. De huisarts stelt de diagnose ‘ganglion’. De huisarts stelt voor de inhoud van het ganglion te aspireren en lokaal corticosteroïden achter te laten. De…

 • Ondertussen in TPO 1

  In het eerste nummer van de tiende(!) jaargang van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning onder meer aandacht voor depressiviteit bij hart- en vaatziekten, bloeddrukmeting, een checklist voor diabetes, antihypertensiva en de transitie van praktijkondersteuner naar praktijkverpleegkundige. …