Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 3

Jaargang
60

Nieuws

 • Kinkhoestvaccinatie zwangeren ter bescherming van zuigeling

  De Gezondheidsraad bracht eind 2015 het advies uit om zwangere vrouwen vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden ter bescherming van de zuigeling. Het ministerie van VWS moet nog besluiten hoe dit advies zal worden overgenomen. In de tussentijd is de vaccinatie bij GGD’en op eigen rekening…

 • Follow-up patiënten met colorectale kanker na operatie

  Er is geen bewijs dat intensieve follow-up van patiënten met niet-uitgezaaide colorectale kanker na chirurgie bijdraagt tot een betere overleving. Intensieve follow-up bleek echter geen nadelige invloed te hebben op de kwaliteit van leven, de mate van angst en…

 • Toch tamsulosine bij urinesteenlijden?

  De huisarts behandelt regelmatig patiënten met een koliekaanval door een urinesteen. De recent vernieuwde NHG-Standaard Urinesteenlijden beveelt het gebruik van alfablokker tamsulosine niet meer aan. Maar een nieuwe systematische review concludeert dat…

 • Voorkomen achteruitgang in functioneren bij ouderen

  Ouderen van wie bij de huisarts bekend is dat zij een hoog risico op achteruitgang hebben, gaan iets minder snel achteruit dan ouderen waarvan dit niet bekend is. Dit geldt niet alleen als de praktijkondersteuner een aanvullend geriatrisch onderzoek doet en…

 • Hoge hakken en knieartrose

  Vraagstelling Knieartrose wordt twee keer zo vaak gezien bij vrouwen als bij mannen. Zou de oorzaak liggen in het verschil in schoeisel? Ofwel: verhoogt het dragen van hoge hakken de kans op knieartrose? Zoekstructuur In PubMed hebben we in juli 2016 de zoektermen (‘knee…

 • De schuld van de media?

  Het beeld dat journalisten de gemoederen rond ziekte en zorg opzwepen, en artsen deze vervolgens in de spreekkamer weer moeten bedaren, behoeft bijstelling. De onrust die artsen bij patiënten ervaren naar aanleiding van mediaberichten wordt meer bepaald door…

 • Dientamoebe fragilis bij kinderen: niks aan doen

  Vraagstelling Op het spreekuur kwam een veertienjarig meisje met sinds anderhalf jaar diffuse buikpijnklachten en een blanco voorgeschiedenis. Lichamelijk onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek lieten geen bijzonderheden zien, behalve een positieve feceskweek voor dientamoebe fragilis . …

 • Screening naar atriumfibrilleren bij griepvaccinatie

  Atriumfibrilleren (AF) is een veelvoorkomende aandoening onder ouderen, met potentieel ernstige gevolgen. Helaas blijft het vaak onontdekt. Onderzoekers screenden op AF tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie, waar veel ouderen aan deelnemen. Ruim één…

 • MMSE schakel in diagnostisch traject

  Context De Mini Mental State Examination (MMSE) wordt wereldwijd gebruikt als diagnosticum én als screeningsinstrument ter opsporing van dementie. Een score lager dan 24 (van de 30 te behalen) punten wordt doorgaans als afwijkend beschouwd. Gezien de impact van het stellen én het missen van de…

 • Oudere met diabetes vaak overbehandeld

  Ouderen met diabetes mellitus type 2 (DM 2) werden in 2009-2010 in bijna de helft van de gevallen te intensief behandeld, waardoor hun bloedsuikers te laag werden. Inmiddels is duidelijk dat overbehandeling naast onnodige risico’s voor de patiënten, ook…

 • Zorg voor kwetsbare ouderen

  De onderzoeken die beschreven worden in dit proefschrift zijn gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Hieruit zijn in heel Nederland onderzoeken opgezet om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Een aantal hiervan zijn eerder in H&W gepubliceerd, en recent heeft Van Rossum…

 • Stoppen met roken heeft ook bij ouderen nut

  Gezien de gezondheidsrisico’s van roken, hebben huisartsen een belangrijke taak in het signaleren, voorlichten en bieden van hulp. Bij patiënten van middelbare leeftijd zijn de langetermijneffecten goed onderzocht; maar hoe zit dit bij ouderen? Dien ik een…

 • Online afspraak maken bij huisarts

  Het via internet maken van een afspraak met de huisarts kan makkelijk zijn voor patiënten, draagt bij aan een betere toegankelijkheid van de zorg en kan de praktijkassistente ontlasten omdat er minder telefoontjes zijn. De mogelijkheid om online een…

 • Integrale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren

  Kan chronische zorg voor oudere patiënten met atriumfibrilleren, inclusief antistollingszorg, veilig in de huisartsenpraktijk plaatsvinden? Bij de behandeling van patiënten met atriumfibrilleren (AF) zijn verschillende zorgverleners betrokken. Een…

 • Apptip Huisarts Kennis Quiz

  Met de Huisarts Kennis Quiz kunnen huisartsen hun vakkennis testen en verrijken. De vragen komen uit de huisartsgeneeskundige voortgangstoets voor huisartsen-in-opleiding. Ze hebben de vorm van een casus, zijn gebaseerd op de NHG-Standaarden en soms ook op…

 • Weg met de vragenlijsten?

  Na een op sommige momenten emotioneel gesprek over zijn angsten en somberheid sluit ik het consult af met de vraag (die staat nu eenmaal in ons ggz-protocol): ‘Wilt u een vragenlijstje invullen? O ja, en via de e-mail krijgt u ook een vragenlijst toegezonden als herhaalmeting over drie maanden en…

 • En daar komt u nu mee

  Hoe langer je elkaar kent, hoe hoger de drempel wordt om elkaar aan te spreken op gedrag. Durf je je collega na tien jaar samenwerken te zeggen dat de verhalen over haar kinderen te lang duren? Wie durft zijn partner na vijftien jaar alsnog te vragen om niet met volle mond te praten? Ook in de…

 • Wat wil de patiënt zelf?

  We stuurden een digitale vragenlijst naar 2246 volwassen patiënten uit ons gezondheidscentrum (www.thermion.nl , Lent). Hierin vroegen we naar het gewenste niveau van betrokkenheid bij het aanbod van het gezondheidscentrum. Daarnaast konden patiënten kiezen op welke thema’s…

Wetenschap

 • De 4DKL bevordert juist persoonsgerichte zorg

  Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van vragenlijsten in de eerstelijns ggz nuttig is voor het herkennen, diagnosticeren en vervolgen van psychosociale problemen. Dat geldt ook voor de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL), want dat is voor de 4DKL nooit onderzocht. Het onderzoek dat…

 • Minder antibiotica bij luchtweginfecties

  Scholing en feedback ingebed in de NHG-Praktijkaccreditering verbetert het voorschrijfgedrag bij luchtweg- en oorinfecties. Het totaal aantal antibioticavoorschriften daalde tot twee jaar na de interventie…

 • Minder sterfte door continuïteit van zorg

  Continuïteit van zorg is een van de grondbeginselen in de huisartsgeneeskunde. Continuïteit van zorg heeft een positief effect op zaken zoals de arts-patiëntrelatie, patiënttevredenheid,…

 • Kinderen met obesitas

  Kinderen met overgewicht en obesitas onderscheiden zich wat klachten betreft niet van kinderen zonder overgewicht. Kinderen komen vrijwel nooit voor een klacht over hun gewicht op consult. …

 • Kinderen met obesitas:lost in paradise?

  Mensen die verdwaald zijn hebben de neiging om in cirkels te gaan lopen. Ze lopen zo lang door tot ze op een gegeven moment bij het punt aangekomen zijn waar ze ooit het spoor bijster zijn geraakt. Als ze dan ineens voetafdrukken in de grond zien, krijgen ze weer het gevoel op de goede weg te zijn…

 • Ggz-vragenlijsten staan persoonsgerichte zorg in de weg

  In de eerstelijns ggz worden steeds vaker vragenlijsten gebruikt. Vragenlijsten passen niet bij de persoonsgerichte benadering van psychische klachten: het gaat hier om het verhaal van de patiënt, niet om…

Praktijk

 • Een spugende zuigeling

  Op het spreekuur komt een ongeruste moeder met een zes weken oude zuigeling, Emma. Zij spuugt na iedere voeding en huilt vaak ontroostbaar. Emma krijgt kunstvoeding, groeit goed en er zijn geen andere klachten. Er lijkt geen sprake van overvoeding. …

 • Hormoonspiraal bij tieners

  Een meisje van 16 jaar komt op uw spreekuur om te starten met anticonceptie. Zij wil graag een hormoonspiraal vanwege goede ervaringen bij vriendinnen. Is een levonorgestrelhoudend spiraal (LS) bij deze jonge nulligravida veilig als anticonceptivum? Wat zijn de mogelijke…

 • Delen door 8000

  Een alarmerende krantenkop: ‘Aantal oogletsels vuurwerk loopt sterk op’. Het blijkt om 90 gevallen te gaan dit jaar. Om zo’n getal beter te begrijpen deel ik het altijd door 8000: dan krijg ik de kans dat dat bij één huisarts in de praktijk gebeurt. In dit geval dus ongeveer bij één op de 90…

 • Stoppen met roken tijdens de zwangerschap

  Een jonge moeder komt met haar dochtertje van vier jaar op het spreekuur. Het dochtertje heeft koorts, hoest en is benauwd. Zes maanden geleden had ze dezelfde klachten; toen moest ze verneveld worden in het ziekenhuis. De moeder voelt zich schuldig omdat ze tijdens de…

 • De onderzoeksvraag

  Vrijwel iedere ochtend staat er bij u wel een patiënt aan de balie met een potje urine. U hebt daar natuurlijk een protocol voor, gebaseerd op de NHG-Standaard Urineweginfecties. Toch kunt u zichzelf over dit veelvoorkomende onderwerp in de huisartsenpraktijk vele vragen…

 • CWO-Weekend 2017

  Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017 is het CWO-Weekend in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. De doelgroep bestaat uit huisartsen, huisartsen die betrokken zijn bij nascholing, richtlijnen en wetenschap, aios, aiotho’s, onderzoekers en belangstellenden. Het thema ‘Van vraag naar opzet…

 • Effect van ijzergebrek op HbA1c

  De aanwezigheid van ijzergebrek(sanemie) heeft invloed op de hoogte van het HbA1c. Het HbA1c komt door ijzergebrek(sanemie) hoger uit dan verwacht op basis van de glucosestatus. …

 • Kennistoets: antwoorden

  1c Paulis W. Kinderen met obesitas. Huisarts Wet 2017;60(3):125-7. 2b Paulis W. Kinderen met obesitas. Huisarts Wet 2017;60(3):125-7. 3a Paulis W. Kinderen met obesitas. Huisarts Wet 2017;60(3):125-7. 4a …

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Paulis W. Kinderen met obesitas. Huisarts Wet 2017;60(3):125-7. De toets is tevens gebaseerd op de NHG-Standaard Obesitas. Van Binsbergen JJ, Langens FNM, Dapper ALM, Van Halteren MM, Glijsteen R, Cleyndert GA,…

Richtlijn

 • NHG-Standpunt Dragerschapsscreening

  De snelle ontwikkelingen van de genetische diagnostiek, in het bijzonder de next-generation-sequencing, maken het sinds kort relatief eenvoudig mensen te onderzoeken op dragerschap van een groot aantal genetische afwijkingen. Dit biedt onder andere nieuwe mogelijkheden in de preventie van…