Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 6

Jaargang
58

Nieuws

 • De effectiviteit van oxybutynine bij hyperhidrosis

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling Hyperhidrosis is een veelvoorkomende klacht in de huisartsenpraktijk,…

 • Check van health checks

  Onze liberale minister van VWS wil de keus voor het al dan niet ondergaan van een health check zoveel mogelijk aan de mensen zelf laten. Zij heeft de Gezondheidsraad gevraagd onder welke voorwaarden dat kan. In het rapport ‘Doorlichten doorgelicht’ gaat de…

 • Cognitieve training en revalidatie bij dementie

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context …

 • Overgangsklachten duren langer dan gedacht

  Tijdens de menopauze hebben veel vrouwen last van opvliegers en nachtzweten. Voor deze overgangsklachten bezoeken ze regelmatig de huisarts. Vrouwen willen dan graag weten hoe lang de klachten nog duren. Nieuw onderzoek laat zien dat dit bij vrouwen met…

 • Huisartsen in loondienst nader onderzocht

  De gegevens komen uit de huisartsenregistratie, die het NIVEL sinds de jaren ’70 bijhoudt in opdracht van het ministerie van VWS. Met bestandsvergelijkingen en regelmatig uitgezette vragenlijsten onder werkzame en pas afgestudeerde huisartsen zijn cijfers beschikbaar over onder meer…

 • Cafeïne toevoegen aan pijnstillers helpt

  Een dosis cafeïne gelijk aan de hoeveelheid in 1 kop koffie (100-130 mg) toevoegen aan paracetamol of ibuprofen zorgt voor adequate pijnstilling bij een groter aantal mensen. Het effect is klein maar belangrijk. Cafeïne wordt al langer toegevoegd aan…

 • Een handleiding voor de opleider

  Doelgroep Dit boek zet schitterend uiteen voor wie het bedoeld is: huisartsen die overwegen opleider te worden, opleiders die al enigszins in hun rol gegroeid zijn en ten slotte de ervaren huisartsopleiders. Maar het boek is uiteraard ook geschikt voor docenten en aios. Inhoud Het…

 • ‘Eigen risico’ rijmt niet met ‘patient centered medicine’

  In H&W verscheen een getuigenis van een huisarts over de nefaste gevolgen van het ‘eigen risico’ voor de arts-patiëntrelatie. Een patiënt consulteerde de huisarts meerdere malen voor diarree en de huisarts liet een feceskweek doen. ‘Er was niets uit de kweek gekomen en de diarree was vanzelf…

 • Betekenis subklinische vitamine B12-deficiёntie behoeft opheldering

  Het is een bekende debating strategie: het in breed perspectief plaatsen van andermans standpunt, waarna het gemakkelijker kan worden afgeserveerd om vervolgens te komen met een redelijk alternatief waarbij het publiek gemakkelijk over het hoofd ziet dat dat vooral berust op slecht onderbouwde…

 • ‘Aspirine moet je ’s avonds laten slikken!’

  In november promoveerde Tobias Bonten op zijn proefschrift Time for aspirin. Blood pressure and platelet reactivity. In een interview vertelt hij over zijn onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • Antibiotica voor kinderen met luchtweginfecties

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Vandalen van de meent

  Wat is er nog erger dan een peer review? Geen peer review, natuurlijk. Stel u voor dat u vier jaar van uw leven heeft gegeven aan een prachtonderzoek, dat u bloed, zweet en tranen hebt vergoten om het op papier te krijgen, en dan stuurt u het op en krijgt u binnen een dag een mailtje van de…

 • Kill your darlings

  Het komt dagelijks voor. Dat je als huisarts na anamnese en lichamelijk onderzoek nog geen idee hebt van de diagnose. Aanvullend onderzoek is dan een welkome mogelijkheid om ‘iets te doen’ en ‘tijd te kopen’. Je pakt een formulier, zet enkele kruisjes en vraagt de patiënt over twee weken terug te…

 • E-health geen effect op contactfrequentie voor luchtwegproblemen zuigelingen

  Artsen gebruiken steeds vaker informatie op internet ter ondersteuning van het consult. Maar leidt dit ook tot efficiëntere zorg? Onderzoekers van het Julius Centrum van het UMC Utrecht onderzochten de waarde van een onlineprogramma met betrekking tot de…

 • Agomelatine bij depressieve stoornissen

  Agomelatine is een antidepressivum dat in 2009 is geregistreerd in de Europese Unie voor gebruik bij depressieve stoornissen. Het is onder andere een melatonine-agonist, waarmee het werkingsmechanisme anders is dan dat van de SSRI’s en de TCA’s. Het bijwerkingenprofiel is…

 • Voorspellen valt niet mee

  Predictiemodellen zijn niet zonder meer toepasbaar. Ze moeten getest worden bij een andere groep patiënten. Maar dat blijkt vaak niet te gebeuren. En als het wel gebeurt, vallen de resultaten tegen. Predictiemodellen zijn in de mode:…

 • Pillen of prikken bij knieartrose?

  Artrose is een veelvoorkomend probleem in onze vergrijzende bevolking en geeft aanleiding tot pijn en een veelal progressieve functionele beperking. Knieartrose komt het meest voor; meer dan 250 miljoen mensen hebben er wereldwijd mee te kampen. Omdat het beloop van de…

 • Langdurige klachten na Lyme

  Jaarlijks wordt in de huisartsenpraktijk bij ongeveer 25.000 patiënten de ziekte van Lyme vastgesteld. Dit blijkt uit een peiling van het RIVM onder huisartsen. Voor het eerst is hierbij ook gekeken naar latere manifestaties en langdurige klachten. …

Wetenschap

 • Melding en toetsing van levensbeëindigend handelen

  In de loop der jaren zijn artsen levensbeëindigend handelen steeds vaker gaan melden. De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding stelt zes zorgvuldigheidseisen aan het handelen van de…

 • SCEN-artsen en de zorgvuldigheidseisen

  SCEN-artsen bieden steun en consultatie bij 80% van alle uitgevoerde gevallen van euthanasie in Nederland. In 20% van alle gevallen waarin SCEN-artsen worden geconsulteerd, vinden ze dat niet voldaan is aan de…

 • Artritis van de grote teen is niet altijd jicht

  Artritis in het basisgewricht van de grote teen (MTP-1) wordt vrijwel altijd als jicht gediagnosticeerd. Jicht komt inderdaad vaak voor in het MTP-1-gewricht, maar in dit gewricht komen ook andere reumatische…

 • Stepped care bij artrose

  Ondanks de beschikbaarheid van evidence-based richtlijnen omtrent management van knie- en heupartrose is de zorg in Nederland niet optimaal. Bij diverse chronische aandoeningen, zoals astma, hypertensie, verslaving…

 • Complexiteit van cohortonderzoek naar alledaagse klachten

  Alex Burdorf is keynote speaker op de NHG-Wetenschapsdag, 19 juni 2015 in Rotterdam. Het cohortonderzoek is een veelgebruikte methode om de oorzaken en prognostische factoren van een ziekte te identificeren en om bijwerkingen op te sporen. …

 • Homocysteïnespiegel en cardiovasculair risico

  In de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement komen volgens de SCORE-risicofunctie patiënten met een 10-jaarsrisico van 20% of meer op cardiovasculaire ziekte of sterfte in aanmerking voor preventieve medicamenteuze behandeling (antihypertensiva en/of cholesterolverlagers). Deze…

Praktijk

 • Marjolin-ulcus

  Een 53-jarige man met een blanco voorgeschiedenis had al 38 jaar een niet-genezende plek in een brandwondenlitteken op de mediale zijde van de elleboog (6 bij 6 cm). Eerder was hij door zijn eigen huisarts en diverse specialisten behandeld alsof er sprake was van een…

 • CRP-POCT: wanneer nodig en wanneer niet?

  De CRP-point-of-care-test (POCT) is een aanwinst voor het diagnostisch arsenaal van de huisarts. Bij een matig zieke patiënt sluit een CRP van &lt 20 mg/ml een pneumonie uit en maakt een CRP van > 100 mg/ml de kans…

 • Ondertussen in TPO 3

  Erwin Klein Woolthuis staat stil bij de screening op diabetes mellitus type 2. Naar schatting hebben 250.0.00 mensen diabetes zonder dat ze dit zelf weten, omdat ze geen klachten hebben. Welke groep mensen moet je wel screenen en wie niet, en waarom? …

 • Lymfoedeem: meer dan een dikke arm

  Lymfoedeem is een chronische aandoening die zonder behandeling progressief verloopt en de kwaliteit van leven ernstig kan aantasten. Denk aan lymfoedeem bij een voorgeschiedenis van oncologische behandeling,…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. a Kienhorst LBE, Janssen M, Fransen J, Van de Lisdonk EH, Janssens HJEM. Artritis van de grote teen is niet altijd jicht. Huisarts Wet 2015;58(6):294-8. 2. c Kienhorst LBE, Janssen M, Fransen J, Van de Lisdonk EH, Janssens HJEM. Artritis van de grote teen…

 • De hulpvraag bestaat niet

  Sinds ongeveer drie decennia leren huisartsen de hulpvraag van de patiënt te verhelderen. Dokters moeten eerst het probleem achter de klacht begrijpen en vervolgens de hulpvraag achterhalen om daarna te bepalen of zij die vraag kunnen en willen beantwoorden. Omdat die hulpvraag lang niet altijd een…

 • Kennistoets: vragen

  1. Welke van de volgende kenmerken is, bij patiënten met monoartritis van de grote teen, de sterkste voorspeller voor een jichtaanval? Hypertensie. Wijnconsumptie. Gebruik van diuretica. …

 • Richtlijnen

  De serie Praktische epidemiologie laat zien dat er een wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor veel handelingen die de huisarts in de dagelijkse praktijk intuïtief uitvoert. Aan de hand van een herkenbaar praktisch gegeven in de praktijk geven we kort aan hoe de wetenschap achter dit…

Richtlijn