Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 6

Jaargang
60

Nieuws

 • Apptip Braintoss

  Dit keer geen medische app, maar wel een app die iedereen zou moeten downloaden, zeker wanneer je werkt als huisarts. De makers van Braintoss hanteren de slogan: ‘braintoss: your thoughts straight into your inbox’, en dat is precies wat deze app doet. Zit je in de auto en realiseer je…

 • Kleine kwalen bij kinderen

  Doelgroep Huisartsen(-in-opleiding), jeugdartsen, consultatiebureauartsen, kinderartsen. Inhoud Deze vierde, geheel herziene druk behandelt 160 kleine kwalen bij kinderen. De redactie is erin geslaagd 27 nieuwe hoofdstukken toe te voegen. Het boek behandelt op een heldere manier…

 • Geen artroscopie bij meniscusscheur?

  Er is al eerder bewezen dat een artroscopische knieoperatie niet nuttig is bij patiënten van middelbare leeftijd met een degeneratieve meniscusscheur. Tot op heden werd gedacht dat een operatie effectiever is wanneer een meniscus geopereerd werd na een…

 • Palliatieve zorgbehoeften op tijd herkennen

  Welke overwegingen leidden tot de belangrijkste onderzoeksvragen waarop deze arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker (aiotho) aan het promoveren is? Coördinatie: Nadine Rasenberg • Correspondentie: n.rasenberg@erasmusmc.nl Om patiënten met palliatieve zorgbehoeften tijdig te…

 • Stilstaan bij gezondheid

  Vraagt u patiënten weleens wat zij onder gezondheid verstaan? Ik heb dat recent gedaan en zij bleken daar heel andere ideeën over te hebben dan ik. Aanleiding voor deze vraag was een lezing van Machteld Huber over ‘positieve gezondheid’. Zij definieert gezondheid als het vermogen zich aan te passen…

 • Rol van de huisarts bij aanbod preconceptie dragerschapsscreening

  In het maartnummer van H&W verwoordt Tjerk Wiersma het NHG-Standpunt Dragerschapsscreening. We zijn verheugd over de opbouwende toon en onderschrijven dat onderzoeksresultaten afgewacht moeten worden voordat er tot brede implementatie kan worden overgegaan. Deze zullen in de loop van 2017 bekend…

 • Curettage schadelijk voor volgende zwangerschap

  Dilatatie van de cervix gevolgd door curettage is een gangbare gynaecologische ingreep voor zwangerschapsafbreking of om het bloedverlies bij een miskraam in korte tijd te beëindigen. De ingreep wordt algemeen beschouwd als veilig en complicaties als…

 • In memoriam: Paul Cromme

  Op 10 april jl. bereikte ons het droevige nieuws dat oud-NHG-voorzitter Paul Cromme na een kortstondig ziekbed is overleden. Paul Cromme, tot begin 2006 huisarts in Twello, was voorzitter van het NHG van 1980 tot 1984. Toen, maar ook…

 • Actieve rol huisarts bij rokende jeugd zinvol

  Mensen die op kinderleeftijd beginnen met roken, kunnen daar als volwassene moeilijker mee stoppen. Actieve betrokkenheid van de huisarts bij rookpreventie en -behandeling op jonge leeftijd kan helpen. Roken brengt grote…

 • Veilig omgaan met cytostatica

  Met de toenemende overleving van kankerpatiënten neemt het aantal patiënten dat wordt behandeld met cytostatica ook toe. Cytostatica worden uitgescheiden via urine en ontlasting, maar ook via sputum, transpiratievocht of braaksel. Dat kan gevolgen hebben voor iedereen die daarmee in aanraking komt,…

 • De jongens tegen de meisjes

  Vrouwelijke artsen doen het beter dan hun mannelijke collegae. Patiënten van vrouwelijke artsen hebben een kleinere kans om binnen dertig dagen na ontslag uit het ziekenhuis te overlijden of weer opgenomen te worden dan wanneer ze door een mannelijke arts…

 • Matig alcoholgebruik loont

  Al langere tijd wordt vermoed dat matig alcoholgebruik gepaard gaat met een lager risico op hart- en vaatziekten dan abstinentie of zwaar drinken. Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat het gunstige effect van matig gebruik artificieel is, omdat drinkers…

 • De vlucht vooruit: dilemma’s aan het einde van het leven

  Els van Wijngaarden voelde zich gegrepen door de discussie over voltooid leven. Ze voerde gesprekken met mensen die hun leven als voltooid beschouwen, wat leidde tot haar promotie aan de Universiteit voor Humanistiek op het proefschrift Ready to give up on…

 • Daling boulimia nervosa in huisartsenpraktijk

  Eetstoornissen, zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa, zijn ernstige psychiatrische aandoeningen die meestal ontstaan in de adolescentie. Bij anorexia nervosa is – naast voedselbeperking en een gestoord lichaamsbeeld – amenorroe vaak een van de vroege…

 • Positieve resultaten door gesponsord onderzoek

  Wetenschappelijk onderzoek dat gesponsord wordt door de farmaceutische industrie laat vaker een positief resultaat zien dan onderzoek dat niet door de industrie gesponsord wordt. Daarnaast worden de bevindingen in de conclusieparagraaf van artikelen vaker…

 • Protonpompremmers slecht voor nieren

  Vraagstelling Protonpompremmers (PPI’s) worden frequent voorgeschreven. Dit is echter niet geheel ongevaarlijk, aangezien PPI-gebruik mogelijk leidt tot chronische nierinsufficiëntie. Zorgen PPI’s voor achteruitgang in de nierfunctie (Chronische Nier Schade, CNS) gedefinieerd als een…

 • Therapie nabestaanden voor rouw na moord

  Door het verlies van een naaste door moord of doodslag kunnen nabestaanden een emotioneel en traumatisch rouwproces doorlopen. Een onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen keek naar de psychopathologie bij nabestaanden van moordslachtoffers en naar…

 • Bètahistine bij draaiduizeligheid

  Context Draaiduizeligheid (vertigo) komt bij volwassenen relatief veel voor. De lifetime-prevalentie wordt geschat op 7%; de incidentie op de leeftijd van 25 tot 44 jaar is 2 per 1000 per jaar en bij mensen ouder dan 75 jaar 14 per 1000 per jaar. Klinische vraag Wat is de…

 • Minder antibiotica door meer te praten?

  Nederlandse huisartsen zijn terughoudend in het voorschrijven van antibiotica vergeleken met hun Europese collega’s. Toch schrijven ook Nederlandse huisartsen regelmatig antibiotica voor als NHG-Standaarden deze niet aanbevelen. De ruimte voor verstandiger…

 • Handboek depressieve stoornissen

  Doelgroep Dit handboek richt zich op de opleiding en scholing van alle beroepsgroepen die met depressie te maken hebben. Inhoud Het boek bestaat uit 32 hoofdstukken van ruim zestig vooraanstaande auteurs uit België en Nederland. De depressieve stoornis wordt in ‘alle’ opzichten…

 • AAA: (hoog) tijd voor screening

  Een aneurysma van de aorta abdominalis (AAA) is een aandoening die over het algemeen asymptomatisch verloopt, totdat er een ruptuur optreedt. De prevalentie ligt tussen de 4 en 9%, de aandoening komt voornamelijk voor bij mannen van 65 jaar en ouder. Voor een normpraktijk van…

Wetenschap

 • Samenwerken vanuit één plan met persoonlijke doelen

  Zorg voor kwetsbare ouderen levert niemand alleen. Het gaat om kwaliteit van leven van de oudere op verschillende levensterreinen en hulpverleners vanuit zorg en welzijn vullen elkaar aan. Tegelijk weet iedere professional dat samenwerken niet altijd gemakkelijk is en dat werkafspraken helpen. De…

 • De invloed van Thuisarts.nl op het zorggebruik

  Patiënten zoeken vaak online naar gezondheidsinformatie. De website Thuisarts.nl bleek al snel na de lancering in 2012 een doorslaand succes. Eerdere…

 • Pre-expositieprofylaxe tegen hiv (PrEP)

  Pre-expositieprofylaxe (PrEP) heeft tot doel een hiv-infectie te voorkomen bij hoogrisicogroepen die nog niet geïnfecteerd zijn. PrEP bestaat uit de virusremmers emtricitabine en tenofovir, een…

 • De CRP-sneltest bij lageluchtweginfecties

  Een C-reactieve proteïnemeting heeft naast de anamnese en het lichamelijk onderzoek een kleine toegevoegde diagnostische waarde. Het grootste deel van de groep patiënten bij wie de huisarts een CRP-sneltest (laat)…

 • CRP bij lageluchtweginfecties voldoet onvoldoende

  In haar beschouwing over het gebruik van de CRP-sneltest bij lageluchtweginfecties door de huisarts beschrijft Marloes Minnaard de conclusies uit haar proefschrift. Voor de dagelijkse praktijk is een test beschikbaar om het C-reactief proteïne (CRP) direct te bepalen. Bij een acuut optredend…

 • CRP draagt bij aan best mogelijke diagnostiek

  Er bestaat geen twijfel over de meerwaarde van de C-reactief proteïne (CRP)-test bij het onderscheiden van ernstige van niet-ernstige luchtweginfecties en als hulpmiddel voor rationeel antibioticagebruik.1-4 Het debat naar aanleiding van het proefschrift van Marloes Minnaard dient te gaan over…

Praktijk

 • Dyspnoe bij nitrofurantoïne

  Een 65-jarige vrouw komt op de spoedeisende hulp (SEH) met acuut ontstane dyspnoe, misselijkheid en braken. De klachten ontwikkelden zich 3,5 uur na inname van nitrofurantoïne. De dag ervoor was de patiënte met het middel gestart en toen had zij, zes uur na inname, ook kort…

 • Vulvapathologie

  Vulvapathologie komt vaker voor dan men denkt; vrouwen zwijgen vaak over de klachten als er niet gericht naar gevraagd wordt. Patiënten met mucosale lichen planus of een premaligne vulvaire afwijking moeten altijd…

 • De rol van de huisarts bij onbedoelde zwangerschap

  De huisarts speelt van oudsher een belangrijke rol in de begeleiding, verwijzing en nazorg bij ongewenste zwangerschappen, maar mag geen overtijdbehandelingen uitvoeren. De medicamenteuze…

 • Kennistoets: Vulvapathologie

  a. Alleen de huid van de vulva. b. De huid van de vulva, het perineum en de perianale regio. c. De huid van de vulva, het perineum, de perianale regio en het vaginaal slijmvlies.   a. Hanteer een maximale toedieningsfrequentie van tweemaal daags. b. Pas…

 • Ecg-casus ‘Slechte conditie’

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit:     De patiënte is nu wel gemotiveerd om aanvullend onderzoek te laten verrichten. Dit onderzoek bestaat uit spirometrie (conclusie: COPD met matige obstructie), CVRM (conclusie: SCORE 23%), een thoraxfoto …

Richtlijn

 • NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen

  Kernboodschappen Maak volgens een stappenplan onderscheid tussen benigne en (pre)maligne huidafwijkingen. Hierbij bepalen kleur en oppervlak tot welke groep differentiaaldiagnoses de afwijking behoort. Verifieer de diagnose bij een diagnose à vue. Verwijs naar de dermatoloog bij een…

 • LESA Zorg voor kwetsbare ouderen

  De zorg voor ouderen in Nederland verandert sterk. Er is sprake van dubbele vergrijzing: zowel het aantal 65-plussers als het aantal 80-plussers neemt fors toe. Ook het perspectief van de ouderen verandert. Eigen regie en zelfbeschikking gelden steeds meer als belangrijke waarden. De meeste ouderen…

 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Zorg voor kwetsbare ouderen

  De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) geeft richtlijnen voor de samenwerking en suggesties voor werkafspraken tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen en hun teams. Uitgangspunt is dat die werkafspraken altijd worden gemaakt in samenspraak met de oudere en zijn mantelzorger,…