Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 1

Jaargang
54

Nieuws

 • Palliatieve zorg

  Doelgroep Alle artsen die te maken hebben met ernstig zieke en stervende patiënten. Inhoud Het boek heeft een probleemgeoriënteerde opzet en neemt de lezer aan de hand van zeventien patiëntbesprekingen mee langs de meest voorkomende symptomen. Ieder symptoom wordt aan de hand van casuïstiek…

 • Patiëntcontacten op de huisartsenpost

  De laatste jaren lijkt de werkdruk op huisartsenposten (HAP’s) toe te nemen. Huisartsen en triagisten klagen over een toename van het aantal patiëntcontacten die ze als weinig spoedeisend ervaren. We onderzochten of dit ook blijkt uit objectieve gegevens over de periode 2004-2010. …

 • Onverklaarbaar bewoond

  Doelgroep Zowel medici als niet-medici. Inhoud Onverklaarbaar bewoond, dat zijn de hersenen volgens Bert Keizer. Ook nog (of: zeker) na zijn onderzoek op locatie. Hij liep drie maanden als gast mee op de afdeling Neurochirurgie van het VU Medisch Centrum te Amsterdam om ‘onder de motorkap’…

 • Ernstige infecties bij kinderen met koorts

  Kinderen met koorts hebben meestal een onschuldige, zelflimiterende ziekte, maar artsen moeten alert zijn op ernstige infecties. Australische onderzoekers gingen na hoe goed artsen op de spoedeisende hulp (SEH) de kans op een ernstige bacteriële infectie (EBI) konden inschatten. Daarnaast…

 • Diabetesboek goed maar ingewikkeld

  Doelgroep Diabetesprofessionals en huisartsen met interesse voor diabetes. Inhoud In 23 hoofdstukken wordt de hele diabetologie in beeld gebracht. Kleurige tabellen en scherpe foto’s illustreren de overzichtelijk ingedeelde tekst. In de tekst wordt nauwelijks verwezen naar onderliggende…

 • Multifocale brillen en valpreventie

  Ieder jaar valt ongeveer 30% van de thuiswonende 65-plussers. Een slechte visus verhoogt het valrisico en interventies die de visus verbeteren (zoals cataractoperaties) laten een gunstig effect zien op het totale aantal vallen. Er zijn aanwijzingen dat multifocale brillenglazen een beeld geven…

 • Supplementen werken niet bij artrose

  Network meta-analyses vergelijken de resultaten van verschillende behandelingen onderling, waarbij ook de resultaten van niet direct vergelijkend onderzoek kunnen worden meegewogen. Voor de liefhebbers is het artikel van Wandel et al. een aanrader (vrij toegankelijk via www.bmj.com ). Deze…

 • De korte weg van onderzoek naar praktijk

  Doelgroep Huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen. Inhoud Dit overzichtelijk ingedeelde boek bevat vijftig wetenschappelijk onderbouwde tips voor verbetering van diabeteszorg in de eerste lijn. De opzet is uniek: de auteur bespreekt in begrijpelijke taal, voorafgaand aan…

 • Bijwerkingen

  Het lukte mij maar niet om de batterij kanonnen dezelfde richting uit te krijgen. Zo’n twintig stuks geschut stond erbij als een zooitje ongeregeld, terwijl ik zonder verrekijker zó kon zien dat de vijand tegenover ons zijn zaakjes prima had geregeld. Hoe moeilijk kon dat eigenlijk zijn? We…

 • Artsen leverden indrukwekkende verzetsbijdrage tijdens de Tweede Wereldoorlog

  Doelgroep Geïnteresseerden in de geschiedenis van artsen in de Tweede Wereldoorlog. Inhoud Het boek vertelt aan de hand van ‘petites histoires’ de geschiedenis van artsen in de Tweede Wereldoorlog. Verschillende verhalen van artsen zijn opgetekend en vormen een beeld onder welke…

 • Boek over kleine kinderkwalen onmisbaar

  Doelgroep Huisartsen (in opleiding), jeugdartsen, consultatiebureauartsen, kinderartsen. Inhoud Deze tweede druk beschrijft 133 kleine kwalen bij kinderen, wat er 26 meer zijn dan in de eerste druk. Het boek volgt voor elke kwaal een vast stramien: korte hoofdstukken definitie, etiologie,…

 • Symptomatische urolithiasis en alfablokkers

  Vraagstelling Voor patiënten met heftige koliekpijn bij urolithiasis zijn er weinig andere opties dan symptoombestrijding. De NHG-Standaard Urinesteenlijden vermeldt dat de huisarts het off-labelgebruik van tamsulosine kan overwegen. Voor ons reden om dit vrijblijvende advies uit 2005 nader te…

 • Nieuwigheden

  In de eerste plaats een goed nieuwjaar toegewenst. We hopen dat u de donkere dagen weer prettig en een beetje klimaatneutraal bent doorgekomen. Mogelijk zijn zelfs de schaatsen uit de kast gehaald, maar daarover was bij het schrijven van dit stukje nog niets bekend. Wel is zeker dat in 2011 grote…

 • Familiezorg voor mishandelde kinderen

  Context Ieder jaar wordt wereldwijd een groot aantal mishandelde of verwaarloosde kinderen uit huis geplaatst. Instanties zijn er verantwoordelijk voor dat deze kinderen in een omgeving worden geplaatst die hun veiligheid en welbevinden bevordert. Uit huis geplaatste kinderen vertonen meer leer…

 • Stoppen met zuurremmers

  Smeets et al. onderzochten het effect van een interventie om het gebruik van zuurremmers (protonpompremmers en H2-antagonisten) te verminderen. Zij nodigden 559 huisartsen uit 61 huisartsengroepen in het midden van het land uit deel te nemen aan een onderzoek om het gebruik van zuurremmers terug…

 • Sollicitatieles

  Anne Hermans heeft haar artsopleiding afgerond, deed daarna de tropenopleiding en werkte als tropenarts. Nu wil ze graag huisarts worden. Het komend jaar doet ze verslag van haar belevenissen. Ze heeft gesolliciteerd voor de huisartsopleiding. Ter voorbereiding op het sollicitatiegesprek heeft…

 • Bij de kapper

  Hoe kun je een populatie bereiken die niet of nauwelijks bij de huisarts komt, maar mogelijk wel een hoge bloeddruk heeft? In de Verenigde Staten is dit al enige jaren een hot item, met name als het gaat om het zwarte volksdeel. Kerken lijken een mooie ingang, maar mannen zijn daar…

 • Screenen op depressie? Zeker doen!

  Karin Wittkampf concludeert op basis van Amerikaanse literatuur dat er geen overtuigend bewijs is voor het nut van screenen op depressie en dat daarvoor dus geen plaats is in de huisartsenpraktijk. Dezelfde conclusie trokken Baas et al. (waaronder Wittkampf) in een Nederlands onderzoek. Eerder…

 • Zuurstof in de palliatieve fase

  De CBO-richtlijn Zuurstofbehandeling thuis adviseert zuurstof in de palliatieve fase te geven op geleide van de klachten. De palliatieve richtlijn Dyspneu adviseert eerst een bloedgasanalyse te doen . Abernethy et al. onderzochten het effect van zuurstof bij benauwde patiënten in een palliatieve…

 • Antwoord

  Preventie van depressieve stoornissen (zoals bovenstaande auteurs hebben gedaan) is iets anders dan screenen op verborgen depressieve stoornissen in de huisartsenpraktijk. Het wekt dan ook geen verbazing dat de uitkomsten van de onderzoeken niet overeenkomen. In ons onderzoek hebben we gescreend…

 • Subklinische hypothyreoïdie en hart- en vaatziekten

  Een internationaal gezelschap van onderzoekers zette nog eens al het onderzoek op een rijtje waarin de relatie tussen subklinische hypothyreoïdie en hart- en vaatziekten werd onderzocht. Ze vonden 11 prospectieve cohortonderzoeken met in totaal ruim 55.000 patiënten. Van hen had 6% subklinische…

 • Slaap en slaapstoornissen niet geschreven voor de huisarts

  Doelgroep Geïnteresseerde patiënten, psychologen, medische studenten, huisartsen en specialisten. Inhoud Het boek bevat een verhandeling over slapen en slaapstoornissen van een Amerikaanse psychiater, een bevlogen slaapspecialist van het eerste uur, werkzaam in een grote slaapkliniek. Het…

 • Patiënten met kanker vragen hulp van hun huisarts

  In een mooi prospectief onderzoek volgden Canadese onderzoekers anderhalf jaar lang 395 patiënten met longkanker. Bijna alle patiënten gaven bij de start van het onderzoek aan dat zij een vaste huisarts hadden. De patiënten bleven hun huisarts bezoeken gedurende alle fasen van hun ziekte, maar…

Wetenschap

 • ‘Iedere patiënt verdient dat je goed overweegt of insuline bij hem of haar wel nodig is’

  Van Avendonk vertelt dat ze niet echt een ‘vrije keuze’ had toen het ging om het onderwerp van haar onderzoek. ‘Ik was huisarts, maar werd ziek, dus ik wilde iets anders gaan doen. Eerst was dat een “gewoon”, kleinschalig onderzoek naar de invoering van een diabetespas in de huisartsenpraktijk…

 • Kinderen met koorts en ernstige infecties

  Koorts bij kinderen wijst bijna altijd op een onschuldige virale infectie. De huisarts ziet van al deze koortsepisoden maar een topje van de ijsberg. Ouders kunnen in het algemeen goed inschatten of het om iets onschuldigs gaat of niet. Zo niet, dan bellen ze de dokter en die moet alert zijn op…

 • Klinische signalen van ernstige infecties bij kinderen

  De WHO heeft voor ontwikkelingslanden aangegeven welke klinische signalen bij zieke kinderen kunnen wijzen op een ernstige infectie. Ernstige infecties zijn, bij een veel lagere prevalentie, echter ook in ontwikkelde landen belangrijke oorzaken van kindersterfte. De juiste diagnose…

 • Zool of brace bij mediale gonartrose?

  Er is geen eenduidig bewijs dat een steunzool of een kniebrace pijnverlichting, functieverbetering of standsverbetering bewerkstelligt bij patiënten met symptomatische mediale gonartrose. Een zool is veilig en goedkoper dan een brace. Een steunzool is net zo effectief als een…

 • Euthanasieverzoeken voor en na de Euthanasiewet

  De in 2002 aangenomen Euthanasiewet legaliseert euthanasie onder strikte voorwaarden. We weten niet of deze wet heeft geleid tot een toename van euthanasieverzoeken. Vóór invoering van de Euthanasiewet was pijn de meest voorkomende reden voor verzoeken om euthanasie. Gedurende…

 • Psychologische interventies

  Er zijn veel psychologische interventies effectief gebleken voor opsporing en behandeling van psychische problemen. Een aanzienlijk deel van die interventies leent zich qua intensiteit, benodigde tijd en vereiste expertise goed voor toepassing in de huisartsenpraktijk. Volgens de…

Praktijk

 • Generalist of familiedokter

  In Nederland is van oudsher een grote rol weggelegd voor de eerste lijn en daarbinnen heeft de huisarts een belangrijke positie als ‘poortwachter’. De huisarts is opgeleid om de eerste klachten van de patiënt te duiden, de overgrote meerderheid daarvan zelf te behandelen en de patiënt alleen…

 • Burn-out

  Vorige week zei een vrouw ‘Het gaat niet goed met me’. Tissues. In één jaar had ze acht forse tegenvallers. Moeder dement, vriendin overleden, conflict met de baas, collega ziek, financiële ellende, verhuisd, puberzoon met problemen, man ontslagen. En nu was het op: burn-out, afgebrand, uitgeput…

 • Dementie

  We fantaseren op de praktijk weleens over hoe wij zelf oud en dement zullen wezen. We kunnen kiezen uit hoe het allemaal kan, want we zien veel verschillende dementen. Er zijn droeve, schrijnende, aandoenlijke of grappige dementen. En genoeglijke, tevreden, onschuldige en verbaasde. Angstig…

 • Een jong meisje met verkleefde schaamlippen

  Een verkleving van de labia majora (synechia vulvae) kan ook bij jonge meisjes voorkomen. De diagnostiek en behandeling van synechia vulvae kan goed in de eerste lijn plaatsvinden. Synechia vulvae blijft vaak onopgemerkt en asymptomatisch. In 20% van de gevallen treden secundaire…

 • Ernstige infecties bij kinderen

  Zijn uit de onderzoeken in dit nummer argumenten te destilleren om de NHG-Standaard en de NHG-TelefoonWijzer aan te passen? Eigenlijk niet. Het enige onderwerp in deze producten dat misschien wat minder prominent in beeld kan komen, is de hoeveelheid die het kind drinkt. Als ‘rode vlag’ is…