Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 4

Jaargang
56

Nieuws

 • Minder naar de huisarts bij eigen bijdrage

  Vooral kwetsbare groepen onder de zorggebruikers verwachten belemmeringen voor een bezoek aan de huisarts wanneer hiervoor een eigen bijdrage geldt. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vraag hoe de zorgkosten omlaag kunnen, houdt de…

 • Geen belangenconflict gemeld

  Krantenlezers zouden vreemd opkijken als, onder een lovend artikel over de plannen van KPN, een regeltje stond dat de economieredacteur betaald wordt door KPN. Of als de wetenschapsredacteur een spannend stuk over een nieuwe lichttherapie van Philips zou afsluiten met ‘De auteur verzorgt bezoldigde…

 • Oligofarmacie

  ‘Dokter, ik ben het zat. Ik heb een tas vol pillen en ik heb geen idee waar ze allemaal voor zijn.’ Zo af en toe komt een patiënt in opstand en vraagt naar de reden van al zijn medicijnen. Naar mijn idee gebeurt dit veel te weinig. Met name ouderen lijken zich erbij neergelegd te hebben…

 • Wie mooi bruin wil zijn… krijgt kanker?

  Huidkankers worden vaak onderverdeeld in melanomen en niet-melanomen (zoals basaal- en plaveiselcelcarcinomen). De niet-melanomen zijn de meest voorkomende huidkankers, ongeveer 30% van alle blanken krijgt ermee te maken. Ondanks de hoge incidentie hebben deze kankers weinig…

 • Gelooft u in sprookjes?

  Voordat ik 18 jaar geleden in mijn praktijk begon, heb ik enkele jaren waargenomen. In meerdere praktijken werd indertijd verwacht dat je naast de patiëntenzorg ook de contacten met artsenbezoekers waarnam. Als ze werden afgebeld, zouden ze misschien niet meer terugkomen. Aan het eind van de…

 • Werkstress verhoogt de kans op hartinfarct

  Diverse onderzoeken laten zien dat werkgerelateerde stress een aanzienlijke invloed heeft op het ontstaan van coronaire hartziekten. Toch blijft werkstress een moeilijk te onderzoeken determinant, mede omdat vele andere factoren een negatieve invloed op stress kunnen hebben…

 • De kleur van een roos

  Het is bekend dat publicaties van onderzoek waarbij de farmaceutische industrie betrokken is, gunstiger resultaten laten zien dan ander onderzoek. Een recente update van een Cochrane-review concludeert dat dit nog steeds het geval is, ondanks de toegenomen…

 • Tandartsbezoek: antistolling staken?

  Vraagstelling ‘Dokter, ik heb een afspraak bij de tandarts voor een kleine ingreep, moet ik mijn bloedverdunners tijdelijk staken?’ Hiervoor is in Nederland geen bestaande richtlijn, terwijl 1 op de 45 patiënten een coumarinederivaat gebruikt (CD) bij diepveneuze trombose, longembolie of…

 • Altijd starten met een tweedegeneratiepil

  Jonge vrouwen lopen weinig risico om een trombose te krijgen, slechts bij 1 per 10.000 vrouwen komt dit voor. Dit risico is ook klein bij jonge vrouwen die een anticonceptiepil slikken, maar het risico is wel groter. Een tweedegeneratiepil blijkt het risico op…

 • Beste tijdstip inname antihypertensivum onduidelijk

  Context De werkingsduur van antihypertensiva dekt vaak niet de gehele tijdspanne tot de volgende dosis. Meestal worden antihypertensiva in de ochtend genomen. Juist in de uren na het ontwaken komen relatief vaker myocardinfarcten en CVA’s voor. Een mogelijke verklaring zou de fysiologische,…

 • Leidt werkstress tot een verhoogd risico op kanker?

  Ooit iemand op zijn sterfbed horen zeggen: wat jammer dat ik niet meer heb gewerkt in mijn leven? Toch zijn we allemaal maar druk, druk, druk met ons werk. Werkstress verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en op diabetes. Een recent verschenen meta…

 • Stop met roken: hoe jonger hoe beter!

  Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare risicofactor. Omdat vrouwen pas in de jaren zestig van de vorige eeuw massaal zijn begonnen met roken, zijn de late gevolgen van roken op de levensverwachting van vrouwen nu pas goed in beeld te brengen. Britse…

 • Diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk

  Doelgroep Huisartsen, artsen-in-opleiding-tot-huisarts, praktijkondersteuners en medisch studenten. Inhoud Dit handboek beschrijft 77 uiteenlopende diagnostische verrichtingen, ingedeeld volgens ICPC en verduidelijkt met meer dan 500 afbeeldingen. Een keur aan…

 • Eenzaamheid slecht voor de gezondheid

  Bij 60-plussers is eenzaamheid een voorspeller van functionele achteruitgang en mortaliteit. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het is bekend dat eenzaamheid de oorzaak kan zijn van stress, lijden en een verminderde kwaliteit van…

 • Dreiging van multiresistente onbehandelbare gonorroe

  In het februarinummer van Huisarts en Wetenschap bediscussiëren Verheij en Bonten de plaats van antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk. Wat betreft de gonokok ligt er hier wel een heel actueel probleem. Recentelijk is gewaarschuwd voor de dreiging van multiresistente en onbehandelbare…

 • Screenen op prostaatkanker?

  Als huisarts zien wij regelmatig mannen die even een PSA-tje geprikt willen hebben of anderszins de vraag hebben of wij voor hen prostaatkanker kunnen uitsluiten. Zeer recent verscheen een herziening van een Cochrane-review over…

 • Communicatievaardigheden en de patiëntenmix van aiossen

  Op 31 oktober 2012 vonden in Amsterdam twee promoties vlak achter elkaar plaats. Jip de Jong verdedigde als eerste zijn proefschrift Unlimited exposure. The patient mix of GP trainees and their trainers: gaps, disparities, and active steering. Judy van Es…

Wetenschap

 • Preventie van depressie en angst in verzorgingshuizen

  Depressie en angst bij ouderen verhogen de kans op overlijden en schaden de kwaliteit van leven. De prevalentie van depressieve en angststoornissen in verzorgingshuizen is zo hoog dat men lang niet alle gevallen kan behandelen. Bij volwassenen zijn preventieve interventies…

 • Dipeptidyl peptidase-4-remmers (DPP-4-remmers)

  Het groeiend aantal voorschriften van de dipeptidyl peptidase-4 remmers (DPP-4-remmers) in de huisartsenpraktijk wekt de indruk dat deze orale bloedglucoseverlagende middelen een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2. DPP-4-remmers remmen de…

 • Familiegesprekken voor mantelzorgers van mensen met dementie

  Een groot deel van de mantelzorgers van mensen met dementie is overbelast of loopt risico op overbelasting. In Amerika is een interventie met meerdere componenten, waaronder familiegesprekken, voor mantelzorgers een effectieve aanpak gebleken, die tevens leidde tot een fors uitstel van…

 • Beïnvloeding door farmaceutische bedrijven

  De helft van de huisartsen en een onbekend deel van de praktijkondersteuners in Nederland ontvangt artsenbezoekers. Daarnaast volgt een groot deel van hen gesponsorde nascholing en nemen zij relatiegeschenken aan. Soms ontvangen zij gratis ondersteuning, al dan niet via zorggroepen. …

 • Acute keelpijn: de toegevoegde waarde van de streptest

  In Nederland worden antibiotica overmatig vaak voorgeschreven ter behandeling van acute keelpijn. De NHG-Standaard adviseert het beleid te laten afhangen van het klinische beeld en raadt het…

Praktijk

 • Kennistoets: vragen

  Mevrouw Van Limpt, 24 jaar, is drie weken geleden bevallen van haar eerste kind. Alles gaat goed. Ze geeft borstvoeding en wil dat het liefst een halfjaar blijven doen. Zij komt nu bij de huisarts, omdat ze weer wil beginnen met anticonceptie. Ze wil graag informatie over de…

 • Sporthoofdpijn

  Dokters vinden zeldzaamheden leuk, patiënten niet. Dat geldt ook voor de ‘runners headache’: zeldzaam, leuk voor ons, maar erg vervelend voor sporters. Meestal zijn het duursporters, maar voetballers kunnen er ook last van hebben. Het is een forse, bonzende hoofdpijn, overal, die minuten tot uren…

 • Niet-melanocytaire huidkanker

  Niet-melanocytaire huidkanker is een groeiend probleem, ook in de huisartsenpraktijk; uv-belasting is de grootste risicofactor. Histologisch onderzoek is altijd aangewezen, omdat het verdere beleid daarvan afhangt. …

 • In de spreekkamer zijn we het eens

  Dokters mopperen onderling soms op een klein groepje patiënten die overvragen. Politici, bestuurders en financiers mopperen mee, en verwijten dokters dat ze te veel doen. Daarom is de zorg te duur. Patiënten en dokters zijn de schuldigen. Het gekke is dat dokters en patiënten het in de spreekkamer…

 • Het vertraagde slaapfasesyndroom

  Peter S, student, 20 jaar, bezocht het spreekuur in verband met slaapklachten. Het lukte hem niet om vóór 3.00 uur in te slapen. Sliep hij eenmaal, dan was de slaap ongestoord. Hij had hiervoor geen verklaring: hij piekerde niet, er waren geen problemen en geen andere…

 • Mondzorg bij diabetescontrole?

  Parodontitis heeft een ongunstige invloed op de glucoseregulatie en op zijn beurt is hyperglykemie een risicofactor voor parodontitis. Een Cochrane-review heeft uitgewezen dat behandeling van parodontitis het HbA1C…

 • Bacteriële meningitis: niet altijd volgens het boekje

  Bacteriële meningitis kan ernstig verlopen; tijdige klinische behandeling is essentieel. Het klinisch beeld is lang niet altijd conform de gebruikelijke symptomatologie. …

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Juist / 3. Juist De Nuvaring komt qua systemische farmacologische eigenschappen overeen met een pil die desogestrel of gestodeen bevat (derdegeneratiepil), omdat etonogestrel een metaboliet is van desogestrel. De ring dient gedurende drie weken onafgebroken in de vagina te…

Richtlijn