Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 2

Jaargang
57

Nieuws

 • Helpt extra sporten bij depressie?

  Depressie is een veelvoorkomende chronische ziekte in de westerse wereld, ook in Nederland. Voorlichting en dagstructurering zijn de eerste stappen in de behandeling. Bij ernstiger vormen is medicatie, al dan niet in combinatie met psychotherapie, een goede behandelingsoptie…

 • CRP-sneltest kosteneffectief?

  De huisarts komt vaak voor een dilemma te staan: antibiotica voorschrijven en ‘geen risico nemen’ of nog maar even afwachten. Het probleem bij luchtweginfecties is alom bekend. De steun van een diagnostisch hulpmiddel is uiteraard…

 • Contactvormen van de huisartsenpraktijk

  De afgelopen jaren hebben overheid en andere belanghebbenden het aanbieden van e-mailconsulten en telefonische contactvormen door huisartsenpraktijken steeds meer gestimuleerd. Over 2007 constateerden we in een eerder artikel in H&W dat in vergelijking met voorgaande jaren het telefonische…

 • Geen bewijs voor pilswitch tijdens borstvoeding

  Vraagstelling Een patiënte die recent was bevallen, vroeg ons om progestagenen als anticonceptie. Haar verloskundige en apotheker hadden dit geadviseerd, omdat ze borstvoeding gaf en oestrogenen in de combinatiepil mogelijk de melkafgifte verminderen. Ook de NHG-Standaard Anticonceptie vermeldt…

 • E-sigaret even effectief als nicotinepleister

  Veel rokers gebruiken elektronische sigaretten als ondersteuning bij het stoppen, hoewel er weinig bekend is over de effectiviteit van dit middel. Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland wilden weten of de nicotine-e-sigaret effectiever is bij het stoppen met roken…

 • COPD of astma en hartritmestoornissen

  Patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD en astma) lijken vaker last te hebben van hartritmestoornissen dan patiënten zonder deze longziekten. Hoe komt dat? Op dit moment verschilt de behandeling van hartritmestoornissen bij patiënten met…

 • Behandeling chronische blefaritis niet effectief

  Context Blefaritis is een veelvoorkomende ontsteking van de oogleden die meestal alleen hinderlijk is, maar soms kan leiden tot blijvende misvorming van het ooglid en zelfs visusvermindering. De oorzaak van blefaritis kan infectieus zijn (bacteriële of parasitaire low-grade infecties), een…

 • Tweede maligniteit na vroege kanker

  De wet van Murphy lijkt helaas ook op te gaan voor mensen die op kinderleeftijd kanker hebben doorgemaakt. Zij houden de rest van hun leven een vergrote kans opnieuw kanker te krijgen, door late effecten van behandeling en groter individueel risico kanker te…

 • Antibiotica en alarmsymptomen op de HAP

  Hoewel het aantal antibioticaprescripties in de Nederlandse huisartsenpraktijk duidelijke lager ligt dan in de rest van Europa, blijft het goed om ons voorschrijfgedrag kritisch te bekijken. In dit grote onderzoek, verricht op de…

 • Risicozwangerschap door maagverkleining

  Obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2) is wereldwijd een grote bedreiging voor de volksgezondheid en heeft een negatieve invloed op vrijwel alle orgaansystemen. Obesitas in de zwangerschap is een risicofactor voor een scala aan ongewenste peri- en postnatale uitkomsten,…

 • (Te) makkelijk boekje over seks

  Doelgroep Iedereen die kampt met seksuele moeilijkheden en hun zorgverleners. Inhoud Auteur Mirjam Scholten heeft zelf een probleem met seks gehad en wil nu gedegen werk leveren om haar lotgenoten te ondersteunen. Haar boekje is leesbaar geschreven, maar ik ervaar al vanaf het…

 • Effecten ‘pay for performance’

  Een financiële vergoeding voor zorgverleners die de richtlijnen goed volgen. Komt dit de zorg ten goede? Is het een perverse prikkeling? Of zijn de richtlijnen er nu juist om, in de meeste gevallen, sowieso op te volgen? Amerikaanse…

 • Als lijden ondraaglijk wordt

  Uitzichtloos ondraaglijk lijden is de basisvoorwaarde voor het toepassen van euthanasie. Wát lijden uitzichtloos en ondraaglijk maakt, verschilt echter van persoon tot persoon en niet zelden verschuift dit ook binnen één persoon. Huisarts en onderzoeker Marianne Dees heeft de afgelopen jaren in…

 • Miasma

  Laatst was er weer zo iemand die beweerde dat de medische wetenschap eigenlijk maar bitter weinig had bijgedragen aan de volksgezondheid – het was vooral aan de toegenomen hygiëne en de betere riolering te danken dat infectieziekten in de negentiende eeuw zo konden worden teruggedrongen. …

 • ‘Wat jij als huisarts ondraaglijk lijden vindt is niet zo interessant’

  Marianne Dees promoveerde afgelopen winter op het proefschrif When suffering becomes unbearable. Perspectives of Dutch patients, close relatives and attending physicians in a request for euthanasia. In een interview vertelt zij over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk…

 • De dokter onwel?

  Als arts heb je soms een sterke maag nodig. Pussende atheroomcysten, met een cirkelzaag bewerkte bouwvakkersvingers, cerumen met punnikdraadafmetingen of gebitsprothesen met restjes hachée van de week ervoor. Over het algemeen verdraag ik deze dingen goed. Maar ik heb één persoonlijke zwakte. En…

 • Wat bepaalt het risico op trombose bij de pil?

  Sinds de introductie van de pil is bekend dat deze het risico op veneuze trombose verhoogt. Het absolute risico is laag bij jonge vrouwen (1-3 per 10.000 per jaar), maar doordat de pil wereldwijd veel gebruiksters heeft is dit kleine risico toch relevant. De…

 • Kwetsbare ouderen: we zwippen!

  Met 21% patiënten boven de 65 jaar heb ik een praktijk met een relatief oude patiëntenpopulatie. De meesten van hen zijn gelukkig redelijk gezond en zelfredzaam en hebben mij niet vaak nodig. Acht ouderen wonen in het verzorgingshuis en bij 20 thuiswonende ouderen is vanwege geheugenproblematiek…

Wetenschap

 • Het ZWIP, een digitale overlegtafel voor ouderen en hulpverleners

  De zorgverlening aan kwetsbare ouderen is gefragmenteerd en biedt de betrokken ouderen weinig ruimte voor zelfmanagement. Het Zorg en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) is een e-healthinterventie die speciaal ontwikkeld is om hierin verbetering te brengen.   …

 • De effectiviteit van leefstijlinterventies in de eerste lijn

  Leefstijlinterventies in hooggecontroleerde settings kunnen de diabetesincidentie bij personen met een verstoord glucosemetabolisme verlagen. Deze goede resultaten zijn (nog) niet gereproduceerd in de eerstelijnsgezondheidszorg. …

 • Multidisciplinaire richtlijn niet-scrotale testis

  Een niet-scrotale testikel (NST) is een aandoening waarvoor de huisarts incidenteel wordt geconsulteerd. Volgens cijfers van de tweede Nationale Studie was de incidentie van cryptorchisme 0,4 : 1000. Dit betrof zuigelingen, maar ook peuters en oudere kinderen. Jeugdartsen worden vaker met het…

Praktijk

 • Nieuwe richtlijn niet-scrotale testis

  Een niet-scrotale testis is een testis die niet in het scrotum gelegen is en ook niet met voorzichtige manipulatie in een stabiele scrotale positie te brengen is. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Juist Een hypertrofische cardiomyopathie is vrijwel altijd een autosomaal dominant overervend ziektebeeld. De huisarts raadt deze patiënten aan geen competitiesporten te doen. Recreatief sporten is geen bezwaar, mits de patiënt niet plotseling stopt met de…

 • Basis dermatica: ‘The fatter the better?’

  De keuze van het vehiculum hangt af van vochtigheid, oppervlak en locatie van de dermatose. In het algemeen geldt: droog op droog, nat op nat. Bij droge dermatosen gaat de voorkeur uit naar een vetcrème. Bij zeer…

 • De waarde van de CRP-test na uitsluiting van longembolie

  De huisarts kan met behulp van een negatieve Wells-beslisregel voor longembolie en een negatieve D-dimeersneltest veilig longembolie uitsluiten. De huisarts kan na het uitsluiten van longembolie de kans op relevante andere pathologie verder…

 • Kennistoets: vragen

  De opleider en de aios voeren een leergesprek naar aanleiding van de uitslag van de sportkeuring van de 27-jarige mevrouw Boersma. Deze uitgebreide keuring werd verricht omdat ze op haar wielerclub gaat deelnemen aan competitiewedstrijden. De uitslag luidt dat er sprake is van…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (tweede herziening)

  Belangrijkste wijzigingen De standaard bevat nu ook richtlijnen voor het beleid bij acute ischemie van het (onder)been in verband waarmee de vormen van perifeer arterieel vaatlijden die geleidelijk ontstaan nu worden aangeduid met de term ‘chronisch…