Alle nummers
Archief tijdschrift

2001, nummer 7

Jaargang
44

Nieuws

 • Handboek voorlichting gynaecologie en verloskunde

  Het boek bevat elf hoofdstukken, en is opgebouwd uit twee delen: een deel waarin de noodzaak, het belang en de vaardigheid van voorlichten wordt besproken en een deel waarin de inhoud van de voorlichting bij 58 verloskundige en gynaecologische onderwerpen wordt weergegeven. Voor de huisarts is…

 • Leerboek Evidence based medicine

  De ‘Inleiding in evidence-based medicine’ is het eerste Nederlandstalige werk in zijn soort en uitgebracht door de deskundigen bij uitstek, namelijk van het Dutch Cochrane Centre. Het boek is vooral gebaseerd op de cursussen evidence-based medicine van dit Centre. Aan de orde komen zaken als: hoe…

 • Farmacotherapie op recept

  De tweede editie van dit boek heeft zich ontwikkeld tot een goed studieboek voor gevorderde medisch studenten en beginnende artsassistenten, niet in de laatste plaats voor huisartsen in opleiding. Het geeft een voortreffelijk en beknopt overzicht van de wetgeving inzake geneesmiddelen. Het…

 • Einde van het tijdperk Hofmans

  Lezers merken nauwelijks wat er bij het maken van een tijdschrift allemaal komt kijken. Zo hoort dat ook; een eindredacteur kan een tijdschrift maken of breken. En Hofmans heeft het gemaakt. Tot dit nummer van deze jaargang dan. Vele honderden artikelen en duizenden kleine stukjes als brieven,…

 • Gezond door voeding?

  Dit boek is het verslag van het tweede voedings- en gezondheidscongres in België. Verschillende auteurs bespreken in achtien hoofdstukken en een aanhangsel met tien posters zeer uiteenlopende voedingsonderwerpen. In het eerste hoofdstuk wordt de voedselveiligheid in België besproken, gezien de…

 • Disfunctioneren

  Het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep in Nederland richt zich vooral op het ‘nog beter doen’. De zorg voor het kleine percentage huisartsen dat echt in de problemen zit, lijkt minder aandacht te krijgen. In een regio in Engeland (North Trent) spoorde men in zeven gezondheidsregio's de minder…

 • GGZ-programma's

  Sinds de jaren tachtig worden overal in de Nederlandse GGZ ‘programma's’ ontwikkeld die meer samenhang moeten brengen in de zorg. Het is echter nog een moeizaam proces. Daarom hebben GGZ Nederland en het Trimbos Instituut een handreiking geschreven voor mensen die zich bezig houden met het…

 • Geen plaats voor ergometrine bij de behandeling van endometritis puerperalis

  Endometritis behoort samen met mastitis tot de meest voorkomende oorzaken van koorts in het kraambed. Koorts in het kraambed is vaak een aanleiding om de huisarts in te schakelen. Wanneer deze de diagnose endometritis stelt, is behandeling met antibiotica aangewezen. Er bestaan wisselende ideeën…

 • Stress op internet

  In deze H&W opnieuw aandacht voor een interessant fenomeen, de overspanning . Op Internet is er voor patiënten wel het een en ander te vinden. Stress is al zo gewoon dat er zelfs een stress startpagina (www.stresspagina.nl) is, met enkele tientallen stresspreventieprogramma's en andere…

 • Behandeling van symptomatische urineweginfecties tijdens de zwangerschap

  Vaststellen welk geneesmiddel het meest effectief is voor de behandeling van urineweginfecties in de zwangerschap. Er werd uitgebreid gezocht naar gerandomiseerde trials. De belangrijkste uitkomstmaten waren onder andere: genezingspercentage, aantal recidieven, incidentie van…

 • Over schoonheid

  Is er daadwerkelijk sprake van een in het oog springende afwijking van de norm, in verband waarmee de patiënt bespot wordt en minder kans maakt op de markt van liefde en geluk, dan is de wens nog wel invoelbaar. Bij minder opvallende weeffoutjes, simpelweg een verkeerde huidskleur of slijtage…

 • Van alle tijden…

  Klagen over te hoge werkdruk, eisende patiënten en onvoldoende honorering, het is niet slechts een verschijnsel van de laatste jaren. In een artikel in de Tijd-Maasbode van zaterdag 9 september 1964 doet een huisarts namens ‘meer dan de helft van zijn collega's zijn beklag: ‘wij huisartsen…

 • Kwaliteit van de GGZ-zorg moet beter

  Zorgonderzoek Nederland organiseerde half april een conferentie over kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg. In plenaire lezingen en drie minisymposia werden de resultaten gepresenteerd van de elf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit het ZON-programma, gericht op verbetering…

 • Implementeren kun je leren

  Kernboodschap van dit boek is dat het invoeren van gewenste vernieuwingen niet van zelf gaat. In Praktisch nieuw beschrijven de auteurs, ervaren onderzoekers van WOK en ZON, een model voor planmatige effectieve manier van het invoeren van veranderingen. Het model bestaat uit vier stappen…

 • Stevig ijs voor EBM

  Halverwege deze maand gaat/ging de Wetenschapsdag van het NHG over evidence based medicine. Huisartsen twijfelen nog wel eens aan het nut van EBM in de eigen praktijk. Te druk, het gaat toch goed zo, we hebben standaarden…. De religieuze tendensen van de beweging staan me behoorlijk tegen. Een…

Wetenschap

 • Vroege mobilisatie na de bevalling en bekkenpijn zes weken post partum

  Bekkenpijn tijdens of na zwangerschap is veel in de publiciteit, zowel in de medische literatuur als in de lekenpers. , Onder bekkenpijn wordt verstaan: pijn rond de bekkengordel (met of zonder uitstraling) die tijdens een zwangerschap of binnen drie weken na de bevalling begint en waarbij geen…

 • Otitis media acuta bij kinderen onder de twee jaar

  Een Nederlandse huisarts met een normpraktijk ziet per jaar 10 tot 15 kinderen jonger dan twee jaar met een acute middenoorontsteking. De huisarts behandelt bijna al deze kinderen zelf. In 1999 werd de NHG-standaard otitis media acuta (OMA) aangepast en wordt nu ook voor de kinderen tussen zes…

 • De spoedlijn: een garantie voor bereikbaarheid?

  De huisartsenpraktijk is vaak het eerste aanspreekpunt voor een patiënt in nood. Goede telefonische bereikbaarheid heeft een hoge prioriteit zowel bij patiënt als huisarts. Om snelle telefonische toegang tot de huisartsenpraktijk te garanderen adviseren LHV en NHG een spoedlijn naast de…

 • Proefschrift

  Het proefschrift beschrijft een onderzoek uitgevoerd in de periode 1989-1991 naar de incidentie van hartritmestoornissen (HRS) in de huisartspraktijk. Tevens werd gepoogd de voorspellende waarde van patiëntkenmerken, medische voorgeschiedenis en klachten en symptomen voor de diagnostiek van HRS…

 • Ontvangen

  Explorative studies on the development and implementation of transmural care in the Nether- lands 1994-2000 155 bladzijden. ISBN 90-393-2722 X Promotie: 20 april 2001, Universiteit Utrecht Promovendus: B.A.van der Linden (1962), sociaal-geneeskundige Promotoren: prof.dr. A.J.P. Schrijvers, prof…

 • Overspannen, depressief, burnout of chronisch vermoeid: een diagnostische grabbelton?

  In de huisartspraktijk worden symptomen van overspanning, depressiviteit, burnout en het chronisch vermoeidheid syndroom (CVS) vaak gerangschikt onder de algemene aanduiding ‘nerveus-functionele klachten’. Het onder een noemer brengen van deze klachten benadrukt weliswaar een…

 • De Overspannings Klachtenlijst

  Heeft U in de afgelopen week last gehad van de volgende klachten (cijfer omcirkelen dat het meest van toepassing is)     1. vermoeidheid 1 2 3 4 5 2. slaapklachten 1 2 3 4 5 3. gespannenheid 1 2 3 4 5 4. neerslachtige stemming 1 2 3 4 5 5. snel geïrriteerd raken 1 2 3…

Praktijk

 • ABC voor analyse van acute verwardheid bij ouderen

  Wanneer een normaal gesprek plotseling niet meer is te voeren omdat een oudere patiënt de aandacht niet bij het gesprek kan houden, onsamenhangend eigen gedachten uit en gedesoriënteerd is, maakt een partner of familie zich grote zorgen. De hulp van de huisarts wordt ingeroepen. Acute…

 • Het adrenogenitaal syndroom

  Acht dagen na de geboorte van Lars word ik (GZ) opgebeld door de coördinator van het Projectbureau AGS-screening (MS). Lars heeft een afwijkende uitslag van het 17-hydroxyprogesteron in de hielprik. Ze vraagt mij Lars thuis te beoordelen en vooral te letten op tekenen van dehydratie zoals…

 • Inhalatiecorticosteroiden voorkomen dood door astma.

  Uit een computerdatabase van twee miljoen mensen werden er ruim 30.000 geselecteerd met astma op basis van hun medicatie in de leeftijd van 5 tot 44 jaar oud. Als iemand in de jaren erna overleed tengevolge van astma, werd deze patiënt gematched met zoveel mogelijk controles uit het cohort. Als…

 • Cholesterol omlaag, minder CVA's

  Heeft verlaging van de cholesterolspiegel bij mensen die een hartinfarct of instabiele angina pectoris hebben gehad zin ter voorkoming van een CVA? In de LIPID-studie (Long-term Intervention with Pravastin in Ischemic Disease) werd primair gekeken of deze groep mensen door het slikken van een…