Alle nummers
Archief tijdschrift

2004, nummer 8

Jaargang
47

Nieuws

 • Fietsen beter dan ontstoppen

  PTCA (percutane transluminale coronaria-angioplastiek) blijkt effectiever dan andere behandelingswijzen bij het acute myocardinfarct. De methode lijkt op het eerste gezicht ook voordelen te bieden bij patiënten met angina pectoris. Een gerandomiseerd onderzoek maakte echter opnieuw duidelijk dat…

 • In spanning

  Voor de reis van huis naar werk heeft dit boekje precies het goede formaat. Zo groot als een proefschrift, zeg maar. Gemakkelijk om mee te nemen in de trein. Het omslag is bescheiden van kleur, zodat het de medereiziger niet zal opvallen wanneer men dit boek ter hand neemt om zijn of haar …

 • Indicatoren vervolgd

  Volgens 2 Engelse onderzoekers is het mogelijk om de kwaliteit van Primary Care Organizations (PCO) te meten met een score die is samengesteld uit slechts 7 indicatoren. De NHS heeft 20 indicatoren voor het meten van kwaliteit vastgesteld. In een Delphi-procedure stelden 25 ervaren huisartsen…

 • Urologie

  Vijftien jaar geleden verscheen de eerste druk van dit boek. Deze uitgave is aangepast aan de veranderde inzichten van het vakgebied in de huidige praktijk. Elk hoofdstuk heeft een cryptische titel, zoals: Een brandend probleem , Plassen met hindernissen , Hollen of stilstaan of Liever kwijt…

 • Jicht door de eeuwen heen

  Ten tijde van het Romeinse Rijk stelde Seneca al vast dat vrouwen de mannen achternagingen in (liederlijk) gedrag en eetgewoonten met als gevolg dat ze vaker jicht kregen, aldus Richard Johnson in het New England Journal of Medicine . Jicht blijkt net als andere, met name cardiovasculaire…

 • Zwanger worden

  Dit is een handboek – totstandgekomen in samenwerking met huisartsen, specialisten, patiëntenverenigingen en het Erfocentrum – waar alles in staat over zwanger worden, aldus de tekst op het achterplat. Wellicht is het een goed boek om toe te voegen aan de patiëntenbibliotheek. Enigszins in…

 • Stress vader zorgt voor meer antibiotica kind

  Finse onderzoekers laten een verband zien tussen een hoge mate van stress bij vaders en meer dan 5 antibioticakuren in de eerste 18 maanden van hun kind. Vrouwen die zwanger waren van hun eerste kind werd gevraagd om mee te doen aan een cohortonderzoek; 1443 vrouwen zegden toe en van 817 waren er…

 • Visusmeting onder de loep

  Met belangstelling las ik het artikel ‘Visusmeting onder de loep’ van J.E. Koster et al. (H&W 2004;47:80-2). Uit het onderzoek blijkt dat 96% van de huisartsen de visus niet op de juiste afstand of bij onvoldoende belichting meet. Dit geeft behoorlijke verschillen bij het meten van de visus…

 • Recidiverende buikpijn bij schoolkinderen

  Schoolkinderen die regelmatig met buikpijn bij de dokter komen, hebben meestal geen ziekte. Zeker niet als er geen alarmsymptomen zijn. Maar wat is er dan aan de hand? Campo et al. onderzochten dit probleem in een case-controlonderzoek in een eerstelijns pediatrische setting in de VS. Zij…

 • De Nederlandse huisarts in Europees perspectief

  Met belangstelling las ik het artikel ‘De Nederlandse huisarts in Europees perspectief’ (H&W 2004;47:266-73). De auteurs schetsen hierin een helder beeld van de Nederlandse huisarts in relatie tot zijn Europese collega's. Als apotheker ben ik vooral geïnteresseerd in het stukje over het…

 • Huisarts lid van KNAW

  André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde in Maastricht en voorzitter van de Gezondheidsraad, is gekozen als nieuw lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. De KNAW telt 200 leden die door de leden zelf op grond van hun wetenschappelijke prestaties gekozen worden. Knottnerus is…

 • Onze (her)registratie en accreditering in internationaal perspectief

  De herregistratie van huisartsen is in Nederland niet in 1988 ingevoerd zoals Hobma et al. melden (H&W 2004;47:279-83), maar in 1978, vijf jaar na het instellen van het register van huisartsen. Het artikel dat de auteurs hierbij aanhalen, heeft alleen betrekking op het verbinden van de…

 • Jongetjes hoesten en proesten meer in de wieg

  Man-vrouwverschillen in gezondheid treden direct al op in het eerste levensjaar. Maar zijn het op latere leeftijd vrouwen die meer zorg vragen (en krijgen), bij de nuljarigen zijn het de jongetjes. Het zijn vooral luchtwegproblemen waar jongetjes in het eerste levensjaar mee tobben. Jongetjes…

 • Nekpijn

  Het diagnostiekartikel over nekpijn (H&W 2004;47:306-9) vermeldt dat domperidon torticollis kan veroorzaken. Dit moet volgens mij metoclopramide zijn. Helaas wordt dit laatste wel vergoed en het eerste niet. M.A.J. Veldhuijzen van Zanten

 • Jonge huisartsen in de WONCA

  Tijdens de WONCA-Europe in Amsterdam kwam voor het eerst een groot aantal huisartsen-in-opleiding en jonge dokters bij elkaar. Niet alleen waren er bijna 500 heel enthousiaste Nederlandse haio's, er was ook een aparte Junior Doctor Conference. De 66 deelnemers uit 11 landen bespraken in die…

 • Diagnostiek van alledaagse klachten II

  De auteurs stellen dat diagnostiek veel moeilijker is dan behandeling. Immers, na het stellen van de diagnose is de therapie doorgaans bekend en voor elke behandelend arts min of meer hetzelfde. Het aantal diagnosen is bij alledaagse klachten zeer groot. Net als deel I (26 alledaagse klachten)…

 • Spoedeisende hulpverlening

  In de spoedeisende geneeskunde is de diagnose ondergeschikt aan het toestandsbeeld. De samenstellers van dit boek hebben ervoor gekozen vooral inzicht in de problematiek van de spoedeisende hulpverlening te geven en de maatregelen op de voorgrond te stellen die het eerst genomen moeten worden…

 • Snelle toegang tot de huisarts

  In de Nederlandse NS2 bleek dat patiënten klagen over toegangstijden tot de huisarts. Ze moeten te lang wachten aan de telefoon en het duurt te lang voor er een plekje vrij is op het spreekuur. Dat is niet een uitsluitend Nederlands probleem. In Engeland is Advanced Acces één van de manieren om…

 • Altijd trouw

  We vragen ons allemaal wel eens af of onze patiënten ons advies opvolgen en de voorgeschreven medicamenten trouw zullen innemen. Toch is het schokkend om vast te moeten stellen dat in de geïndustrialiseerde landen slechts de helft van de patiënten met een chronische aandoening de voorgeschreven…

 • Partnerondersteuningsprogramma langdurig effectief

  Depressieve symptomen komen veel voor bij partners van demente patiënten. Eerder al was aangetoond dat een uitgebreid ondersteuningsprogramma een vermindering gaf van deze depressieve symptomen. In vervolgonderzoek toonden dezelfde onderzoekers ook aan dat deze effecten langer dan 3 jaar…

 • Dichtende haio's

  Hoewel geneeskunde aan te leren is, kan de kunst van het genezen nog wel eens lastig zijn. Geneeskunst vereist introspectie, waarbij het stilstaan bij je eigen gevoel van evident belang is. Wat doet deze patient met mij ? Bregman et al. deden bij artsen-in-opleiding onderzoek naar het gebruik…

 • Voeding en ziekte

  Het voor u gelezen rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie legt nog eens haarfijn uit tot welke gezondheidsrisico's en ziekten een onevenwichtige voeding leidt. Er is veel aandacht voor de wereldwijde epidemie van overgewicht en in het kielzog daarvan de (secundaire) preventie van…

Wetenschap

 • Haio's en wetenschap, een moeilijke combinatie

  De huisartsopleidingen zijn niet in staat om huisartsen-in-opleiding (haio's) enthousiast te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is jammer, want relevant wetenschappelijk onderzoek is een vereiste om de hoge standaard van kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in Nederland te kunnen…

 • Huisarts kiest vaak voor antidepressiva onafhankelijk van de ernst van de depressie

  Antidepressiva worden steeds vaker voorgeschreven, kennen veel bijwerkingen en zijn lang niet altijd effectief bij het behandelen van een depressieve stoornis. In 2001 verstrekten de openbare apotheken 4,7 miljoen keer een antidepressivum op recept. Hiermee was ruim 160 miljoen euro aan…

Praktijk

 • Workshops communicatie en attitude: Huisartsen kijken opnieuw ‘naar hun eige…’

  De tweede dag van de WONCA-Conferentie vormt een herhaling van het succesvolle NHG-Congres uit 1999. Opnieuw vullen honderden en nog eens honderden huisartsen een van de enorme hallen van de RAI, waar zij in groepjes van zes plaatsnemen aan tafeltjes met een stemmachine. Midden in de hal is een…

 • Tussen allergieangst en corticosteroïdvrees

  Een consult van een zuigeling met constitutioneel eczeem roept vaak een dilemma op bij de dokter: symptomatisch behandelen met corticosteroïden of benaderen als een allergisch probleem. Dat dilemma wordt in het leven geroepen deels door vragen van de ouders van het kind, deels door onzekerheid…

 • Workshop over fouten en bijna-ongelukken: The impact of reflection in improving clinical performance in general practice (deel 1)

  De workshop start met enige uitleg: reflectie is een instrument om de dialoog aan te gaan met anderen (of jezelf) over een onderwerp dat meestal zowel je professionele als je persoonlijke leven raakt. Volgens het woordenboek heeft het woord ‘reflecteren’ te maken met weerkaatsen (van licht), met…

 • Koorts bij volwassenen

  In dit artikel wordt de bewijskracht uitgedrukt met behulp van de volgende letters: [E] : voldoende bewijskracht [A] aanwijzingen of indirect bewijs [C] consensus uit richtlijnen en standaarden Koorts is in ons land gedefinieerd als een lichaamstemperatuur hoger dan 38,0 EC bij een…

 • Bezoekers via het Scholarship Project: Interview met huisartsen uit Kazachstan

  Damilya Nugmanova (l) is huisartsopleider en directeur van de Huisartsenvereniging in Kazachstan. Dillakhan Baimenova (r) praktiseert als huisarts in Zheshkazgan. Nugmanova: ‘Eigenlijk zou ik hier niet bij mogen zijn, want een toelatingseis voor de beurzen was dat je praktiserend huisarts moest…

 • Bellse parese

  Perifere nervusfacialisverlamming is een mutilerende aandoening waarvan de psychische en sociale gevolgen groot kunnen zijn. Indien geen oorzaak voor de verlamming wordt gevonden, spreken we van ‘idiopathische perifere facialisparese’ of ‘Bellse parese’. De gerapporteerde incidentie hiervan…

 • Bloosfactor

  Tijdens een nascholingsavond dook uit het niets het begrip ‘schaamte’ op. Een verkwikkende ervaring: tussen de pap van de ratio stak fier de pollepel van emotie. Waarom krijgen emoties toch zo weinig aandacht in de opleiding en nascholing, terwijl de dagelijkse praktijk er toch mee wordt…

 • Europa en zijn huisartsen

  De opkomst bij de Europese verkiezingen heeft laten zien dat Europa niet erg leeft in Nederland. De Europese politiek zal echter in toenemende mate het gezondheidszorgbeleid in de lidstaten beïnvloeden. De economische uitgangspunten van de EU (vrij verkeer van personen en goederen) staan daarbij…

 • WONCA Europe 2004 Conference: Vier dagen leren van elkaar

  Ruim tweeduizend deelnemers verzamelden zich van 1 tot en met 4 juni in de RAI te Amsterdam. Onder hen iets meer dan twaalfhonderd buitenlanders van heinde en verre, en zo'n vijfhonderd haio's die regelmatig voor een frisse wind zorgden. Het was een congres met weinig wanklanken en enkele…

 • Weerzien met Phil Evans: De toekomst van de huisarts in Europa

  ‘Overal in Europa is een steeds groter belang van de eerstelijnszorg te signaleren’, zei dr. Philip Evans in 2002 tijdens een interview over de Europese definitie van de huisartsgeneeskunde en de taken en kerncompetenties van de huisarts. Phil Evans is huisarts in het Engelse Bury St. Edmunds en…

 • Preconference Women and Leadership: Enhancing career opportunities

  Zo'n dertig tot veertig vrouwen verzamelen zich in de zaal voor deze preconference , waarvan het doel onder meer is het oprichten van een netwerk voor Europese vrouwelijke huisartsen. Uitgebreid wordt gesproken over belemmerende en stimulerende factoren bij het kiezen voor een carriëre door…

 • WONCA Junior Doctor Programme: De geboorte van een organisatie

  Een nieuw initiatief bij het WONCA-Congres van dit jaar was het ‘Junior Doctor Programme’. 33 Nederlandse en 33 Europese haio's en jonge huisartsen werden uitgenodigd om in een preconference en een aantal vervolgbijeenkomsten te spreken over de toekomst van de Europese huisartsgeneeskunde. Een…

 • Debate sessions: Nooit meer indommelen…!

  Een nieuwe werkvorm dit jaar vormden de ‘debate sessions’. Voor- en tegenstanders van controversiële onderwerpen in de gezondheidszorg namen beurtelings het woord. Met behulp van stemmachines werd gemeten in hoeverre de aangevoerde argumenten de mening van de deelnemers beïnvloedden. Uiteraard…

 • Leidt de huisartsopleiding, en in het bijzonder de ELWP, op tot competente huisartsen?

  De driejarige huisartsopleiding draagt voldoende bij aan huisartsgeneeskundige kennis en klinische vaardigheden, maar draagt onvoldoende bij aan communicatievaardigheden. De leeropbrengst van stages in een huisartsenpraktijk is groter dan die van stages in ziekenhuizen, verpleeghuizen en…

 • State of the art session: Models of sharing responsibilities and dividing tasks in practice

  In deze workshop op vrijdagochtend over het delegeren van taken blijkt dat bijna alle Europese landen kampen met een tekort aan en een hoge werkdruk van huisartsen. Een mogelijke oplossing daarvoor is het delegeren van taken naar de praktijkassistente of practice nurse (praktijkverpleegkundige of…