Alle nummers
Archief tijdschrift

2006, nummer 6

Jaargang
49

Nieuws

 • Glucosamine en chodroïtine bij artrose

  Glucosamine en chondroïtine werken niet, hoewel... misschien tóch wel. Kort samengevat is dit de conclusie van een groot onderzoek naar de effectiviteit van twee voedingssupplementen onder patiënten met artrose. De onderzoekers verdeelden ruim drieduizend proefpersonen in maar liefst vijf groepen…

 • Niet-aflatende kritiek op de farmaceutische industrie

  Nummer 3 van H&W 2006 blonk wederom uit in een niet-aflatende kritiek op alles en iedereen die maar enige verwantschap met pillen en/of farmaceutische industrie heeft. Met name het journaalgedeelte (p.113-6) spant daarbij (recidiverend) de kroon en wordt geheel in stijl afgesloten met een artikel…

 • Hoe ‘community-based’ werkt de huisarts?

  Community medicine is een Amerikaanse aanduiding voor huisartsenzorg. Veel publicaties roemen de situering van de huisartsenpraktijk in de onmiddellijke leefomgeving van de patiënt waarmee de eerste lijn met de huisartsenzorg als basis zo goed toegankelijk is. Inderdaad is er vrijwel geen dorp…

 • Een klinisch reveil?

  Verheij et al.1,2 en Crebolder en Van Weel3 pleiten voor een huisartsgeneeskunde die zich meer dan nu richt op de medische en klinische aspecten van het vak en op evidence-based practice. Waar deze roep om een klinisch reveil vandaan komt, wordt mij niet geheel duidelijk. Wij zouden ons niet…

 • Wel of niet een streptest bij acute keelpijn?

  Zwitserse onderzoekers hebben laten zien dat het systematisch gebruik van een streptest bij patiënten met keelpijn met 2-4 Centorcriteria het meest kosteneffectief is, ervan uitgaande dat je een streptokokkenkeelinfectie moet behandelen met antibiotica. Bij 372 patiënten met keelpijn en 2-4…

 • Quality for money

  Uit een eerste evaluatie van het contract dat huisartsen in Groot-Brittannië in 2004 afsloten met de NHS blijkt dat praktijken met meer (para)medisch personeel beter scoren op de kwaliteitsindicatoren. Het onderzoek betrof kwaliteitsindicatoren van 60 huisartsenpraktijken in 2 regio’s in…

 • H&W presenteert een nieuw tijdschrift

  Een nieuw tijdschrift voor een nieuwe beroepsgroep. Dat leek de redactie van H&W, het NHG en onze uitgever Bohn Stafleu van Loghum hoognodig. Praktijkondersteuners zijn niet meer weg te denken uit de huisartsenzorg en ook nurse practitioners rukken op. Voorschrijven mogen ze nog niet, maar ze…

 • Nieuws over de appendix

  Acute appendicitis is zo’n ziektebeeld waarvan je denkt dat alles bekend is en waarbij hooguit wat nieuwe techniek kan komen kijken. Dat laatste blijkt in ieder geval waar te zijn. Bij de helft van de patiënten blijkt achteraf dat de appendix ten onrechte is verwijderd. Het lijkt erop dat we dat…

 • Nog kortere wachttijden voor de dokter

  Vooruitlopend op het nieuwe GP-contract in Engeland speelde men daar al vanaf 2000 met het idee om de wachttijden in de eerste lijn te verkorten. Dat bleek ook goed te kunnen: met advanced-accessmethodieken daalde de gemiddelde wachttijd tot de derde mogelijke afspraak van 3,5 naar 1,5 dag…

 • Prikken in dikke billen

  Intramusculaire injecties in de bil bereiken bij een belangrijk deel van de patiënten de spier niet. De standaard groene en blauwe naalden zijn niet altijd lang genoeg. In onze populatie waarin overgewicht toeneemt, leidt dit mogelijk tot minder effectieve intramusculaire gluteale injecties. Dit…

 • Continuïteit over generaties: lust of last?

  Een kleine kwart eeuw geleden nam ik de praktijk over van Frans Huygen. In die tijd heb ik met regelmaat het boek van Frans, Family Medicine , opengeslagen waarin hij de levensgeschiedenissen van gezinnen in zijn praktijk heeft beschreven. Een van de hoofdstukken gaat over twinned families . Twee…

 • Leidt continuïteit tot vroege opsporing van diabetes?

  Wat levert continuïteit van zorg op bij diabetespatiënten? Er is veel over geschreven, maar er is geen hard bewijs dat meer continuïteit beter of slechter is dan geen continuïteit. En ook een mooi cross-sectioneel onderzoek uit Denemarken kan daar weinig aan veranderen. De onderzoekers spoorden…

 • Vaardigheid van huisartsen voor de ‘lijkschouw’ is zinloos

  In het artikel van Reijnders De lijkschouw bij plotselinge dood (H&W 2006;49;68-71) ontbreekt een definitie van ‘lijkschouw’. De Wet op de lijkbezorging (Wodl) is een wet ter regeling van de bezorging van een lijk en de behandelend arts heeft daarin slechts de verplichting tot geven van een…

 • Nieuw pneumokokkenconjugaatvaccin heeft grotere impact op OMA

  In Tsjechië hebben onderzoekers onlangs een nieuw pneumokokkenconjugaatvaccin getest bij 4968 kinderen onder de 2 jaar. Zij vonden een reductie van het aantal acute middenoorontstekingen van 33% (95%-BI 21-44) in de interventiegroep. Eerder onderzoek in Finland en Amerika liet een reductie zien…

 • Serotonine anders bekeken

  Met veel plezier las ik het artikel Serotonine anders bekeken (H&W 2006;49:38-41). Vooral omdat het aansluit bij mijn observatie dat veel mensen die langere tijd SSRI’s geslikt hebben en stoppen, na een tijdje terugkomen om te vertellen dat ze de pillen missen omdat ze sneller boos worden en…

Wetenschap

 • Mij mankeert niets

  Er is weinig bekend over de ervaringen van huisartsen met een grootschalige ramp in hun directe omgeving. De vuurwerkramp was voor de Enschedese huisartsen een ingrijpende ervaring. In de acute fase van de ramp hadden zij moeite met hun onverwachte, niet omschreven rol als hulpverlener. …

 • De duur van onderhoudsbehandeling met antidepressiva bij ouderen

  Ouderen met een ernstige depressie hebben ten opzichte van jongere patiënten een groter risico om een recidief te krijgen, met verslechtering van de lichamelijke toestand, vermindering van het cognitief functioneren en suïcide als mogelijke gevolgen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat…

 • Gezondheidsproblemen voor en na de vuurwerkramp

  Rampen en andere traumatische gebeurtenissen veroorzaken een toename van psychische morbiditeit, gedragsstoornissen en functionele belemmeringen. Wij weten maar weinig over het beloop van klachten na een ramp, omdat de gegevens van slachtoffers voorafgaande aan de ramp zelden vergeleken…

 • Welke ICPC-codes wil de huisarts automatisch aan de probleemlijst toevoegen?

  Probleemlijsten zijn vaak niet volledig. Niet alle medische problemen die relevant zouden kunnen zijn voor de probleemlijst zijn te herkennen aan een ICPC-code. Sommige ICPC-codes zijn hiervoor te weinig specifiek. In ons onderzoek werden 104 van een eerdere selectie van 129 ICPC…

 • Nurse practitioners in Nederland: wat hangt de huisarts boven het hoofd?

  In de VS is het niet ongewoon dat er reclame wordt gemaakt voor de diensten van nurse practitioners, verpleegkundigen die zich op traditioneel medisch terrein begeven: aldus een reclame in Maryland, Minnesota (www.minute.clinic.com). In de praktijk, die midden in een shopping mall…

Praktijk

 • Snaterspreekuur

  Zie je iemand oud worden? In de spiegel gelukkig niet, op voorwaarde dat men er regelmatig in kijkt. Iedere ochtend, mijzelf ziend in de badkamerspiegel, is mijn beeld identiek aan dat van gisteren. Geen spatje ouder geworden. Dat is schijn natuurlijk, want wie oude vrienden na jaren ontmoet,…

 • NHG-Wetenschapsdag

  Het NHG organiseert samen met de Afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen 19 juni de NHG-Wetenschapsdag in Groningen. Is een RCT wel de ideale onderzoeksopzet? Wanneer wel en wanneer niet? Wim Köhler, wetenschapsjournalist bij de NRC, komt uitleggen met welk…

 • ‘Voor en door huisartsen, dat werkt het best’

  In 2003 besloot het ministerie van VWS dat het allemaal anders moest worden georganiseerd rond de ondersteuning van het kwaliteitsbeleid van de huisarts. Deskundigheidsbevordering, implementatie en praktijkondersteuning moesten via de zorgverzekeraars en regionale ondersteuningsstructuren (ROS…

 • Dokteren in je luie stoel?

  Een elektronisch consult heeft enkele voordelen boven een telefonisch of spreekuurconsult: Verbeterde service. Ruim driekwart van de internetgebruikers in Nederland geeft aan wel te willen mailen met hun dokter. Verbeterde bereikbaarheid. Uw praktijk is altijd elektronisch…

 • Cijfers en herkenning

  Het is maandagmorgen en de 34-jarige mevrouw Servaes komt bij u met buikklachten en slaapproblemen. Een snelle blik in haar dossier laat zien dat ze de laatste twee jaar regelmatig op het spreekuur is geweest met deze klachten, waarvoor ze ook tweemaal de huisartsenpost heeft bezocht. Sinds…

 • De ontwikkelingsstoornissen ADHD en autisme in de huisartsenpraktijk

  Kennis van de ontwikkeling van het kind is belangrijk voor de afgrenzing van ADHD en autisme van de normale ontwikkeling. Bij ADHD is het belang van informatie van de school en ouders groter dan de rol van het eigen onderzoek. Adequate diagnose en therapie ontlasten het gezin dat door…

 • ‘Het consult wordt weer een uitdaging’

  Tijdens de cursus GGZ, die in Frankrijk werd gegeven, besteedden we steeds gedurende een dag aandacht aan een deelgebied van de psychiatrie: depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en functionele klachten. Hoewel GGZ altijd al mijn belangstelling had, bleek toch dat mijn…

 • Investeren in studenten én jezelf

  Deze serie gaat over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk, over vakmanschap en meesterschap. Het mes snijdt aan twee kanten: studenten en aios leren van uw expertise en uw eigen deskundigheidsontwikkeling krijgt nieuwe impulsen. We volgen de opleider op zijn weg als huisarts …