Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 11

Jaargang
55

Nieuws

 • Kraanwater reinigt wonden effectief

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, UMC St Radboud Nijmegen. Correspondentie: f…

 • Gunstig effect van telehealth

  De toepassing van telehealth bij chronische aandoeningen leidt tot een afname van het aantal ziekenhuisopnames. Bovendien is de mortaliteit lager dan bij de gebruikelijke zorg. Dit is de conclusie van een indrukwekkende Engelse trial gepubliceerd in het BMJ. …

 • Streng zijn

  Je komt het weinig tegen in personeelsadvertenties, maar er zijn veel beroepen waarvoor het een vereiste is: streng kunnen zijn. Politieagenten moeten streng kunnen zijn. Tegen geharde criminelen, maar ook tegen jongens die betrapt zijn op een eerste winkeldiefstal en tegen…

 • Huisarts tussen individu en familie

  zeer matig • matig • • redelijk • • • goed • • • • uitstekend • • • • • Doelgroep huisartsen, juristen en ethici. Inhoud Het doel van dit…

 • Patiëntoordelen op internet

  Kwaliteitsindicatoren drukken een steeds grotere stempel op het werk van artsen. Niet alleen binnen de dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld de DBC’s), maar ook op persoonlijk vlak hebben we hiermee te maken. Welbekend zijn internetplatforms waarop zorgverleners…

 • Chronische vermoeidheid

  Doelgroep Artsen, psychologen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en studenten. Inhoud Dit handboek beschrijft de stand van zaken in diagnostiek en behandeling van chronische vermoeidheid. Het boek behandelt vrijwel alle belangrijke onderwerpen die betrekking…

 • Barrières in het gebruik van evidence based medicine

  Evidence based medicine is al enkele jaren een van de toverwoorden binnen de huisartsgeneeskunde en de consensus is dat dit principe zoveel mogelijk gevolgd moet worden. Toch blijkt de implementatie in de dagelijkse praktijk weerbarstiger dan gedacht. …

 • Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden

  De LHV en het NHG hebben in oktober 2005 een College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) ingesteld. Het CHBB heeft als taak: het aanleggen en bijhouden van registers voor huisartsen met deskundigheid op het gebied van ‘bijzonder aanbod van huisartsenzorg richting patiënt’ en…

 • ‘De nieuwe huisarts’ over actuele ontwikkelingen

  Marjan Kruijer zit in het tweede jaar van haar opleiding tot huisarts aan het AMC en is voorzitter van de LOVAH. Paulus Lips is lid van Generation Next en voorzitter van de LHV-afdeling WADI, die de belangen behartigt van waarnemers en hidha’s. In een…

 • Telemonitoring bij chronisch zieken

  Gezien het wijdverbreide gebruik van mobiele telefonie is het interessant om te zien of inzet hiervan voor telemonitoring en feedback de zorg aan patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren. In een RCT vergeleken Engelse…

 • Droptella

  De nieuwe huisarts, wat voor huisarts is dat? Wanneer ik denk aan een huisarts komt altijd het beeld van de huisarts van mijn moeder naar boven. Een kalende man in een colbert en met een wijze blik in zijn ogen. Zijn praktijk was een omgebouwd rijtjeshuis. De wachtkamer was…

 • Tuchtklachten tegen huisartsen

  De conclusies van Sander Gaal et al. - dat we moeten streven naar verbetering van de diagnostiek van potentieel ernstige aandoeningen in de eerste lijn - kan ik onderschrijven. Een belangrijk hulpmiddel in dezen is een veelal miskend alarmsignaal, namelijk het tweede consult…

 • De prijs van patiënttevredenheid en van nietsdoen

  Patiënttevredenheid wordt vaak gezien als een maat voor de kwaliteit van de geleverde zorg, doorgaans als onderdeel van een stelsel van indicatoren, maar soms ook als de enige maat. De relatie tussen patiënttevredenheid en de kwaliteit van zorg is…

 • Onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd

  De nieuwe huisarts; zó wil ik mijn toekomst! Dat is het prikkelende thema van het NHG-congres van dit jaar en traditiegetrouw verschijnt een bijpassend themanummer van H&W. Nieuw is spannend, nieuw schept verwachtingen. Het nieuwe rijden, het nieuwe werken, de nieuwe iPhone…

 • Jaarlijkse screening bij hoger risico op borstkanker?

  Zowel de NHG-Standaard Mammacarcinoom (2008) als de Multidisciplinaire richtlijn Mammacarcinoom (2012) bevelen aan om vrouwen met een matig verhoogd risico (20-30%) uit de groep 40-49 jarigen jaarlijks met mammografie te screenen. Dit is gebaseerd…

 • Telemonitoring biedt geen betere zorg bij ouderen met multimorbiditeit

  Door de vergrijzing zal de toekomstige generatie huisartsen in zijn patiëntenpopulatie het aandeel ouderen met multimorbiditeit zien toenemen. Deze groep vraagt doorgaans meer zorg, ook in de vorm van visites. Kan de zorg voor deze groep patiënten verbeterd worden door…

 • Behandeling van een chalazion

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. A. Knuistingh Neven en dr. J.A.H. Eekhof, LUMC Leiden. Correspondentie: A.Knuistingh_Neven@lumc.nl …

 • Therapietrouw beter door sms-reminders

  De therapietrouw neemt toe wanneer patiënten die hun medicatie vergeten in te nemen sms-reminders krijgen. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers die een onderzoek deden naar het verbeteren van therapietrouw bij diabetespatiënten. …

Wetenschap

 • RCT’s in de huisartsgeneeskunde, 1990-2010

  Het aantal wetenschappelijke publicaties in de huisartsgeneeskunde stijgt wereldwijd. Nederland doet het relatief goed als het gaat om totale onderzoeksoutput en ‘return on investment’ van onderzoeksgeld op dit gebied. De…

 • De patiëntgerandomiseerde trial: het kan ook anders

  Kortekaas et al. geven in hun artikel een overzicht van huisartsgeneeskundige trials uit de afgelopen twintig jaar. Ze concluderen dat het jaarlijks aantal gepubliceerde RCT’s op het gebied van de huisartsgeneeskunde in die afgelopen jaren steeds gestegen is, maar dat…

 • Waar wil ‘de nieuwe huisarts’ zich vestigen?

  In sommige regio’s hebben plattelandsdokters moeite een opvolger te vinden; in Noord-Nederland ontstond zelfs onrust omdat een zorgverzekeraar leegstaande praktijken overnam. Kijkt men naar de actuele bezetting van praktijken en de te verwachten in- en uitstroom, dan…

 • De huisarts van de toekomst

  De gezondheidszorg staat voor grote veranderingen. In het maatschappelijk debat ontbreekt echter een goede probleemanalyse. De eerste lijn, huisartsgeneeskunde voorop, moet zich bevrijden van de paradox dat medisch-technische, ziektespecifieke zorg op…

 • De huisarts en de tijdgeest

  De beroepsethiek van de huisarts is dynamisch en verandert onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Eigen verantwoordelijkheid en terughoudendheid zijn sinds de jaren zeventig belangrijke beroepsethische normen van de Nederlandse huisarts. …

Praktijk

 • Keuzehulpen voor de patiënt

  Keuzehulpen voor patiënten zijn vooral aangewezen bij zogenaamde preferentiegevoelige beslissingen. Keuzehulpen geven de patiënt inzicht in welke opties beschikbaar zijn, wat de mogelijke consequenties van iedere optie zijn en hoe de patiënt de…

 • Dorpsdokter

  Huismensen, stadsmensen en dorpmensen, het zijn drie soorten mensen. Huismensen wonen in hun huis naar hun zin. Waar het staat, het maakt ze niets uit als ze maar niet ongewild andere mensen tegenkomen. Hun ideaal is een vrijstaand huis, zonder inkijk. Ze willen…

 • Vermijden van onttrekkingsverschijnselen van fentanylpleisters

  Opium, het ingedroogde melksap van de opiumpapaver of slaapbol (Papaver somniferum) wordt al vele duizenden jaren gebruikt. De Egyptenaren gebruikten morfine al als pijnstiller. In de moderne geneeskunst is morfine een belangrijk middel in de…

 • Lange werkweek

  Per week 84 uur werken tijdens de opleiding tot arts (Canada) levert iets betere dokters op dan bij 48 uur (Nederland). Het verschil is klein. Beter is te zeggen dat 84 uur per week sneller volleerde dokters oplevert. Want uiteindelijk word je toch wel een bekwame dokter als…

 • Protocol

  Protocollen zijn voorschriften voor correct handelen. Daar houden dokters niet van. Richtlijnen, dat vinden ze wel een goed idee. Van richtlijnen mag je afwijken, als je een goede reden hebt. Rechters denken daar anders over. Als het verkeerd afloopt met een patiënt, dan…

 • P-waarden en klinische relevantie

  ‘ Differences were considered significant when p values were smaller than 0.05.’ Dit soort zinnen staat regelmatig in wetenschappelijke artikelen waarbij toetsende statistiek wordt gebruikt. Maar wat betekent dat, wat is statistische…