Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 1

Jaargang
60

Nieuws

 • Een apotheker-farmacotherapeut in de praktijk

  Welke literatuur heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag waarop een aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) promoveert? In (Ver)stand van zaken leest u een korte samenvatting. Coördinatie: Nadine Rasenberg, Erasmus MC, aiotho en redactielid H&W • Correspondentie: n.rasenberg…

 • Liever dabigatran dan rivaroxaban?

  Onlangs publiceerde het NHG een standpunt over anticoagulantia met de conclusie dat cumarinederivaten en DOAC’s (ook wel NOAC’s) voortaan als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden. Het NHG spreekt geen voorkeur uit voor een van de DOAC’s, omdat daarvoor…

 • Waarde van combinatie iFOBT en calprotectine

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Vraagstelling Er is steeds meer aandacht voor fecesonderzoeken in de…

 • Onderzoek waar uw patiënt beter van wordt

  Podotherapie bij hielspoor? Bij recidiverende schouderklachten weer een injectie of is het tijd voor fysiotherapie? Welke adviezen geef ik aan die 70-jarige mevrouw met polsartrose die haar handwerk niet meer kan doen? Hoe nuttig zijn de PPI’s die ik dagelijks fiatteer als herhaalrecept bij alle…

 • Griepvaccinatie tegen middenoorontsteking?

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. Coördinatie: Hans van der Wouden • Correspondentie: j.vanderwouden@vumc.nl . Context Otitis media acuta (OMA) is een veelvoorkomende infectieziekte bij kinderen. Hoewel het…

 • Journaal-mijlpaal!

  Wekelijks publiceren we op onze website enkele bondige samenvattingen van recent onderzoek dat relevant is voor de Nederlandse huisarts. Een deel hiervan belandt in de rubriek ‘Journaal’, in de gedrukte versie van H&W. Onze lezers waarderen deze rubriek, en…

 • Effecten NHG-Praktijkaccreditering

  Het onderzoek van Nouwens et al. in H&W nummer 9 (september 2016) over de effecten van NHG-Praktijkaccreditering roept meerdere vragen op. Waarom dit onderzoek op dit moment? Wie is de opdrachtgever (NHG, NPA, IQHealthcare)? Met welke vraagstelling vooraf? Wat is het doel en wie is de financierder?…

 • Spoor familiaire hypercholesterolemie op

  Kenmerken van familiaire hypercholesterolemie zijn hoge lipidenwaarden en hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. De aanbeveling in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement om FH actief op te sporen is terecht: statines zijn zeer effectief bij deze…

 • Kritische kanttekeningen bij doorontwikkeling NHG-Praktijkaccreditering

  Marc Eyck beaamt het kritisch volgen en bediscussiëren van NPA. Hij stelt dat accreditering dan wel niet direct leidt tot betere uitkomsten op het niveau van de patiëntenzorg, maar dat dit ook niet het voornaamste doel was en is. ‘U wordt beloond met een externe erkenning, het certificaat, dat de…

 • Diagnostiek van atriumfibrilleren bij ouderen

  Atriumfibrilleren komt veel voor bij ouderen. Zij zijn vaak minder mobiel en soms niet in staat naar de praktijk te komen. Dit belemmert de gebruikelijke diagnostiek met een 12-kanaals rust-ECG. Onderzoek wijst uit dat een draagbaar 3-kanaals ECG-apparaat een…

 • Zorggroepen opheffen is kind met badwater weggooien

  In het commentaar Het roer is om, maar waar gaan we naartoe? van Hobma et al. in H&W nummer 10 concluderen de auteurs dat er geen relatie is aangetoond tussen het kwaliteitsbeleid van zorggroepen en uitkomsten van hun zorg, en dat daarom zonder negatieve gezondheidseffecten het mes in zorggroepen…

 • Lopen na de maaltijd goed voor diabeten

  Beweging speelt een grote rol bij het ontstaan en behandelen van chronische ziekten zoals diabetes. De norm voor gezond bewegen is dertig minuten per dag. Nieuw onderzoek laat echter zien dat het voor mensen met diabetes beter is om in plaats van dertig…

 • Gezondheid van (niet-westerse) migranten

  Doelgroep Huisartsen en andere hulpverleners in de huisartsenpraktijk. Inhoud Een nogal breed uitwaaierende titel, maar in feite gaat het vooral over de gezondheid van, gezondheidsproblemen bij en de zorg voor (niet-westerse) migranten. Daarbij komt ook laaggeletterdheid en sociale…

 • Verhoogd risico op blaaskanker door pioglitazone?

  Er is al langer discussie over de potentieel carcinogene werking van het orale anti-diabetesmiddel pioglitazone. Recent onderzoek in de eerste lijn toont opnieuw een relatie met blaaskanker bij het gebruik van pioglitazone. In hetzelfde artikel wordt…

 • Grote variatie tussen huisartsenpraktijken bij influenzavaccinatie

  Het animo voor vaccinatie daalt de afgelopen jaren gestaag, van 77% van de geïndiceerden in 2005 tot rond de 50% in 2015. Er zijn verschillende redenen waarom mensen zich wel of niet laten vaccineren, zoals opvattingen over de werkzaamheid van influenzavaccinatie en hoe hoog mensen de kans…

Wetenschap

 • Verandering cardiovasculair medicatieadvies door herziening richtlijn

  De herziening van de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) leidt soms tot verandering in de aanbevelingen voor primaire preventie van hart- en vaatziekten. Bij ongeveer 60% van…

 • Hoe goed volgen patiënten een verwijzing naar de specialist op?

  Uit Amerikaans onderzoek is bekend dat 17-37% van de patiënten geen gevolg geeft aan een verwijzing naar een specialist. Redenen om geen gehoor te geven aan een verwijzing kunnen zijn: het verdwijnen van het…

 • Zoekgedrag van aios huisartsgeneeskunde in de praktijk

  Tijdens een consult hebben dokters vaak klinische vragen waarop ze het antwoord niet weten. Aios leren tijdens de opleiding te werken volgens de principes van evidence-based medicine (EBM; het integreren…

 • Kindvriendelijke geneesmiddelen

  Geneesmiddelen zijn voor kinderen niet altijd leverbaar in de benodigde dosis, of in een toedieningsvorm die het kind kan, en ook wil, innemen. Veelgebruikte toedieningsvormen, zoals tabletten, capsules en…

 • Hoort lumbale MRI thuis in de eerste lijn?

  Veel zorgverzekeraars vergoeden lumbale MRI’s die huisartsen aanvragen, en er zijn aanwijzingen dat huisartsen op grote schaal van deze mogelijkheid gebruikmaken. MRI-bevindingen spelen geen rol bij het…

 • Proactiever testen op hiv is nodig

  Vroegtijdige opsporing en behandeling van hiv heeft grote voordelen voor de patiënt en voor de volksgezondheid. Vooralsnog heeft het aanbieden van hiv-tests aan patiënten uit risicogroepen…

 • Mind the gap

  Richtlijnen hebben hun intrede gedaan om het gat tussen wetenschap en praktijk te dichten. Bij de vertaling van richtlijnen naar de dagelijkse praktijk zijn er echter nogal eens implementatieproblemen. Het duurt even voordat de nieuwe werkwijze is ingeslepen. Tevens kunnen herzieningen, waarbij…

Praktijk

 • Hiv anno 2017: vroege diagnostiek, vroege behandeling

  De huidige medicatie tegen hiv is zo effectief dat de patiënt, mits tijdig behandeld, een vrijwel normale levensverwachting heeft en een vrijwel normaal leven kan leiden. De meeste antiretrovirale…

 • Niet-wegdrukbare vlekjes bij niet zieke volwassene

  Op het spreekuur kwam een 27-jarige man – blanco voorgeschiedenis – met niet-wegdrukbare rode vlekjes op beide benen. Sommige jeukten en het aantal plekjes nam toe: van voeten naar onderbenen en nu zelfs naar bovenbenen. De patiënt dacht zelf aan een allergische reactie,…

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Van Riet-Nales DA, Schobben AFAM, Vromans H, Egberts ACG, Rademaker CMA. Kindvriendelijke geneesmiddelen. Huisarts Wet 2017;60(1):15-9. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG…

 • Kennistoets: antwoorden

  1b Van Riet-Nales DA, Schobben AFAM, Vromans H, Egberts ACG, Rademaker CMA. Kindvriendelijke geneesmiddelen. Huisarts Wet 2017;60(1):15-9. 2d Van Riet-Nales DA, Schobben AFAM, Vromans H, Egberts ACG, Rademaker CMA. Kindvriendelijke geneesmiddelen. Huisarts…

 • Ecg-casus: ‘Twee dagen pijn op de borst’

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit:     De huisarts denkt aan een pericarditis in verband met de continue, houdingsafhankelijke pijn. Hij maakt een ecg. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+ . Wat is uw beleid?

 • Diagnose gemist, vijftig jaar lang

  Man hypochondert zeven dagen per week van 10.00 tot 23.50 uur. Vele telefoontjes, allemaal spoed, vele huisbezoeken. Maar niet ’s nachts, want dokters moeten ook kunnen slapen vond deze vriendelijke man. Dan krijgt hij maagkanker. Dat hadden we eerst niet zo door, want die berichten over bloed…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Miskraam (derde herziening)

  Belangrijkste wijzigingen Deze standaard besteedt meer aandacht aan de mogelijkheid van een extra-uteriene graviditeit (EUG) als oorzaak van vaginaal bloedverlies en/of buikpijn. Bij een zwangerschapsduur korter dan zes weken is echoscopie onvoldoende betrouwbaar om een intacte…