Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 7

Jaargang
58

Nieuws

 • In Memoriam Ruut de Melker

  Op woensdag 13 mei 2015 is op 82-jarige leeftijd prof.dr. R.A. de Melker overleden. Hij was van 1984 tot 1997 hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde in Utrecht. Ruut de Melker was een van de grondleggers van de moderne academische huisartsgeneeskunde in Nederland. Voortbordurend op het…

 • N = 84.496

  Longontsteking is een gevreesd ziektebeeld. De aandoening leidt vaak tot ziekenhuisopname en soms tot overlijden. Streptococcus pneumoniae is een van de verwekkers. Vaccinatie tegen deze verwekker is bij kinderen effectief gebleken. Voor ouderen is de effectiviteit nog onduidelijk. Nieuw onderzoek…

 • Bent u uw broeders hoeder?

  Een disfunctionerende zorgverlener is een risico voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid. Kwaliteit van zorg voor een patiënt wordt in toenemende mate gekenmerkt door samenwerking tussen diverse beroepen uit verschillende organisaties. Collega…

 • Schouderinjectie, echogeleid of niet?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org . Vraagstelling Indien schouderpijn ondanks niet-medicamenteuze adviezen en één tot…

 • Proactieve huisartsenzorg bij kwetsbare ouderen niet kosteneffectief

  Interventies gericht op zelfredzaamheid van kwetsbare thuiswonende ouderen kunnen dure opnames in ziekenhuis of verpleeghuis voorkomen en maken de zorg uiteindelijk goedkoper. Toch? Onderzoek hierover is schaars en resultaten inconsistent. Eerder…

 • Diagnostiek van longembolie

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Geen hormonen tegen cardiovasculaire ziekten

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl . Context …

 • Kwaliteit van de huisartsenzorg niet aantoonbaar van invloed op sterfte

  In Engeland loopt het systeem waarin het inkomen van huisartsen voor een deel prestatieafhankelijk is al vanaf 2004. De prestaties worden gemonitord aan de hand van indicatoren. Enkele onderzoekers gingen na of goede rapportcijfers van huisartsenpraktijken de…

 • Zorggebruik bij multimorbiditeit

  Patiënten met chronische ziekten zijn frequente bezoekers van de huisartsenpraktijk. Als er sprake is van verschillende chronische ziekten (multimorbiditeit) neemt de bezoekfrequentie verder toe. Multimorbiditeit gaat niet alleen gepaard met regelmatig bezoek aan de huisarts, maar ook met…

 • Diagnostiek van het bewegingsapparaat

  Doelgroep Het boek is in de eerste plaats geschreven voor fysiotherapeuten en studenten fysiotherapie, maar is ook zeer bruikbaar voor huisartsen, aios huisartsgeneeskunde en onderwijsmakers. Inhoud Het boek geeft een up-to-date overzicht van wetenschappelijke onderbouwing van het…

 • Meer begrip voor relatie tussen arts en patiënt

  Een intieme relatie aangaan met een patiënt geldt als not done en met zekere regelmaat wordt een arts berispt die tegen deze regel heeft gezondigd. De American Medical Association verbiedt ook relaties met voormalige patiënten, maar daar is minder…

 • Kwaliteit Academische HuisartsenPraktijken

  Joan Bleeker, van huis uit jeugdhulpverlener maar de laatste vijf jaar werkzaam als beleidsmedewerkster aan de VU, promoveerde begin 2015 op haar proefschrift Development of a quality instrument for Dutch academic general practices . Nederland telt op dit moment 100 academische huisartsenpraktijken…

 • Mindfulness ook voor slaapstoornissen

  Mindfulness-training (MT) verbetert de slaapkwaliteit bij ouderen. Het vermindert vermoeidheidsklachten overdag en zorgt daardoor voor een betere kwaliteit van leven. De resultaten van MT zijn beter dan een soortgelijke training waarbij de deelnemers…

 • De dokter en de dood

  Doelgroep Huisartsen, verpleeghuisartsen, oncologen, internisten en zij die hiervoor in opleiding zijn (en hun opleiders). Inhoud Ruim 300 pagina’s over de dood lijkt niet iets waar artsen reikhalzend naar uitkijken. De dood wordt immers makkelijk opgevat als het falen van artsen, met…

Wetenschap

 • Niet-herkend hartfalen bij ouderen met kortademigheid

  Hartfalen komt vooral bij ouderen voor (7-10% van alle 65-plussers) en leidt tot verlies van functionaliteit, kwaliteit van leven, een grote kans op sterfte en hoge kosten voor de gezondheidszorg. Naar verwachting…

 • Frequente bezoekers: hoe vaak, wie en waarom?

  Een kleine groep patiënten bezoekt de huisarts en de specialist disproportioneel vaak en genereert veel kosten in de héle zorg. Deze kosten zijn slechts voor een deel te verklaren door al bekende aandoeningen. …

 • ADHD-medicatie, meer en langduriger gebruikt

  In veel landen stijgt het aantal kinderen dat een middel tegen ADHD krijgt voorgeschreven. Meestal beginnen ze met kortwerkend methylfenidaat. De therapietrouw neemt toe wanneer kort- en langwerkende preparaten na…

 • Meer aandacht voor diagnostiek en medicatie bij ADHD

  Er is zorg over overdiagnostiek en overbehandeling van de aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD). De Gezondheidsraad meldt in een onlangs verschenen rapport dat het aantal kinderen in Nederland met een geregistreerde diagnose ADHD tussen 2002 en 2011 verdubbeld…

 • Minder antidepressivavoorschriften na richtlijntoepassing

  Antidepressiva zijn niet de eerst aangewezen behandeling bij lichte depressieve klachten. Het gebruik van antidepressiva in de eerste lijn is echter hoog. Huisartsen kunnen…

Praktijk

 • Tests: voorafkans, achterafkans en likelihood ratio

  Tijdens een nascholing horen we dat vervoerspijn appendicitis niet aantoont, maar wel uitsluit. We zien daarbij de volgende cijfers: LR+ = 1,59 en LR- = 0,1. Een huisarts in de zaal vraagt wat hij met likelihood ratio’s moet. Wat zijn dat precies en wat voegen zij toe? …

 • Guillan-barrésyndroom

  Een 52-jarige vrouw bezoekt het spreekuur, omdat ze sinds drie dagen last heeft van braken, diarree en buikkrampen. Afgezien van hypothyreoïdie heeft zij een blanco voorgeschiedenis. De huisarts denkt dat haar klachten door buikgriep komen. Tien dagen later komt de patiënte terug. De…

 • Hypothyreoïdie na stoppen met roken

  Hypothyreoïdie komt bij rokers minder vaak voor dan bij niet-rokers. De eerste jaren nadat mensen zijn gestopt met roken is de kans op het ontstaan van hypothyreoïdie verhoogd. …

 • Kennistoets: vragen

  De toetsvragen zijn gebaseerd op artikelen uit dit nummer van Huisarts & Wetenschap. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG-Standaard 1. Het artikel over antidepressivavoorschriften beschrijft bevordering van een stepped care-benadering…

 • Pijn op de borst

  Een 58-jarige man bezoekt uw spreekuur met ‘verdachte’ pijn op de borst (POB). Daarvoor zijn drie mogelijke verklaringen: een acuut coronair syndroom (ACS, een verzamelnaam voor instabiele angina pectoris en myocardinfarct), stabiele angina pectoris (SAP) of een andere…

 • Een positieve chlamydiatest

  Linda komt bij de huisarts met de vraag of ze later nog wel kinderen kan krijgen. Zij is behandeld voor een chlamydia-infectie. Ze is geschrokken van de positieve uitslag van de chlamydiatest die ze ‘voor de zekerheid’ had laten doen, nu ze ‘het’ in haar nieuwe relatie …

 • Gedragsproblemen bij jonge kinderen

  Gedragsproblemen komen veel voor bij jonge kinderen, maar zijn meestal niet gerelateerd aan psychische stoornissen. Aandacht voor psychosociale factoren is essentieel voor een goed begrip van de…

 • Druk

  Druk, druk, druk! Wat hebben we het toch altijd druk. Zolang ik werk, klagen dokters erover. Gek is dat eigenlijk: we zijn toch wel in een positie om ons eigen leven te sturen: mooi inkomen, maatschappelijk aanzien, tamelijk hechte beroepsgroep. Daarnaast: gedrag dat niet wordt…

 • Oplossingsgerichte therapie voor huisarts en POH-ggz

  Oplossingsgerichte therapie is geschikt voor de huisartsenpraktijk: pragmatisch, efficiënt en effectief. Er zijn geen absolute contra-indicaties. …

 • Kennistoets: antwoorden

  De vragen van deze kennistoets zijn gemaakt door Janine Freeke aan de hand van verschillende bronnen. De vragen zijn ter beoordeling voorgelegd aan Huisartsenopleiding Nederland. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd. 1. c …

Richtlijn