Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 7

Jaargang
56

Nieuws

 • Variatie in therapietrouw tussen apotheken

  Geneesmiddelen innemen, iedere dag weer, is niet voor iedereen even eenvoudig. Dit heeft verschillende oorzaken. Sommige mensen vergeten het. Anderen willen liever geen geneesmiddelen gebruiken, omdat de bijwerkingen hen afschrikken. Daarom is het niet altijd zo dat de patiënt inneemt wat de…

 • Amitriptyline overschat bij neuropathische pijn

  Context Amitriptyline is een tricyclisch antidepressivum, dat vaak wordt gebruikt ter behandeling van chronische neuropathische pijn en fibromyalgie. Veel richtlijnen raden dit ook aan. Klinische vraag Wat is de analgetische werkzaamheid van amitriptyline bij…

 • Bewegen bij Parkinson

  Patiënten met de ziekte van Parkinson leiden vaak een zittend bestaan door fysieke beperkingen en mentale veranderingen. Een leefstijl met meer beweging verbetert het functioneren, resulteert in betere uitvoering van de ADL en kan bijdragen aan de kwaliteit…

 • Tandartsbezoek: antistolling staken?

  In het aprilnummer van H&W wordt in de rubriek CATS door Maaike van der Lelij en Janneke Belo een antwoord gezocht op de vraag of een patiënt wel of niet met de antistolling moet stoppen als hij naar de tandarts gaat. In de eerste alinea van hun artikel stellen zij ‘dat hier in Nederland geen…

 • Combinatietherapie ACE-remmer en AT-II-antagonist niet zinvol

  Dat er synergistische effecten zijn op de blokkade van het renine-angiotensine systeem door angiotensine converting enzym(ACE)-remmers en angiotensine receptorblokkers (ARB) is bekend. De combinatie van een ACE-remmer en een ARB presteert op korte termijn…

 • De diagnostiek van meningitis

  In het aprilnummer van H&W bespreken Van Boxtel en Knuistingh Neven het klinisch beeld van bacteriële meningitis. In dit artikel staan de zinnen: ‘Bij lichamelijk onderzoek kan men meningeale prikkeling aantonen met de klassieke tests van Brudzinski en Kernig’ en ’De tekens van Kernig en Brudzinki…

 • Hydrochloorthiazide bij ouderen veiliger dan chloortalidon?

  De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement adviseert om bij patiënten met hypertensie te starten met een diureticum, bijvoorbeeld chloortalidon of hydrochloorthiazide. Er is geen voorkeur voor een van de twee middelen. Internationaal gaan er stemmen…

 • Beïnvloeding farmaceutische bedrijven

  Met verbazing las ik het artikel in H&W 4 over de farmaceutische bedrijven. Mag ik bij enkele passages vragen stellen? U beweert: ‘Het onderzoek dat farmaceutische bedrijven financieren, richt zich onvoldoende op wat voor de maatschappij belangrijk is’. Vergeet u hierbij gemakshalve het onderzoek…

 • Genezing van diabetes mellitus type 2?

  Met enige verbazing hebben wij het recent verschenen artikel ‘Genezing van diabetes mellitus?’ gelezen. Hierin stellen de auteurs dat geldt: ‘eens diabeet, altijd een diabeet’. De patiënt met type 2 blijft dus altijd na normalisering van bloedgucosewaarden zijn diagnose houden en wordt ten eeuwigen…

 • ‘Je kunt van zelfmanagement bij COPD een krachtig wapen maken’

  In januari promoveerde Erik Bischoff cum laude op zijn proefschrift Self-management of COPD and its exacerbations. In een interview vertelt hij over zijn onderzoeksbevindingen, de implementatie daarvan en het belang voor het werk van de huisarts. …

 • Dementie en mantelzorg

  Doelgroep Het boek richt zich met name op de familie en de mantelzorgers van patiënten met dementie in de thuissituatie. Het is daarmee een boek dat de huisarts aan familie van een dementerende patiënt kan adviseren om te lezen. Inhoud De ervaringen van…

 • Screening

  Van de week haalde ik een jonge vrouw met haar moeder uit de spreekkamer. Ze zagen er allebei gezond uit maar keken zorgelijk. De assistente had als reden van de afspraak ‘klachten’ genoteerd. In de spreekkamer vertelde de dochter dat haar broer recent de diagnose Pfeiffer had gekregen. Daarnaast…

 • Theorie, praktijk en geloof

  Discussies over de werkzaamheid van een geneeskundige behandeling zijn vrijwel altijd boeiend, maar soms wordt de analyse van het voorliggende probleem gehinderd door een te sterk geloof in eigen gelijk. Ook bij de discussie in dit nummer over chiropractie, en de Kackadorisprijs die toenmalig…

 • Weer geen nieuws wordt slecht nieuws

  Geen huisarts brengt graag slecht nieuws — en geen patiënt wil het graag horen. Toch worden beiden nogal eens geconfronteerd met juist dit probleem: willen wij wel vertellen dat de uitslag niet goed is, en wil de patiënt het weten? De gebruikelijke opstelling van veel huisartsen is dat…

 • Omega 3-vetzuren: een goedbelegde boterham?

  De berichtgeving over de effectiviteit van voedingssupplementen met omega 3-vetzuren ter preventie van hart- en vaatziekte is tegenstrijdig. De Hartstichting ziet geen brood in deze voedingssupplementen, maar sommige onderzoeken laten wel degelijk een…

 • Jeukende muggenbulten: antihistaminica?

  Vraagstelling Jeuk is de meest voorkomende klacht bij muggenbulten. Naast preventieve maatregelen (DEET) worden muggenbulten behandeld met koude kompressen, indifferente crèmes, lokale antihistaminica of corticosteroïden. De NHG-Richtlijn Urticaria en angio-oedeem bespreekt het gebruik van…

 • Reanimeren: family matters

  Onderweg naar een mogelijke reanimatie zal iedere huisarts wat anders denken. Uiteenlopend van ‘was het nou 30 om 2, of 20 om 2?’ tot ‘heeft de assistente de ambulance al gebeld? ’ In veel gevallen is de familie aanwezig op het moment dat je bij een reanimatie…

Wetenschap

 • Vitamine D bij pijn van het bewegingsapparaat

  Vitamine-D-gebrek komt veel voor bij niet-westerse allochtonen. Er is een verband tussen vitamine-D-gebrek en aspecifieke klachten van het bewegingsapparaat. Bij niet westerse allochtonen die een vitamine-D-tekort hebben en chronische of recidiverende pijn zonder…

 • Antibiotica na tekenbeet: het voordeel van de twijfel?

  Het is weer tekentijd. Vooral in het voor- en najaar lopen duizenden mensen een tekenbeet op. In 1994 bezochten in Nederland 191 op de 100.000 patiënten hun huisarts in verband met een tekenbeet; in 2009 was dit aantal bijna verdrievoudigd tot 564 per 100.000. De werkelijke incidentie van…

 • De Kackadorisprijs voor chiropractie: terecht of niet?

  De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft dit jaar de Kackadorisprijs uitgereikt aan Halbe Zijlstra (tot 5 november 2012 staatssecretaris van OCW) omdat hij studiefinanciering gaf aan studenten chiropractie. Volgens de vereniging zijn chiropractoren kwakzalvers. Is die stelling terecht? …

 • Chiropractie: geen theorie die de werking onderbouwt

  De Vereniging tegen de Kwakzalverij maakt geen onderscheid tussen kwakzalverij en alternatieve behandelwijzen, en geeft de voorkeur aan de term ‘kwakzalverij’. De term ‘alternatieve geneeskunde’ gebruiken wij niet. Wat moeten we ons voorstellen bij alternatieve natuurkunde? Binnen de geneeskunde…

Praktijk

 • Tekenbeet: dilemma’s in de huisartsenpraktijk

  Het aantal huisartsconsulten voor tekenbeten en erythema migrans neemt toe. Verwijder de teek zo snel mogelijk, liefst binnen 24 uur, om de infectiekans zo klein mogelijk te laten zijn. Indien erythema migrans ontstaat: behandel met antibiotica. …

 • Nieuwe orale anticoagulantia

  In Nederland zijn de nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) geregistreerd en worden ze vergoed voor tromboseprofylaxe na orthopedische ingrepen en voor de preventie van herseninfarcten en systemische embolie bij atriumfibrilleren. Voor andere klinische…

 • Late gevolgen van kankerbehandeling: gedeelde zorg

  Overlevenden van kanker kunnen na jaren nog te maken krijgen met langetermijneffecten van de ziekte en de behandeling. Sommige van deze late effecten, zoals cardiotoxiciteit, metabool syndroom en osteoporose…

 • Dermatocorticosteroïden bij constitutioneel eczeem

  Constitutioneel eczeem (CE) is een chronische, recidiverende inflammatoire huidaandoening, die men klinisch karakteriseert door jeuk, erythemateuze papels en plaques, schilfering, excoriaties en lichenificatie. Bij de meeste patiënten met CE is er sprake van een droge huid en…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Juist / 3. Juist Endometritis presenteert zich meestal rond de derde of vierde dag postpartum. De klachten zijn stinkende afscheiding en koorts, buikpijn is geen obligaat symptoom. Bij stinkende afscheiding zonder koorts kan een afwachtend beleid worden gevoerd…

 • Kennistoets: vragen

  Mevrouw Sandberg, 27 jaar, is drie dagen geleden bevallen van een gezonde zoon. Haar echtgenoot belt zondagochtend namens haar de huisartsenpost, omdat zijn vrouw zich minder fit voelt en koorts heeft (38,5°C). De dienstdoende huisarts gaat op huisbezoek. Mevrouw Sandberg blijkt…

 • Zwemmersjeuk, souvenir uit sloot en plas

  Simone, 53 jaar, zwemt elke zomer in de zwemvijver in haar tuin. Halverwege juni kreeg ze ’s ochtends opeens heftige jeuk over het hele lijf. Het duurde niet lang of haar hele lichaam, uitgezonderd het hoofdhalsgebied, zat onder de rode, hier en daar confluerende,…

 • Blinderen

  In H&W leest u dat de termijn waarbinnen met intraveneuze trombolyse kan worden gestart bij patiënten met een CVA is verlengd van 3 uur naar 4,5 uur na het begin van neurologische uitvalsverschijnselen. Deze wijziging ten opzichte van het advies uit de NHG…

 • Bloed ophoesten

  Hemoptoë, oftewel bloed ophoesten, maakt de meeste patiënten ongerust omdat zij aan longkanker denken. De differentiaaldiagnose van hemoptoë is echter breed en in veel gevallen is er geen sprake van een ernstige aandoening. Als huisarts vraag je je af welk onderzoek zinvol is…

 • De rijbewijskeuring

  Om een rijbewijs te verkrijgen of te behouden is soms een medische keuring van de bestuurder nodig. Keuringen behoren niet tot de basistaken van de huisarts, maar toch voert hij ze regelmatig uit. De keurende arts kan worden geconfronteerd met twee soorten formulieren: ‘Eigen…

NHG richtlijn

 • NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening)

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in…