Alle nummers
Archief tijdschrift

2020, nummer 3

Jaargang
63

Nieuws

 • Psychische problematiek herkennen bij kinderen

  Psychische problemen komen bij kinderen veel voor, maar eerstelijns zorgverleners herkennen deze vaak niet. Uit een retrospectief cohortonderzoek blijkt nu dat verschillende factoren op psychische problemen kunnen wijzen: frequent bezoek aan de huisarts, somatische klachten en verschillende verwijzingen naar een specialist of het lab.

 • Euthanasie en de huisarts [Redactioneel]

  Als ik de media moet geloven, gaat het slecht met euthanasie en palliatieve zorg in Nederland en dreigen dokters de cel in te gaan.

 • Drop bij hypotensieklachten niet zinvol

  Dropgebruik kan leiden tot hypertensie via het bestandsdeel glycyrrhizinezuur. Voor hinderlijke klachten van een lage bloeddruk zonder onderliggende oorzaak is geen behandeling bekend. Het is de vraag of dagelijkse dropinname tot bloeddrukstijging en/of afname van de klachten bij hypotensie leidt.

 • Leefstijladviezen ook cruciaal bij boezemfibrilleren

  Bij atriumfibrilleren (AF) richt de behandeling zich op rythm en/of rate control. Uit recent literatuuronderzoek komt echter naar voren dat voor AF dezelfde risicofactoren gelden als voor andere hart- en vaatziekten en dat behandeling van AF zich mede hierop moet richten.

 • Prednison kan pijn verlichten bij flaring bij handartrose

  Een zesweekse kuur van dagelijks 10 mg prednison als behandeling van flaring bij handartrose geeft een significante verlichting van de pijn. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek onder patiënten met artrose die onder behandeling zijn van een reumatoloog.

 • Reanimatietraining met virtual reality biedt perspectief

  Reanimatietraining met virtual reality (VR) heeft een vergelijkbaar resultaat als face-to-face training wat betreft de frequentie van reanimeren, maar werkt iets minder goed voor de diepte van de borstcompressies. Dat is de conclusie van Nederlands onderzoek.

 • Nieuw onderzoek naar persoonlijke continuïteit in de huisartsenpraktijk

  Continuïteit van zorg is een kernwaarde van de huisartsgeneeskunde, maar staat onder druk door diverse veranderingen in het huisartsenvak en de maatschappij. In een recent gestart onderzoek kijken we naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van een toolkit gericht op de verbetering van de persoonlijke continuïteit van zorg bij ouderen.

 • Meningen over toepassing euthanasie bij psychiatrische patiënten

  Ruim de helft van de burgers (53%) vindt dat psychiatrische patiënten in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Van de medisch specialisten vond 20% het aannemelijk dat ze ooit euthanasie zouden toepassen bij een patiënt met een psychiatrische ziekte. Van de huisartsen was dat 47%. Dat blijkt uit een vragenlijstonderzoek.

 • Reacties ‘Hulp bij zelfdoding’ [Ingezonden]

  Op het artikel 'Hulp bij zelfdoding als alternatief voor euthanasie' is door diverse mensen gereageerd. Lees hieronder verder.

 • Zumba dansen tegen menstruatiepijn

  Minstens drie keer per week drie kwartier tot een uur lichte of zware inspanning kan een groot effect hebben op menstruatiepijn, vergelijkbaar met een daling van 25 mm op de visueel analoge pijnschaal (VAS). Hoewel de kwaliteit van bewijs van de onderzoeken laag is, lijkt dit een gezonde aanvullende optie voor vrouwen met menstruatiepijn.

 • Eens per week hardlopen verlaagt risico op hart- en vaatziekten

  Voldoende beweging is een hoeksteen van cardiovasculair risicomanagement en van het streven gezond oud te worden. Hardlopen is één van de populairste sporten en is vaak een startpunt bij mensen die niet sporten maar dit wel willen oppakken. In een grote meta-analyse bekeken de onderzoekers het (dosisafhankelijke) effect van hardlopen op de algehele, cardiovasculaire en kankergerelateerde mortaliteit. Opmerkelijke uitkomst: een beetje hardlopen heeft al effect.

 • Therapieresistente hypertensie is vaak niet wat het lijkt

  Therapieresistente hypertensie (TRH) komt regelmatig voor. Een kwart van de patiënten met veronderstelde THR is echter onvoldoende therapietrouw. Dat blijkt uit onderzoek van hun urine. Daarnaast is bij 45% van deze mensen sprake van pseudotherapieresistente hypertensie. Meer of andere medicatie is dan ook niet altijd de oplossing.

 • Hiv bij adequate behandeling niet seksueel overdraagbaar

  Uit het PARTNER-onderzoek, gepubliceerd in de Lancet, blijkt dat mensen die leven met hiv en effectief worden behandeld het hiv-virus niet meer overdragen bij seksueel contact. Zo komt het doel 0 nieuwe hiv-infecties in Nederland een stapje dichterbij.

Wetenschap

 • Meerwaarde en barrières van methode palliatieve thuiszorg

  Palliatieve Thuiszorg (PaTz) is een methode om de palliatieve zorg in de eerste lijn te verbeteren via regionale registratie- en gespreksbijeenkomsten van huisartsen en wijkverpleegkundigen. Uit dit retrospectieve vragenlijstonderzoek blijkt dat PaTz-deelnemers betere samenwerking en deskundigheid in de palliatieve zorg ervaren. PaTz-deelname is geassocieerd met een toename in communicatie over levenseindeonderwerpen. De tijdsinvestering is een belangrijke barrière voor deelname. Om huisartsen verder te enthousiasmeren voor de PaTz-methode bevelen we nader effectonderzoek en een structurele vergoeding voor PaTz-deelname aan.

 • Waarom stijgt het aantal euthanasieverzoeken?

  Sinds 2002, toen de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in werking trad, is het aantal euthanasieverzoeken gestegen. Het Nivel analyseerde de achterliggende factoren. Een samenspel van factoren is verantwoordelijk voor de groei van het aantal euthanasieverzoeken in de afgelopen vijftien jaar.

 • Cognitieve gedragsinterventie door de poh-ggz bij SOLK

  Huisartsen zien veel patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). We onderzochten de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie uitgevoerd door de praktijkondersteuner ggz bij patiënten met SOLK die minstens een half jaar klachten hadden met een clustergerandomiseerde gecontroleerde trial in 85 huisartsenpraktijken. De interventie leidde tot minder pijn en beter fysiek functioneren, vooral bij patiënten die minder lang klachten en een beperkt aantal bijkomende aandoeningen hadden. Bij mensen met langer bestaande klachten en meerdere somatische aandoeningen was de interventie niet effectief.

 • Huisartsenzorg bij langetermijnoverlevenden van kinderkanker

  Overlevenden van kinderkanker zijn op jonge leeftijd blootgesteld aan cytostatische behandelingen, zoals chemotherapie en bestraling. Daardoor hebben ze later in het leven kans op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen. Ook huisartsen krijgen te maken met de complexe zorg voor deze groep patiënten. Het is dus belangrijk dat ze de beschikbare kennis over het voorkomen van late effecten na de behandeling van kinderkanker weten te vinden.

 • Zorggebruik tijdens de nazorg van coloncarcinoom

  Huisartsen hebben nog geen formele rol in de nazorgfase voor patiënten met een coloncarcinoom, maar blijken al regelmatig kankergerelateerde klachten van deze patiënten zelfstandig af te handelen. Het lijkt goed mogelijk de geprotocolleerde nazorg na een behandeling van coloncarcinoom te verleggen naar de huisartsenpraktijk. Daarom is onderzocht voor welke redenen patiënten in deze fase de huisarts bezoeken en welke patiënt- en tumorkarakteristieken hiermee samenhangen.

Praktijk

 • Wond van de tong [Kennistoets]

  Test uw kennis.

 • Sporten in de zwangerschap

  Vrouwen die zwanger zijn, vragen nogal eens aan de huisarts of ze tijdens de zwangerschap mogen sporten en welke sporten dan geschikt zijn. Aangezien fysieke inspanning de cardiorespiratoire fitheid verbetert en het risico op obesitas en geassocieerde zwangerschapscomplicaties vermindert, is het voor elke gezonde zwangere vrouw verstandig om matig-intensief te bewegen. Ook hardlopen of cardiofitness kan worden gedaan, mits er geen contra-indicaties zijn.

 • Een wond van de tong, wel of niet hechten?

  De huisarts ziet slechts zelden een patiënt met een ernstige laceratie van de tong. Meestal ontstaat deze als gevolg van een epileptisch insult of een val binnenshuis. Mag de huisarts een afwachtend beleid voeren en geneest de wond spontaan, net zoals de meeste andere letsels in de mondholte? Of moet de wond worden gehecht? Aan de hand van twee casus uit de praktijk proberen we deze vragen te beantwoorden. We geven praktische aanbevelingen voor de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost.

 • Meer bekendheid over orgaandonatie na euthanasie

  Orgaandonatie na euthanasie is wettelijk toegestaan maar nog relatief onbekend bij huisartsen. Arts en jurist Jan Bollen onderzocht in het Maastricht UMC+ dit altruïstische fenomeen en schreef een praktische handreiking voor de arts die van een patiënt het verzoek krijgt voor de combinatie euthanasie en orgaandonatie.

 • Let op: observationeel onderzoek!

  Observatie is de kurk waar de empirische wetenschap op drijft, maar op observationeel onderzoek wordt nogal eens neergekeken. Toch zijn er veel wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die louter gebaseerd waren op dergelijk onderzoek. In deze bijdrage enige recente voorbeelden uit H&W die de voors en tegens van observationeel onderzoek illustreren.

Richtlijn

 • Piepen, maar geen astma: wat zet ik in mijn HIS?

  Hoe registreert u dat een patiënt last heeft van hyperreactieve klachten? Wanneer u slim registreert, kan uw huisartsinformatiesysteem (HIS) u daarbij helpen. Enkele tips: classificeer nooit specifieker dan wat u feitelijk weet en neem nuanceringen en overwegingen op in de vrije tekst van de episodetitel. Pas bij voortschrijdend inzicht de episodetitel (tekst en/of ICPC-code) aan.

NHG Forum

 • NedHIS-congres over workflow en IT-toepassingen

  Hoe past u slim en effectief alle mogelijkheden en verplichtingen op IT-gebied toe in uw praktijk? Kom naar het NedHIS-congres op woensdag 25 maart 2020 in Vianen om dat te ontdekken.

 • Het NHG als kenniscentrum [Column]

  Bij het NHG komen veel vragen binnen. In 2019 zo’n 600 inhoudelijke vragen, vaak over de standaarden, en zo’n 1200 medewerkingsverzoeken van andere organisaties. Het NHG-Kenniscentrum behandelt al deze vragen en verzoeken.

 • Uw mening over de conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg

  Veel mensen hebben de wens om thuis te kunnen sterven. Vanuit zijn rol als vast en vertrouwd aanspreekpunt in de – vaak – multidisciplinaire zorg heeft de huisarts een belangrijke rol in de (terminaal-)palliatieve zorg.

 • Samenvatting NHG-Standaarden voortaan digitaal

  Vanaf heden ontvangt u bij Huisarts en Wetenschap geen geplastificeerde samenvattingskaarten meer.

 • Hoor ik wat je bedoelt? [Column]

  In januari van dit jaar nam huisarts Roy Beijaert, na ruim 33 jaar werkzaam te zijn geweest bij het NHG, afscheid. Hij hield zich 25 jaar lang bezig met patiëntencommunicatie, van patiëntenfolders tot aan Thuisarts.nl. Ook was hij een tijdje tv-dokter. Zijn afscheid stond in het teken van communicatie. Oud-huisarts en oud-NHG-medewerker Kees in ’t Veld, organisatiepsycholoog Aukje Nauta en filosoof Daan Roovers gingen in op het thema ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’. Op zijn afscheid las Roy een column voor.

 • Brachioradiale pruritus [Uitgelichte post HAweb Ledenforum]

  Een 40-jarige man uit de praktijk van Monique Hartings heeft al jaren klachten van brachioradiale pruritus. Hij heeft hiervoor reeds meerdere dermatologen en een neuroloog bezocht. Een oorzaak is tot nu toe niet gevonden. Hij is symptomatisch behandeld met antihistaminica, lokale middelen en medicatie tegen neuropathische pijn. Dit alles met beperkt effect. Via HAweb Ledenforum vroeg Hartings om ervaringen en adviezen van collega’s.

 • “Gejuich in appgroep straatdokters”

  Asielzoekerszorg telde al mee voor herregistratie als huisarts. Het voorstel is om ook straatdokterswerk te laten meetellen en om de verplichte uren voor alle bijzondere groepen te verminderen. Dit kan juist meer huisartsenzorg voor bijzondere groepen opleveren.

 • Rol NHG bij uitbraak coronavirus

  Binnen het NHG is een kernteam aan de slag om huisartsen te voorzien van de nodige informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Dit houdt in dat medewerkers met verschillende expertises in nauw contact staan met het RIVM. Het Uitbraakteam Coronavirus blijft op de hoogte van de meest actuele situatie en stemt de adviezen voor de huisartsenpraktijk onderling af.