Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 12

Jaargang
57

Nieuws

 • Zuivel en acne vulgaris bij jong-volwassenen

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling De huidige behandeling bij acne vulgaris is vooral gericht op…

 • Wratten bij schoolkinderen

  Dat wratten bij schoolkinderen veel voorkomen, is bekend. Anders dan verwacht op basis van eerder onderzoek, laat een (beperkt) Nederlands onderzoek onder die doelgroep zien dat het hebben van wratten niet samenhangt met dragerschap van bepaalde HPV-typen die wratten kunnen veroorzaken. De…

 • Psychische problematiek bij kinderen en jongeren

  De zorg voor psychische en sociale problemen bij kinderen staat sterk in de belangstelling. Door de veranderingen in financiering en organisatie van zorg wordt er veel van de huisartsen(praktijk) verwacht. Er is echter weinig bekend over hoe vaak jeugdigen zich bij huisartsen melden met…

 • Antibiotica voorkomen exacerbaties bij COPD

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context …

 • Generieke middelen effectiever dan merkmiddelen

  Sommige patiёnten hechten aan merkgeneesmiddelen, omdat ze menen dat goedkopere generieke middelen minder goed werken of meer bijwerkingen hebben. Artsen daarentegen geloven doorgaans dat beide soorten uitwisselbaar zijn. Die gedachte ligt ten grondslag aan het preferentiebeleid, waarbij de…

 • ECG’s in de huisartsenpraktijk

  Collega De Ruijter maakt zich terecht zorgen als er op onheuse gronden ECG’s worden gemaakt in de huisartsenpraktijk. Perverse, financiële prikkels mogen nooit een argument zijn om huisartsen die onbekwaam zijn in ECG-beoordeling te stimuleren ECG’s te gaan maken. Dit laat onverlet dat vele…

 • Nicotinevaccin werkt niet

  Een inenting om te stoppen met roken; het klinkt erg aantrekkelijk, maar werkt het ook? Helaas niet, luidt de conclusie van Nederlandse onderzoekers. Hoogsteder et al. onderzochten of een nicotinevaccin (NicVAX® ) de kans op succes bij stoppen met roken vergroot. Door toediening van het…

 • Vaginaal bloedverlies

  Met interesse las ik de herziening van de NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies. Opmerkelijk vind ik dat deze standaard adviseert bij postcoïtaal en intermenstrueel bloedverlies een chlamydiatest te verrichten indien er een risico op soa is. Hiervoor wordt – ten ontrechte – verwezen naar de NHG…

 • De enkel-armindex: beste beentje voor

  De enkel-armindex bepalen is een gecompliceerde protocollaire handeling. Het blijkt dat 28% procent van de ondervraagde praktijken in Wales de bepaling verkeerd uitvoert. Fouten in deze bepaling kunnen leiden tot onder- of overbehandeling van perifeer arterieel vaatlijden. Aangezien iemand met…

 • Asymptomatisch atriumfibrilleren opsporen

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Is het pluisgevoel wel zo pluis?

  Met stijgende verbazing heb ik het journaaltje gelezen over het niet-pluisgevoel van de huisarts. Het ging om een Deens onderzoek naar het niet-pluisgevoel van huisartsen. Bij 42 van de 256 patiënten bij wie de huisarts een niet-pluisgevoel had, werd binnen 6 maanden de diagnose kanker of een…

 • Paracetamol nodig bij rugpijn?

  Elk jaar melden zich rond de 800.000 patiënten bij de huisarts met nieuw ontstane rugpijn. Veel patiënten gebruiken in de acute fase paracetamol als pijnstiller. Maar is dit eigenlijk wel effectief? Nieuw onderzoek laat zien dat de afname van pijn en het herstel even snel verlopen met…

 • ‘Er moet meer eenheid komen in de gehanteerde definities en uitkomstmaten!’

  Vorig jaar promoveerde Lonneke van der Mark op haar proefschrift Children with asthma in general practice: the development of the clinical asthma prediction score. In een interview vertelt zij over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. Gevraagd naar…

 • (Geen titel)

  Tot onze spijt staat bij de fotoquiz van november (H&W 11, pagina 600) een onjuiste naam bij de foto vermeld. De fotograaf is Rik van Dijk, huisarts te Arnhem. Onze excuses voor het ongemak. De redactie

 • Onsterfelijk?

  Ik wil u graag laten kennismaken met de bijzonderste patiënt uit onze praktijk: meneer Kuppens, 93 jaar oud en ook wel onsterfelijk genoemd. Hij heeft gedurende zijn leven een aardig rijtje aandoeningen bij elkaar gesprokkeld: angina pectoris, hartfalen, COPD, nierfunctiestoornissen, orthostatische…

 • Uitgestreken?

  Huisartsen weten officieel, geloof ik, nog van niets, maar het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker gaat geheel op de schop. Als alles goed gaat, stappen we al in 2016 over van het zoeken naar celafwijkingen naar het zoeken naar virussen. Wetenschappelijk onderzoek laat er namelijk…

 • Hypertensie en cardiovasculair risico

  Het is overtuigend aangetoond dat antihypertensieve behandeling bij hypertensieve patiënten het aantal cardiovasculaire events en cardiovasculaire sterfte doet verminderen. Ook is duidelijk dat personen met meerdere cardiovasculaire risicofactoren een grotere kans hebben om cardiovasculaire…

 • Groot, grijs dier met slurf: een olifant?

  Soms is het gemakkelijk een diagnose te stellen. De leeftijd, het klachtenpatroon, het beloop; bij elkaar genomen leidt het eigenlijk vanzelf tot de diagnose. Zo ligt bij ouderen die steeds vergeetachtiger worden de diagnose dementie voor de hand. Een groot, grijs dier met een slurf is immers een…

 • Drukker door triage

  Toegankelijke zorg zonder wachttijden werd door de LHV benoemd als eerste doel van onze beroepsgroep voor de periode 2010-2014. Maar lukt ons dat anno 2015? Patiënten worden in toenemende mate getrieerd om huisartsenzorg op ‘het juiste moment’ en ‘de juiste plaats’ te leveren. Als je ‘triage’…

 • An apple a day…

  Het eten van groente en fruit wordt al enige tijd aanbevolen als belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon. Hoewel sommige onderzoeken elkaar tegenspreken, lijkt de consumptie van groente en fruit inderdaad een wezenlijke bijdrage te leveren aan de sterftedaling, ongeacht de oorzaak…

Wetenschap

 • Astma voorspellen bij peuters en kleuters

  Astma bij kinderen begint meestal tijdens de peutertijd. Bij kinderen jonger dan 6 jaar kan de diagnose astma echter niet met zekerheid gesteld worden. De meeste voorspellende modellen voor astma bij peuters en kleuters zijn ontwikkeld voor de algemene bevolking en niet…

 • Uitsluiten van DVT met een klinische beslisregel

  Er bestaan beslisregels die in combinatie met een D-dimeertest een trombosebeen kunnen uitsluiten. Ook in de NHG-Standaard Diepe veneuze trombose is een dergelijke beslisregel opgenomen. Huisartsen kunnen geen beslisregel en D-dimeertest gebruiken bij patiënten met een…

 • Wie zorgt er voor de huisarts?

  In de regel is een huisarts tevreden met het huisarts-zijn. Het biedt voldoening en plezier, en het is vaak meer dan een baan. Het is een identiteit. Toch hoor je steeds vaker: ‘Hoe lang houd ik dit nog vol? Wil ik dit nog wel?’ De huisarts heeft het druk en staat onder druk. De vele veranderingen…

 • Diagnosetraject bij dementie op jonge leeftijd

  Het herkennen van dementie op jonge leeftijd is moeilijk, waardoor de periode voorafgaand aan de diagnose langer is dan op oudere leeftijd, ongeacht het subtype dementie. Een tijdige diagnose is van belang om onzekerheid, onbegrip in de partnerrelatie en spanningen in het gezin te…

 • Zorgbehoeften bij dementie op jonge leeftijd

  Dit onderzoek laat zien dat dementie op jonge leeftijd specifieke consequenties heeft, zoals een problematisch diagnosetraject, hoge percentages onvervulde zorgbehoeften en een grote impact van de dementie op de levens van alle gezinsleden. Bij de beoordeling van zorgbehoeften is het…

Praktijk

 • Advance Care Planning bij kwetsbare ouderen

  Advance Care Planning (ACP) kan bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg rond het levenseinde van kwetsbare ouderen. Huisartsen verkeren in een goede positie om ACP te bespreken. Ervaring leert dat veel kwetsbare ouderen ACP graag met hun huisarts bespreken. ACP kan…

 • Chikungunya: uitbraak in de Caraïben

  Chikungunya is een virusziekte die tot 2004 alleen in Afrika en Zuid-Azië voorkwam. De laatste jaren heeft de ziekte zich ook buiten dat gebied verspreid. Eind 2013 begon in het Caraïbisch gebied een grote uitbraak, die inmiddels ook Noord-Amerika en Zuid-Amerika heeft bereikt. …

 • Kennistoets: Antwoorden

  1. Juist / 2. Juist Verwijs met spoed bij alarmsymptomen (uitputting, cyanose, bewustzijnsdaling, zuurstofsaturatie &lt 92%). Bel een ambulance met U1-indicatie en vernevel, indien beschikbaar, zuurstof (10 l/min) met salbutamol ( Bindels PJE, Van de Griendt EJ, Grol MH, Van Hensbergen W,…

 • Kennistoets: vragen

  De vader van Lotte, 11 jaar, belt de huisartsenpost. Lotte is acuut hevig benauwd geworden. Zij heeft astma en werd negen maanden terug al eens opgenomen vanwege een ernstige exacerbatie. De dienstdoende huisarts besluit een spoedvisite te rijden. Lotte blijkt erg kortademig te zijn, ze kan niet…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen (derde herziening)

  De standaard gaat over diagnostiek en beleid bij kinderen en niet meer over volwassenen. Het controlebeleid is vereenvoudigd. Bij de meeste kinderen met otitis media met effusie kan de huisarts in overleg met (de ouders van) de patiënt het natuurlijke beloop afwachten. …

 • NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (derde herziening)

  De standaard is uitgebreid met specifieke aanbevelingen voor jongeren met problematisch alcoholgebruik en het beleid bij een acute alcoholintoxicatie. De aanbeveling om de Five shot -vragenlijst te gebruiken om een indruk te krijgen over de mate van alcoholgebruik is komen te vervallen,…