Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 11

Jaargang
57

Nieuws

 • Interdisciplinair samenwerken

  Doelgroep Alle hulpverleners in de gezondheidszorg. Inhoud Dit boek is geschreven door een ervaren Vlaamse docent en gedragswetenschapper met veel ervaring in de kinesitherapie (fysiotherapie) en revalidatiegeneeskunde. Het relatief dunne boek suggereert de gehele gezondheidszorg te beslaan. Het…

 • Heert Dokterprijs 2014

  Net als voorgaande jaren nomineert de jury van de Heert Dokterprijs de vijf beste onderzoeksartikelen uit het aanbod in Huisarts & Wetenschap. De jury bestaat wederom uit Patrick Bindels (voorzitter), Jacobijn Gussekloo en Marijke Labots. Tijdens het NHG-congres op vrijdag 21 november 2014 in…

 • Chronische nierschade: lastig of uitdagend?

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Regionale samenwerking huisartsen en specialisten

  Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend. Een vertaling van richtlijnen naar de werkvloer is van belang om gezamenlijk goede patiëntenzorg te leveren en de continuïteit van zorg te garanderen. Dat gaat niet vanzelf, een goede samenwerking vereist de…

 • Wetenschappers, perswetenschap

  Over samenwerking gesproken – vraag niet wat de pers voor u kan doen, vraag wat u voor de pers kunt doen. Vrijwel alle onderzoekers zien de gang naar de pers als een soort eenrichtingsverkeer: zij hebben iets bedacht, uitgevonden of ontdekt, en het is aan de massamedia deze prachtvondst…

 • ‘Kijk wie je voor je hebt en wat daarbij past’

  In een themanummer over samenwerking mag de stem van de patiënt natuurlijk niet ontbreken. Steeds meer wordt deze immers erkend als een uiterst belangrijke samenwerkingspartner in de huisartsenzorg. En aan wie kan hierover beter het woord worden gegeven dan aan Wilna Wind, sinds vier jaar…

 • EPD

  Ongeduldig zit meneer De Jong voor me. ‘Ja, daar ben ik dan. Ik moest komen vanwege die druppeltjes, of niet dan!?’ zegt hij met een Amsterdamse tongval. Ik heb geen flauw idee waar hij het over heeft. Voor me op tafel zet hij een flesjes prednisonoogdruppels neer. Na een vluchtige blik in zijn…

 • Samenwerken

  Het NHG-congres van dit jaar is gewijd aan samenwerken. Velen van u zullen gedacht hebben: samen werken doe ik al jaren. Dat is natuurlijk ook zo. U werkt samen met de praktijkassistente, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, medisch specialist, wijkverpleegkundige en ga zo maar door. Maar bij…

 • Samenwerken voor kinderen met gedragsproblemen

  De eerstelijnszorg voor kinderen met psychische problemen kan beter. Dat was het uitgangspunt van onderzoekers uit de Verenigde Staten. Zij toonden aan dat invoering van een collaborative care model effectief kan zijn om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen. Collaborative care is een…

 • Laveren tussen betutteling en verwaarlozing

  Kwesties als de ‘vettaks’, uithuisplaatsing van een kind dat alleen rauw voedsel krijgt, het verbod op roken in de kleine horeca en de verplichte fietshelm roepen verhitte discussies op. In een recent rapport bespreekt het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) de rechtvaardiging van…

 • Vitamine C tegen bacteriële vaginose?

  Deze bijdrage heeft op de NHG-Wetenschapsdag 2014 de Jan van Es-prijs voor de beste CAT gewonnen. CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. A. Knuistingh Neven en dr. J.A.H. Eekhof,…

 • Onderzoek naar onderzoek

  De laatste decennia heeft het Nederlands wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk zich sterk ontwikkeld. Het feit dat de middelen beperkt zijn, maakt het noodzakelijk deze efficiënt in te zetten voor relevante vragen rond aandoeningen die de huisarts regelmatig ziet. Een goede…

 • Kortdurende behandeling van pyrosis

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, UMC St Radboud Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context Een…

 • Gezondheidscheck levert weinig op

  Met de komst van de NHG-Standaard Het PreventieConsult speelt vroegtijdige opsporing van cardiometabole ziekten in de huisartsenpraktijk een grotere rol. Maar wat levert deze inspanning daadwerkelijk op? Onderzoek uit Groot-Brittannië laat zien dat het aantal opgespoorde ziekten niet toenam na…

 • Groepsconsult stemt tevredener

  Groepsconsulten waarbij een of enkele hulpverleners tegelijkertijd verschillende patiënten met een chronische aandoening zien, gelden als een manier om onder meer de toegankelijkheid van de zorg te bevorderen, ziektemanagement te verbeteren en kosten te reduceren. Er is echter weinig literatuur…

 • Meer kinderen met ADHD

  Probleemgedrag bij kinderen staat volop in de belangstelling. Er is vooral zorg rond overdiagnostiek en overbehandeling van het probleemgedrag. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) staat hierbij op de voorgrond. Ook huisartsen worden regelmatig geconsulteerd in verband met vragen…

 • Samenwerkingsmanagement

  Doelgroep Werkers in de gezondheidszorg die op de een of andere manier, naast de reguliere patiëntenzorg, een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van die zorg. Centraal hierin staat de patiënt. Aan de huisarts wordt een belangrijke rol toegekend als het gaat om het nemen van de…

 • Smartphonediagnostiek

  De smartphone is niet meer weg te denken uit ons leven, en dat geldt ook voor de spreekkamer. Er zijn niet alleen talloze apps die het werk van de medicus veraangenamen, maar ook patiënten maken meer en meer gebruik van de smartphone, in het bijzonder van de camerafunctie. Tan et al. laten…

Wetenschap

 • Collaborative stepped care is effectief bij angststoornissen

  Collaborative care is een effectieve methode voor de behandeling van depressie in de huisartsenpraktijk en lijkt ook veelbelovend bij angststoornissen. Stepped care is in de NHG-Standaard Angst opgenomen en kan een aanvulling zijn op collaborative care. Collaborative stepped care bestaat…

 • Zelfmanagementsupport bij volwassenen met astma

  Zelfmanagementondersteuning via internet verbetert de astmagerelateerde kwaliteit van leven, de astmacontrole, de longfunctie en het aantal symptoomvrije dagen, vergeleken met de gebruikelijke zorg.   Verbeteringen in de kwaliteit van leven en astmacontrole blijven…

 • De eisen van moderne gezondheidszorg

  Technische ontwikkelingen werken steeds verdere specialisatie in de hand, maar in de moderne gezondheidszorg blijven generalisten onontbeerlijk. Specialisatie binnen de huisartsengeneeskunde is een contradictio in terminis. De huisartsengeneeskunde moet zich niet verliezen in specialisaties,…

 • Re-thinking the role of general practice

  Door de veranderingen in het zorgstelsel krijgt de huisarts een groter maatschappelijk profiel. Vier essentiële functies waarborgen het profiel van de huisarts als scharnier in de zorg: verwijzer, begeleider van patiënten, hoeder van de volksgezondheid en bewaker van kosten en kwaliteit. …

 • Dokteren leer je niet alleen

  ‘Dokteren doe je niet alleen’ is het congresthema van dit jaar. Daar zijn wij het hartgrondig mee eens. Maar zijn onze jonge dokters wel voldoende voorbereid om hieraan goed vorm te geven? Wij denken dat daarin nog een weg te gaan is. De gezondheidszorg verandert snel en wordt steeds complexer…

Praktijk

 • De assistente als love-coach: een spreekuur seksuele gezondheid

  Praktijkassistentes dragen bij aan de zorgketen rondom seksueel overdraagbare aandoeningen, hiv en seksualiteit. In de periode 2010-2013 hebben speciaal getrainde praktijkassistenten tijdens een eigen spreekuur binnen een proefproject in enkele gezondheidscentra in hoogrisicowijken in…

 • Laat de GGZ vlot ineenstorten

  Bezuinigen in de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, dat snap ik. De kosten stijgen te hard. Geen wonder trouwens, want iedereen heeft met elk probleem altijd recht heeft op elke zorg. Financiers en wetgevers zeggen dat de GGZ beter wordt van bezuinigen door te sturen op inhoud, zorgsoort en…

 • Congres ‘Dokteren doe je niet alleen’: H&W in NHG-stand

  Wilt u voor H&W schrijven of heeft u daarover specifieke vragen? Op het komende NHG-congres kunt u de mogelijkheden met redactieleden en redactiemedewerkers bespreken. Tijdens de pauzes van het congres zijn we in de NHG-stand te vinden. De redactie van H&W streeft ernaar iedere maand…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Onjuist / 2. Onjuist Als bij een eerste episode van maagklachten gekozen wordt voor een medicamenteus beleid, heeft het de voorkeur om de mate van zuurremming geleidelijk op te hogen totdat voldoende effect is bereikt. De huisarts begint met een antacidum, vervangt dit bij onvoldoende effect…

 • Kennistoets: vragen

  Mevrouw Dal, 34 jaar, komt op het spreekuur van de huisarts omdat ze sinds drie weken pijn in haar bovenbuik heeft en een opgeblazen gevoel. Er zijn geen andere klachten. Ze heeft deze klachten niet eerder gehad. Bij lichamelijk onderzoek vindt de huisarts drukpijn in epigastrio, verder vindt hij…

 • Telefonisch overleg met de specialist

  Er schort nog weleens wat aan de communicatie tussen huisarts en specialist, vooral bij telefonisch overleg. Een voorbeeld: een huisarts bezoekt tijdens de avonddienst een onbekende patiënt in een achterstandswijk. In die situatie is het moeilijk klinische gegevens te verkrijgen en de huisarts…

 • Betrouwbaarheidsintervallen

  De serie Praktische epidemiologie laat zien dat er een wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor veel handelingen die de huisarts in de dagelijkse praktijk intuïtief uitvoert. Aan de hand van een herkenbaar praktisch gegeven in de praktijk geven we kort aan hoe de wetenschap achter dit…

 • Palliatieve zorg

  Wanneer bij een patiënt wordt vastgesteld dat er voor een bepaalde aandoening geen redelijke behandeling meer mogelijk is, begint de palliatieve fase. Kenmerkend voor deze fase zijn toenemende afhankelijkheid, lichamelijke en psychische klachten en toenemende zorgbehoefte. Voor een optimale…

 • Primum non nocere

  Mevrouw A is op 77-jarige leeftijd door verhuizing naar een verzorgingshuis bij ons in de praktijk gekomen. Haar voorgeschiedenis vermeldde PTCA, PMR, chronisch pijnsyndroom, wervelkanaalstenose en de aanleg van een dubbelloops ileostoma vanwege obstipatieklachten door verstoorde darmmobiliteit…

Richtlijn

 • NHG-Standaard ADHD bij kinderen

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de…