Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 11

Jaargang
60

Nieuws

 • Aan de slag met spuitende slagaders

  Dit mooi vormgegeven kinderboek trekt met zijn prikkelende titel en kleurrijke illustraties gelijk de aandacht. Het boek wil kinderen ervan bewust maken dat iedereen betrokken kan raken bij een kleine of grote ramp en vertelt wat je dan kunt doen voor jezelf en het slachtoffer. De auteurs beginnen…

 • Genomineerden Heert Dokterprijs en Casuïstiekprijs 2017

  Elk jaar worden de Heert Dokterprijs en de Casuïstiekprijs uitgereikt. De Heert Dokterprijs gaat naar het beste onderzoeksartikel dat in 2017 gepubliceerd is in H&W. Het gaat om zowel origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. De Casuïstiekprijs is…

 • “Huisartsen zijn heel geïnteresseerd als je langskomt om te bespreken wat er beter kan”;
  “Niet mee eens, veel huisartsen kiezen gewoon de gemakkelijkste weg”

  Een leven lang leren als ‘Huisarts Universalis’. Dat klinkt mooi maar wees eerlijk, lukt ons dat in de praktijk? Wat weten we eigenlijk over het leren van huisartsen? Om daar achter te komen brachten we vier mensen een middag bijeen. Twee huisartsen die bij…

 • Handig naslagwerk over SOLK

  Dit handzame boek is geschreven door toonaangevende behandelaars en onderzoekers (huisartsen, psychiaters en psychologen) op het gebied van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Het boek bestaat uit vier delen, onderverdeeld in een groot aantal compacte…

 • Serious game: simuleren van praktijkmanagement

  Recent is de PROFclass van start gegaan: een postacademische opleiding om de (startende) praktijkhouder te scholen in praktijkmanagement, regievoering en ondernemerschap. LHV, NHG, Huisartsopleiding Nederland en de SBOH zijn verantwoordelijk voor de opzet en…

 • Nieuw: flashmobonderzoek Huisarts HART Week

  In slechts één week met zoveel mogelijk huisartsen in Nederland gegevens verzamelen bij patiënten met klachten van een mogelijk acuut coronair syndroom (ACS). Weer eens wat anders dan jarenlang durende onderzoeken. Universiteit Maastricht organiseert dit flashmobonderzoek tijdens de Huisarts HART…

 • Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies

  Continu of intermitterend gebruik van zowel anti-epileptica, antipyretica, alsook zink wordt afgeraden bij kinderen met koortsconvulsies. Dat is de conclusie van een Cochrane-review naar de effectiviteit en veiligheid van preventief gebruik van deze middelen om een recidief…

 • Aios presteren regelmatig slecht

  Aios presteren regelmatig slecht tijdens één of meerdere jaren van hun opleiding tot huisarts. Meestal beperken de tekortkomingen zich tot de periode van één jaar. Hoewel de meeste aios de draad snel weer oppakken, hebben sommige een grote kans om weer terug…

 • Onderzoek naar optimale aios-training Shared Decision Making

  Shared Decision Making ofwel Samen Beslissen is een hot item in de zorg. Vooral in de huisartsgeneeskunde met zijn persoonsgerichte zorg is hier veel aandacht voor. Momenteel loopt er een onderzoek naar de optimale training van huisartsen-in-opleiding in Samen Beslissen. De eerste resultaten zijn…

 • Echo na plaatsing hormoonspiraal meestal niet nodig

  In de tweede lijn wordt vrijwel altijd de positionering echoscopisch gecontroleerd. Deels vanwege opleidingsaspecten, maar vooral omdat we in de tweede lijn een andere patiëntenpopulatie kennen. Bij deze populatie speelt vaker pathologie mee (zoals myomen) of een moeilijker plaatsing (bijvoorbeeld…

 • Geneeskundestudent moet vaker naar de huisarts

  In het Verenigd Koninkrijk is het streven ten minste 50% van de basisartsen de huisartsopleiding te laten volgen. Dat percentage wordt momenteel bij lange na niet gehaald en vertoont zelfs een dalende tendens. Men broedt dan ook op maatregelen die de…

 • Compressietherapie bij enkelbandletsel leidt niet tot sneller herstel

  Er is geen bewijs voor compressietherapie in de acute fase van enkelbandletsel. Dit blijkt uit ons onderzoek naar toepassing en werkzaamheid van de RICE-regel (Rest, Ice, Compression, Elevation), waarbij we ons specifiek richten op de C. In de praktijk is het gebruikelijk om bij…

 • Heldere communicatie tussen specialist en SOLK-patiënt belangrijk

  Een op SOLK gerichte evidence-based communicatietraining verhoogt de communicatieve vaardigheden van artsen met betrekking tot SOLK-patiënten. Dit trainingsprogramma moet volgens de onderzoekers worden opgenomen in het postacademisch onderwijs. …

 • Huisartsen met bijzondere bekwaamheden onder de loep

  Een kwart van de kaderopgeleide huisartsen laat zich niet registreren of herregistreren in de registers van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Dit is een van de uitkomsten van een evaluatieonderzoek naar de positie en het effect van bij het CHBB geregistreerde…

 • Klinische observaties voorspellen problemen in de huisartsopleiding

  Het is lastig om in een vroeg stadium te voorspellen welke huisartsen-in-opleiding later in het traject niet goed functioneren. Uit Australisch onderzoek blijkt dat zo’n voorspelling toch mogelijk is. Zowel de beoordeling van verschillende consulten door een…

 • Invloed leeromgeving op opleidingsresultaten

  Opleidingsresultaten zijn afhankelijk van de kwaliteiten van het individu, de gebruikte didactiek en van de context, de ‘leeromgeving’. In het onderwijs gaat veel aandacht uit naar dat individu en de onderwijsmethoden, en veel minder naar de leeromgeving. Ten…

 • Verbinden van theorie en praktijk

  Huisartsen in opleiding leren zowel in de praktijk als op het instituut. Maar vaak sluiten deze twee leeromgevingen niet op elkaar aan. Een recent systematisch literatuuronderzoek beschrijft manieren om het leren in de praktijk en op het instituut beter op…

 • Dit nummer gaat over u

  Bent u een gemotiveerde huisarts die graag leert? Of bent u een huisarts die het allemaal wel een beetje gezien heeft en met al die verplichte nascholingen niet veel meer opschiet? Schoolt u bij omdat het u motiveert voor uw dagelijks werk? Of komt u vaker ongeïnspireerd en met een kater terug van…

 • Sepsis, een simpel ABC’tje?

  In het artikel ‘Sepsis herkennen bij een volwassene’ stellen Feike Loots et al. dat sepsis buiten het ziekenhuis niet goed wordt herkend en dat daardoor onnodig veel mensen overlijden. Gezien de toename van het aantal kwetsbare ouderen krijgen huisartsen hier in de toekomst meer mee te maken, de…

 • Zorgwekkende collega’s op het goede spoor

  Bijna iedere huisarts kent collega’s die twijfelachtig of onvoldoende functioneren. Er zijn programma’s om deze collega’s weer op het goede spoor te helpen. Maar werken die wel? In een recente systematische review uit Canada en de Verenigde Staten werd…

 • Ultiem boek over palliatieve zorg

  Dit boek is geschreven door en voor huisartsen en beschrijft de laatste inzichten in de palliatieve zorg, toegespitst op de eerste lijn. De auteurs baseren zich op richtlijnen van het IKNL en het NHG. Het boek bestaat uit zeven delen die elk een aantal samenhangende onderwerpen behandelen. Het…

 • Verlenging huisartsopleiding naar vier jaar?

  De huisartsgeneeskunde is de afgelopen tien jaar complexer geworden door de vergrijzing en de verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn. In het Verenigd Koninkrijk overweegt men daarom de huisartsopleiding te verlengen van drie jaar naar vier jaar…

Wetenschap

 • Intraprofessionele consultatie: leerzaam op vele fronten

  Samenwerking tussen eerste- en tweedelijnsartsen wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om artsen met goede samenwerkingsvaardigheden. Gezamenlijk onderwijs is een veelbelovende strategie om de samenwerking…

 • Opvattingen over werkplekbeoordelingen

  Een belangrijk onderdeel van het opleiden betreft het beoordelen van de aios in de praktijk, ook wel werkplekbeoordelen genoemd. Werkplekbeoordelingen kunnen formeel van aard zijn, zoals de Korte Praktijk Beoordeling (KPB) of Video Toets +, of minder formeel, zoals eigenlijk…

 • Een training in gedeelde besluitvorming

  Patiënten herstellen beter als ze positieve verwachtingen hebben over het beloop van hun aandoening. Het proces van gedeelde besluitvorming biedt de huisarts een goede gelegenheid om positieve verwachtingen van…

 • Huisartsopleiders over omgaan met evidence-based medicine

  Nederlandse huisartsen, en hun opleiders, zijn nogal traag met het in praktijk brengen van evidence-based medicine.  Huisartsopleiders doen weinig met wetenschappelijke databases zoals PubMed en Clinical Evidence. Veel huisartsopleiders hebben onvoldoende tijd,…

 • Leren huisartsen van feedback in DTO-FTO-groepen?

  De effectiviteit van het DTO-FTO hangt sterk samen met de kwaliteit van de feedback Voorschrijfdata moeten direct uit het HIS ge-extraheerd worden Diagnostiek…

 • Vaardig communiceren: ervaringen van aios en opleiders

  In de huisartsopleiding verschuift de nadruk van algemene communicatievaardigheden naar contextspecifieke ‘vaardige communicatie’. Het vergt flexibiliteit en creativiteit om je communicatie met de patiënt steeds te…

 • Huisarts, specialist in generalisme, nu en in de toekomst

  Generalisme is cruciaal voor de geneeskunde. Het zorgt voor toegankelijke zorg voor iedereen. Mensen kunnen met allerlei vragen en klachten bij de huisarts terecht. Die schat vervolgens in wat er aan de hand is. Hij neemt daarbij niet te veel en niet te weinig risico. Bij de behandeling gebeurt…

 • Een leven lang leren, wat zeggen aios?

  Een leven lang leren is nodig om een goede professional te blijven. Mensen zijn niet goed in het inschatten van hun eigen tekortkomingen. Om inzicht te…

 • Community of practice: leren dicht bij huis

  Interprofessionele samenwerking zal binnen de eerste lijn een steeds grotere plaats krijgen. We kunnen deze samenwerking benutten om te leren en de organisatie van zorg te verbeteren. …

 • EBM-onderwijs in de praktijk: moeilijker dan gedacht

  Huisartsen raadplegen de NHG-Standaarden vaak, maar in de praktijk lijkt er nogal wat te schorten aan hun evidence-based handelen. Evidence-based medicine (EBM) wordt in de huisartsopleiding onderwezen in losse…

 • Verminderen van praktijkvariatie in de eerste lijn

  Hoewel de huisartsen van zorggroep PoZoB gemiddeld goed scoren op kwaliteitsindicatoren is de praktijkvariatie groot. Best practices verbeteren zich ieder jaar met behulp van het zorgprogramma en de…

 • Bijwerkingen en valkuilen van EBM: trap er niet in!

  Het gebruik van evidence-based medicine (EBM) geeft in de praktijk aanleiding tot enkele valkuilen en bijwerkingen. Het is aan ons als huisartsen om duidelijk te blijven aangeven dat de combinatie van het wegen van…

 • Context geen basis voor bewijs

  Recentelijk verscheen bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het rapport Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. Blijkens de ondertitel meent de raad dat medisch-wetenschappelijk onderzoek onvoldoende basis levert voor goede zorg. Door…

 • E-health: gewoon doen!

  De meest opvallende bevindingen uit het artikel van Van Gurp op een rij: ‘Warme zorg’ met inzet van een ‘koude’ technologie blijkt wél mogelijk. Patiënt en arts beleven deze vorm van e-health verschillend, waarbij de patiënt positiever is dan de arts. Tijdens de…

 • Teleconsultatie: optimalisering van palliatieve thuiszorg?

  Meestal gaat men ervan uit dat (communicatie)technologie warme zorg onmogelijk maakt. Videoconsultatie eist echter juist aandacht voor de ander, ze vraagt ons gericht te kijken en te luisteren. …

Praktijk

 • Informatie zoeken op internet

  Het consult stokt, u weet het even niet meer. Er is zoveel medische informatie. En wij kunnen niet alles weten. Op internet is veel te vinden, maar hoe pak je dit aan? In dit stuk krijgt u praktische tips, bedoeld voor huisartsen die nog weinig van internet gebruikmaken. …

 • Het moeizaam verlopend consult

  Iedere arts kent wel dat akelige gevoel wanneer een consult niet loopt zoals je dat graag zou willen. Het gesprek verloopt stroef, je praat langs elkaar heen, je voelt bij jezelf of bij je patiënt wrevel of de emoties lopen hoog op. Wat nu? Hoewel er duizenden redenen kunnen…

 • Toelichting op de serie therapie van alledaagse klachten

  Als een patiënt met een klacht op het spreekuur komt, kan de huisarts meestal geen ziekte aantonen, maar moet volstaan met een symptoom- of syndroomdiagnose. In Huisarts en Wetenschap verschijnt een serie artikelen over de therapie van een aantal alledaagse klachten. De…

 • Serie therapie van alledaagse klachten: Behandeling van slechte adem

  Als een patiënt met een klacht op het spreekuur komt, kan de huisarts meestal geen ziekte aantonen, maar moet volstaan met een symptoom- of syndroomdiagnose. De komende maanden verschijnt in Huisarts en Wetenschap een serie artikelen over de therapie van een aantal alledaagse klachten. De…

 • Kennistoets De lerende huisarts

  Toets uw kennis.

Richtlijn

 • Artritis: oorzaak bepaalt beleid (eerste herziening)

  Belangrijkste wijzigingen Een diagnostische beslisregel maakt deel uit van de standaard. Deze beslisregel dient als hulpmiddel om de waarschijnlijkheid van de diagnose jichtartritis getalsmatig in te schatten. …