Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 9

Jaargang
57

Nieuws

 • Heparinen bij oppervlakkige tromboflebitis

  Vraagstelling Een patiënt had al enkele weken een oppervlakkige tromboflebitis van het onderbeen, die ondanks compressietherapie en NSAID’s niet opknapte. Na overleg met de internist kreeg de patiënt fraxiparine, waarna de tromboflebitis afnam. Dit was aanleiding voor de onderzoeksvraag of…

 • Is een CVA te voorkomen?

  De afgelopen vijftig jaar is veel gedaan aan preventie van CVA’s. Maar in hoeverre is een beroerte te voorkomen? Uit Nederlands onderzoek blijkt dat dit maar ten dele het geval is. Maximaal 50% van de CVA’s is te voorkomen door leefstijl en behandeling van risicofactoren. De andere helft is…

 • Gastro-enteritis op het kinderdagverblijf

  Dit onderzoek is een samenwerkingsverband tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Universitair Medisch Centrum Utrecht, de 40 huisartsenpeilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en het Statens Serum Institute (SSI, Denemarken). De helft van alle…

 • Fondaparinux effectief bij (ernstige) tromboflebitis

  Context Tromboflebitis van het been komt frequent voor en is geassocieerd met diepe veneuze trombose (DVT). De behandeling richt zich naast symptoombestrijding vooral op de preventie van DVT. Klinische vraag Wat is de werkzaamheid en veiligheid van medicamenteuze en chirurgische behandelingen…

 • Niet-pluisgevoel is wel pluis

  De meeste aandoeningen die de huisarts dagelijks tegenkomt zijn niet ernstig of gaan vanzelf weer over. ­Patiënten met een ernstige ziekte melden zich vaak in een vroeg stadium met vage klachten bij de huisarts. Recent onderzoek laat zien dat het niet-pluisgevoel van de huisarts van belang is om…

 • Alarmsymptomen geassocieerd met lagere mortaliteit

  Dat bekende alarmsymptomen als rectaal bloedverlies, dysfagie, hemoptoë en hematurie geassocieerd zijn met coloncarcinoom, slokdarmkanker, longkanker en blaaskanker, is niet nieuw. Wel nieuw is dat de mortaliteit lager is als deze alarmsignalen aanwezig zijn ten tijde van de diagnose dan bij…

 • Vrouwspecifieke geneeskunde

  Doelgroep Alle artsen. Inhoud Het handboek bestaat uit drie delen: 1) vrouwspecifieke aspecten van zorg en onderzoek; 2) sekseverschillen in ziekte en gezondheidszorg en 3) vrouwspecifieke thema’s. Er wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld: (onder 2) het brein, erfelijke aandoeningen…

 • Alles over kindermishandeling

  Doelgroep Artsen in het algemeen. Inhoud Een completer handboek over kindermishandeling is er in Nederland niet. Lichamelijke kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing vormen de belangrijkste hoofdstukken. Een deel gaat over ‘andere vormen van kindermishandeling’, met…

 • Te mooi om waar te zijn (p > 0,95)

  Regelmatig worden onderzoekers geconfronteerd met data die niet geheel aan hun verwachtingen of hypotheses voldoen, of nog erger, met een tekort aan geschikte data. Zeker in vakgebieden waar de publicatiedruk hoog is en de concurrentie moordend, wordt dan, zo blijkt uit de recente geschiedenis,…

 • ‘De levensverwachting over tien jaar is minder interessant dan die op langere termijn’

  Deze winter promoveerde Ans Tiessen op haar proefschrift Cardiovascular risk management in general practice. In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het dagelijks werk van de huisarts. Gevraagd naar de aanloop tot haar onderzoek vertelt…

 • Pluis

  Jaren geleden had mijn zus een kat genomen uit het dierenasiel. Het was al een wat ouder beestje. Ze heette Pluisje. Over het algemeen ben ik geen grote poezenvriend maar bij Pluisje was het vanaf het begin af aan anders. Zij trok altijd geheel haar eigen plan. Soms kwam ze rustig naast je op de…

 • …en vrouwen van Venus?

  Jaren geleden kwam mijn zus aanzetten met een boek waarvan zij vond dat ik het moest lezen. Voor haar was het een openbaring, het gaf haar inzicht in hoe verschillend mannen en vrouwen zijn. U raadt het al, het was het boek Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus van John Gray. Het boek was…

 • Genderverschillen huisartsen in navolging preventieconsult

  In het juninummer van H&W besteedden we uitgebreid aandacht aan het preventieconsult, aan de voors en tegens, de onderbouwing en het lopend onderzoek. Maar hoe staat het met de attitudes en het beleid van de huisartsen sinds publicatie van de NHG-Standaard in 2011? In 2008 en 2013 voerde…

 • Kwetsbare ouderen opsporen

  Voor het opsporen van kwetsbare ouderen maken we gebruik van de Groningen Frailty Index (GFI). Met een sensitiviteit van 76% en een specificiteit van 73% is deze echter veel te onnauwkeurig om als screeningsinstrument te dienen voor opsporing van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk, zo…

 • Richtlijnen toekomstbestendig?

  De productie van richtlijnen is de laatste 25 jaar exponentieel toegenomen. De toepassing ervan loopt vaak beduidend achter. Dat roept de vraag op of het nog wel de moeite loont om energie te steken in het formuleren van nieuwe en het herschrijven van bestaande richtlijnen. De oplossing blijkt…

 • Oefentherapie bij heupartrose

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

Wetenschap

 • Astmadiagnose bij kinderen

  Astma is een van de meestvoorkomende chronische ziekten bij kinderen. Een variabel ziektebeloop en de afwezigheid van betrouwbare longfunctiemetingen bij jonge kinderen bemoeilijken het stellen van een astmadiagnose bij deze groep. Inhalatiecorticosteroïden vormen de hoeksteen van…

 • Gender, gelijkheid en geneeskunde

  Deze beschouwing is onderdeel van een vierluik over gender en geneeskunde. De andere artikelen staan op pagina 478 (Miriam de Kleijn et al.), pagina 486 (Sylvie Lo Fo Wong) en pagina 490 (Anne-Marie Giesen et al.). Sanne, zeventien jaar, havo-leerling, zit samen met haar moeder wat bozig…

 • NHG-Standaard Depressie nog actueel

  Wij hebben de beschouwing van collega Brand-Piek met belangstelling gelezen. De onderzoeken waarop zij deze beschouwing baseert, werden uitgevoerd toen de vorige versie van de NHG-Standaard (2003) vigerend was. Zij toonde aan dat de huisarts tweederde van de depressieve patiënten herkent. Dat…

 • Diagnostiek en behandeling van depressie

  Depressie wordt steeds beter herkend. De NHG-Standaard Depressieve stoornis uit 2003 werd goed gevolgd; er was weinig overbehandeling met antidepressiva en patiënten werden verwezen volgens de criteria Dit biedt perspectief voor het optimaliseren van de zorg met de herziene NHG…

Praktijk

 • Genderverschillen bij roken en alcoholverslaving

  Deze nascholing is onderdeel van een vierluik over gender en geneeskunde. De andere artikelen staan op pagina 452 (Toine Lagro-Janssen), pagina 486 (Sylvie Lo Fo Wong) en op pagina 490 (Anne-Marie Giesen et al.). Het vÓÓrkomen, de risicofactoren en de gezondheidsrisico’s van rook- en…

 • Een volwassene met erytheem en vesikels

  Een 40-jarige man presenteert zich met 2 dagen oude huiduitslag, voorafgegaan door rillerigheid en myalgie. Hij heeft geen luchtwegklachten. Zijn temperatuur heeft hij niet gemeten. In de week voorafgaand aan zijn klachten had hij contact met een kind dat ‘een kinderziekte’ had (koorts met…

 • Diagnostiek van melanomen

  Een huisarts in een normpraktijk ziet éénmaal in de 2-3 jaar een nieuwe patiënt met een melanoom. Intermitterende excessieve zonblootstelling (verbranding) is de belangrijkste risicofactor, met name bij een licht huidtype. Bij circa 10% van de melanomen is sprake van een familiair…

 • Waarom gaat ze niet gewoon weg?

  Deze nascholing is onderdeel van een vierluik over gender en geneeskunde. De andere artikelen staan op pagina 452 (Toine Lagro-Janssen), pagina 478 (Miriam de Kleijn et al.) en op pagina 490 (Anne-Marie Giesen et al.). Intiem partnergeweld, actueel of in het verleden doorgemaakt, komt…

 • Geen uitstrijkje? In gesprek over seks

  Van de vrouwen bij wie baarmoederhalskanker wordt gediagnosticeerd, is eenderde tot de helft onvoldoende of nooit gescreend. Er zijn meestal verschillende redenen waarom een vrouw wegblijft bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Problemen met seksualiteit of…

 • Antwoorden

  1. Juist / 2. Juist Coeliakie is een T-celgemedieerde allergie voor gluten. Familieleden van coeliakiepatiënten hebben een grotere kans op de aandoening. De prevalentie onder eerstegraads familieleden van coeliakiepatiënten wordt op 3-12% geschat. Bij eeneiige tweelingen is de overeenstemming in…

 • Vragen

  Bij de heer Doornbos, 35 jaar, is onlangs de diagnose coeliakie gesteld. Nu komt hij samen met zijn zwangere vriendin bij de huisarts met enkele vragen over zijn ziekte. Zo wil hij weten of zijn kind meer kans heeft op het ontwikkelen van coeliakie. En of hij een verhoogde kans heeft op…

 • Een pijnlijke pols zonder trauma

  Huisartsen zien regelmatig patiënten met een pijnlijke pols. De aandoening kan het functioneren privé en beroepsmatig behoorlijk beperken. Na een recent trauma is een diagnose (fractuur of contusie) redelijk gemakkelijk te stellen. In andere gevallen is het de kunst om vast te stellen of…

 • Pijnlijke ribben na trauma

  Regelmatig presenteren patiënten zich na een ongeluk(je) op het spreekuur met pijnlijke ribben. Vaak is dan de vraag of er een breuk is, of de longen goed zijn en of een foto nodig is. Waar moet de huisarts op letten bij anamnese en lichamelijk onderzoek en wanneer is er een indicatie voor…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Acute diarree (derde herziening)

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de richtlijn…

 • NHG-Standaard Otitis externa nog actueel

  In het voorjaar van 2014 is de noodzaak tot revisie van de NHG-Standaard Otitis externa uit 2005 beoordeeld op basis van een literatuursearch naar recente internationale richtlijnen, systematische reviews en therapeutische onderzoeken. Dat leverde onder andere een tweetal recente…

 • NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie

  Kernboodschappen Er bestaat geen test waarmee vitamine-B12 -tekort als oorzaak van klachten met zekerheid kan worden aangetoond of uitgesloten. Als grenswaarde voor een verlaagde vitamine-B12 -spiegel (te onderscheiden van een tekort waarbij er tevens sprake is van klachten) wordt een…